Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзен Банк Интернешънъл с консолидирана печалба от 557 млн. евро – най-печелившата австрийска банка за четвърти път

  27.03.2014
   
  • Нетният лихвен приход се увеличава с 7.4% на годишна база до 3,729 млн. евро (2012 г.:  3,472 млн. евро)
  • Оперативните приходи (преди обезценка на репутацията и банкови данъци) се увеличават с 8.2% до 5,729 млн. евро (2012 г.: 5,297 млн. евро)
  • Общите административни разходи нарастват с 2.5% до 3,340 млн. евро (2012 г.: 3,258 млн. евро)*
  • Нетните провизии за обезценка се увеличават с 13.9%  до 1,149 млн. евро (2012 г,: 1,009 млн. евро)
  • Печалбата преди данъци намалява с 19.5% до 835 млн. евро (2012 г.: 1,037 млн. евро)*
  • Консолидираната печалба със спад от 23.6% до 557 млн. евро (2012 г.: 730 млн. евро)*
  • Показателят необслужвани кредити нараства до 10.7% (ръст от 0.9 процентни пункта спрямо края на 2012 г.)
  • Капиталовата адекватност на основния капитал от първи ред (общ риск) се стабилизира на 10.7%
  • Печалбата на акция спада с 0.89 евро до 1.83 евро* (2012 г.: 2.72 eвро)

  *Преизчисляване на стойностите от предходен период порадиретроспективно прилагане на МСС 19  (IAS 19R).

  Всички данни са според Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  През 2013 г. Райфайзен Банк Интернешънъл /РБИ/ реализира печалба преди данъци в размер на 835 млн. евро. Намалението на годишна база от 203 млн. евро се дължи основно на няколко еднократни ефекта през 2012 г. като продажбата на облигации и обратното изкупуване на хибриден капитал от първи ред в размер на 276 млн. евро. Оперативният резултат се подобри значително със 17% или 351 млн. евро. Този благоприятен резултат контрастира с по-високите нетни провизии (до 140 млн. евро), повишените банкови данъци и отрицателния резултат от деривативи и пасиви. „Нашият добър оперативен резултат доказва отново, че нашият бизнес модел е здрав и в трудни времена, и въпреки позволяването на високи провизии. Ние обявихме най-добрите резултати за австрийска банка за четвърти пореден път”, каза Карл Севелда, Главен изпълнителен директор на РБИ. Печалбата след данъци за отчетения период е 20% или със 149 млн. евро, под стойността за предходната година. В резултат на спада на печалбата след данъци, възвращаемостта на собствения капитал след данъци е намаляла с 1.3 процентни пункта до 5,7%. След приспадане на печалбата, дължаща се на неконтролиращи участия, която се увеличи с 23 млн. евро до минус 46 млн. евро, консолидираната печалба възлезе на 557 млн. евро. Това доведе до печалба на акция от 1.83 евро (2012 г.: 2.72 евро) базирано на средно 194.9 млн. акции в обръщение.

  Управителният съвет ще предложи на Годишното Общо събрание за финансовата 2013 година да бъде изплатен дивидент от 1.02 евро на акция.

  Оперативните приходи се увеличават с 8%

  Оперативните приходи се увеличиха с 8% или 432 млн. евро до 5,729 млн. евро на годишна база.

  Общите административни разходи се увеличават с 2.5%

  Общите административни разходи на РБИ се увеличиха с 2.5% или 81 млн. евро до 3,340 млн. евро през отчетния период, най-вече поради увеличенията в Русия, Чехия и Полша (в резултат на консолидацията и интегрирането на Полбанк през май 2012 г.). Въпреки това обаче, съотношението разходи спрямо приходи се подобри с 3.2 процентни пункта до 58.3% поради увеличените оперативни приходи.

  Разходите за персонал -  най-големият компонент от административните разходи (49%), нараснаха с 2% или 31 млн. евро като достигнаха 1,632 млн. евро през 2013 г.

  Към 31 декември 2013 г. РБИ има 57,901 служители (на пълно работно време), 2,183 човека или 4% по-малко от края на 2011 г.

  Нетните провизии се увеличават с 14%

  Нетните провизии за обезценка се увеличават с 14% или 140 млн. евро до 1,149 млн. евро на годишна база. Индивидуалните провизии се увеличават с 33 млн. евро до 1,215 млн. евро, докато нетното реинтегриране на портфейлни провизии спада до 112 млн. евро. През 2013 г. нетното реинтегриране на портфейлни провизии възлиза на 52 млн. евро, при 164 млн. евро през предходната година. Нетните провизии включват приходи от продажбата на обезценени кредити в размер на 14 млн. евро (2012 г.: 9 млн. евро).

  Нуждите от обезценка в Корпоративния сегмент, където различни кредити на големи клиенти останаха необслужени, са със 145 млн. евро по-големи на годишна база. В Русия бяха направени нетни провизии от 48 млн. евро както за големи корпоративни клиенти, така и за физически лица, докато през предходната година е регистрирано нетното реинтегриране за 16 млн. евро. Подобно на това в Словения нетните провизии се увеличиха с 31 млн. евро на годишна база, най-вече поради необслужвани кредити и преоценка на обезпеченията. В Унгария и Полша се очерта една позитивна тенденция, където нетните провизии са значително по-ниски на годишна база. Нетните провизии намаляват с 89 млн. евро в Унгария, и с 41 млн. евро в Полша.

  Показателят необслужвани кредити -възлезе на 10.7% през отчетната година, спрямо 9.8% през предходната година.

  Активите намаляват с 4%

  Активите на РБИ отчетоха спад от 4% (или 5.5 млрд. евро) до 130.6 млрд. евро на годишна база. Голяма част от този спад (около 3.4 млрд. евро) се дължи на валутни ефекти, които се състоят най-вече в отслабването на американския долар, руската рубла, чешката крона и украинската гривна спрямо еврото.

  Кредитите и авансите за клиенти (преди приспадане на провизиите) намаляват с 3% или 2.7 млрд. евро до размер на 80.6 млрд. евро. Освен споменатите валутни ефекти, основна причина за намаляването е слабото търсене на кредити от корпоративни клиенти.

  Съотношението кредити спрямо депозити (кредити и аванси за клиенти спрямо депозити на клиенти) намаля с 1 процентен пункт спрямо края на 2012 г. и достигна 120.7%.

  Мрежата от офиси намаля основно поради придобиването на Полбанк

  Броят на офисите намаля с 81 до 3 025 на годишна база, основно поради оптимизирането на клоновата мрежа след придобиването на Полбанк.

  Отчетът може да бъде изтеглен на адрес http://ar2013.rbinternational.com

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.