Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  РБИ: Консолидираната печалба с ръст от 24.4% на годишна база до 344 млн. евро

  21.08.2014
   

  РБИ: Консолидираната печалба с ръст от 24.4% на годишна база до 344 млн. евро

  • Нетният лихвен доход нараства с 6.4% на годишна база до 1,954 млн. евро (първо полугодие на 2013 г.: 1,836 млн. евро)
  • Оперативните приходи намаляват с 2.4% до 2,747 млн. евро (първо полугодие на 2013 г.: 2,813 млн. евро)
  • Общите административни разходи със спад от 6.1% до 1,519 млн. евро (първо полугодие на 2013г.: 1,617 млн. евро)
  • Нетните провизии с ръст от 21.1% до 568 млн. евро (първо полугодие на 2013г.: 469 млн. евро)
  • Печалбата преди данъци се увеличава с 10.9% до 518 млн. евро (първо полугодие 2013: 467 млн. евро)
  • Печалбата след данъци се увеличава с 19.1% до 371 млн. евро (първо полугодие на 2013г.: 311 млн. евро)
  • Показателят необслужвани кредити възлиза на 10.7% и остава стабилен спрямо края на 2013 г.  
  • Общата капиталова адекватност на основния капитал от първи ред (преходен) с ръст от 1.4 процентни пункта спрямо края на 2013 г. до 12.1%
  • Печалбата на акция намалява с 3.2% на годишна база до 0.88 евро (първо полугодие на 2013 г.: 0.91 евро)

  Всички данни са според международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  “Поглеждайки назад към първото полугодие на 2014 г. установяваме, че то бе белязано от регулаторни въпроси като прегледа на качеството на активите, стрес теста на ЕЦБ, както и геополитическата криза в Украйна. Въпреки тези трудни условия, през първото полугодие успяхме да постигнем солиден резултат“, коментира Карл Севелда, главен изпълнителен директор на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ).

  За първото полугодие на 2014 г., РБИ отчита печалба преди данъци от 518 млн. евро, което представлява ръст от 11% или 51 млн. евро в сравнение със същия период на миналата година. Оперативният резултат също нарасна с 3% до 1,228 млн. евро, благодарение на подобрените лихвени маржове и по-ниските общи административни разходи.

  Печалбата след данъци се увеличи с 19% на годишна база и достигна 371 млн. евро, докато данъчният показател спадна до 28%. Печалбата от миноритарни участия отчете спад от 8 млн. евро до минус 27 млн. евро. В резултат на това консолидираната печалба възлезе на 344 млн. евро.

  “Най-важното заключение, което можем да направим на базата на постигнатия от нас резултат е, че РБИ принципно е добре позиционирана. Нашият проверен и изпитан бизнес модел показва стабилността си дори и в трудни времена. Общата капиталова адекватност на капитала от първи ред е над 12%, което е три пъти над регулаторните изисквания в момента. Основният бизнес на РБИ не се дължи на инвестиционното банкиране, а на класическото универсално банкиране и поради тази причина това ниво на показателя е изключително благоприятно,” каза Севелда. Що се отнася до ситуацията в Русия, той допълни: “Влиянието на санкциите върху бизнеса на РБИ всъщност е минимално. Въпреки това, колкото повече продължава надпреварата със санкциите, толкова по-трудно ще става за всички. Убеден съм, че добрите икономически отношения са важна предпоставка за мирно съжителство. Поради това, не виждам причина, която да поставя под въпрос бизнеса ни в Русия. Продължаваме да разглеждаме Русия като атрактивен банков пазар в средносрочен и дългосрочен план, и оставаме на този пазар.”

  Поради увеличението на капитала в началото на 2014 г., средният брой на акциите през първото полугодие нарасна до 278.5 млн. (същия период на миналата година: 194.9 млн.). Поради това печалбата на акция възлезе на 0.88 евро. През същия период на миналата година тя беше 0.91 евро, тъй като броят на акциите бе по-малък.

  Нетният лихвен доход с ръст от 6%

  Оперативните приходи отчетоха спад от 2% на годишна база (или 67 млн. евро) до 2,747 млн. евро.
  През първото полугодие на 2014 г., нетният лихвен доход отбеляза ръст от 6% или 117 млн. евро на годишна база и достигна 1,954 млн. евро.

  Общите административни разходи намаляват с 6% показателят разходи спрямо приходи се подобри до 55%

  Общите административни разходи намаляват с 98 млн. евро до 1,519 млн. евро в сравнение със същия период на миналата година. Показателят разходи/приходи се подобри с 2.2 процентни пункта и достигна 55.3%.
  Най-големият компонент в общите административни разходи представляват разходите за персонал (51%), които намаляват с 5% или 39 млн. евро до 776 млн. евро.

  Ръст на провизиите най-вече заради кризата в Украйна

  Нетните провизии за загуби от обезценка се увеличиха с 21% или 99 млн. евро в сравнение със същия период на миналата година и достигнаха 568 млн. евро -най-вече в резултат на по-голямата необходимост от индивидуални провизии в Украйна. Все пак портфейлните провизии намаляха с 6 млн. евро, в противовес на по-ниския приход от продажбата на необслужвани кредити.
  През отчетния период показателят необслужвани кредити възлезе на 10.7% и остана непроменен спрямо нивото от края на 2013 г. Коефициентът на покритие на необслужваните кредити възлезе на 65.3% спрямо 63.1% в края на 2013 г.

  Общата капиталова база нарасна до над 13 млрд. евро

  Към 30 юни 2014 г., общата капиталова база на РБИ по Базел III възлезе на 13,114 млн. евро, което представлява ръст от 428 млн. евро в сравнение с края на 2013 г., калкулирано по Базел II, най-вече поради увеличението на капитала в началото на 2014 г., при положение, че през юни 2014 г. бяха изплатени 1,750 млн. евро капиталово участие на държавата. Развитието при украинската гривна, руската рубла и унгарския форинт също оказаха негативно влияние.

  Показателят на покритие на капитала възлезе на 110.4% спрямо 98.5% към края на 2013 г. поради увеличението на капитала в началото на 2014 г. На базата на общия риск, капиталовата адекватност на основния капитал от първи ред (преходен) възлезе на 12.1%, а общата капиталова адекватност бе в размер на 16.8%.

   * * * * *

  Отчетът може да бъде изтеглен на: http://qr022014.rbinternational.com
  Немската версия е достъпна на адрес http://zb022014.rbinternational.com

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.