Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  РБИ с консолидирана печалба от 161 милиона eвро (увеличение с 2.5%) за първото тримесечие на 2014 г.

  22.05.2014
   

  РБИ с консолидирана печалба от 161 милиона eвро

  • Нетният лихвен доход се увеличи с 13.2% спрямо същия период на миналата година и достигна 979 милиона евро (първо тримесечие на 2013: 865 милиона евро)
  • Оперативните приходи (с изключение на обезценка на търговската репутация и банкови налози) практически се стабилизира на 1,345 милиона евро (първо тримесечие на 2013: 1,346 милиона евро)
  • Общите административни разходи намаляват с 4.2%, до 755 милиона евро (първо тримесечие на 2013: 788 милиона евро)
  • Нетните провизии за загуба от обезценка са се увеличили с 28.1%, до  281 милиона евро, основно поради девалвация на украинската гривна  (първо тримесечие на 2013: 220 милиона евро)
  • Печалбата преди данъчно облагане намалява с 4.3%, до 240 милиона евро (първо тримесечие на 2013: 251 милиона евро)
  • Печалбата след данъчно облагане намалява с 0.7%, до 173 милионаевро (първо тримесечие на 2013: 174 милиона евро)
  • Показателят необслужвани кредити намалява с 0.1 процентни пункта до 10.6% в сравнение с края на финансовата 2013 година
  • Общата капиталова адекватност на основния капитал от първи ред (преходен) се увеличава с 3.3 процентни пункта, до 13.9%сто (преди наричан Капиталова адекватност на основния капитал от първи ред (общ)
  • Печалбата на акция намаля с 25% до 0.41 евро (първо тримесечие на 2013: 0.55 евро)

  Всички данни са според Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  Райфайзен Банк Интернешенъл АГ (РБИ) генерира печалба преди данъци в размер на 240 милиона евро през първите три месеца на 2014 г., което е с 11 милиона евро  или 4.6% по-малко,  в сравнение със същия период на миналата година. Този спад се дължи, от една страна, на по-високите нетни провизии за загуби от обезценка в Украйна и Русия поради девалвация на валутата, както и на значително намаление в нетния резултат от търговски операции (също в резултат, до голяма степен, от загуби свързани с корекции на валутния курс от валутните позиции в Украйна), от друга страна.Общите административни разходи намаляват с 4.2% до 755 милиона евро. Тъй като оперативните приходи остават практически стабилни на годишна база, оперативният резултат се увеличава с 5.8 на сто, до 590 милиона евро.

  "Въпреки изключително предизвикателната политическата и икономическа среда, успяхме да запазим приходите си стабилни, като в същото време значително намалихме разходите и по този начин постигнахме един доста добър оперативен резултат", заяви Главният изпълнителен директор на РБИ Карл Севелда. По отношение на бизнеса в Украйна, Севелда подчерта силната капитализация на Райфайзен Банк Авал. Портфейлът от корпоративни кредити на 32-та затворени клона в Крим бяха прехвърлени в Райфайзенбанк в Русия, а самите клонове продадени. В районите на Донецк и Луганск, ситуацията е неясна и изисква бързи и гъвкави решения. "Бизнесът в Русия беше относително нормален, въпреки, че икономическото развитие беше по-слабо в сравнение с предходната година, и трябваше, съответно, да приложим по-строги стандарти при отпускането на кредити", допълни Севелда. Той смята, че значително увеличаване на санкциите е малко вероятно, тъй като те биха имали тежки последствия за ЕС.

  През последните няколко дни, РБИ регистрира удовлетворително развитие по отношение на капиталовото  участие: "След успешното увеличение на капитала през първото тримесечие на 2014 г., РБИ очаква да получи одобрение от Надзорния орган на финансовите пазари относно пълното изплащане на капиталовото участие в близко бъдеще", заяви Севелда. "Като първа стъпка, възнамеряваме да изплатим цялата сума или най-малкото значителна част от държавния транш. Надзорният орган на финансовите пазари ни уведоми, че одобрението ще бъде получено възможно най-бързо, като ще позволи изплащането да се осъществи през следващите три до четири седмици."

  Стабилни оперативни приходи, въпреки трудната обстановка

  През първите три месеца на 2014, нетният лихвен приход нарасна с 13%, или 114 милиона евро, до 979 милиона евро на годишна база. Това положително развитие се дължи главно на значително по-ниските разходи за лихви по клиентски депозити, както и на по-високия лихвен доход от деривати, предимно в централата на Групата (увеличение с 33 милиона евро).

  Намаление на административните разходи отчасти поради по-ниски разходи за персонала

  Общите административни разходи намаляват с 33 милиона евро, до 755 милиона евро, в сравнение със същия период на миналата година. Това намаление се дължи на по-ниските разходи за персонала, както и на намалената амортизация на дълготрайните материални и нематериални активи Съотношението разходи / приходи се подобрява с 2.1 процентни пункта до 56.%.

  Най-големият компонент в общите административни разходи са разходите за персонал,(52), които отчитат спад от 4%, или 16 милиона евро, до 390 милиона евро. Това намаление се дължи, от една страна, на текущи програми за ограничаване на разходите - с най-голямо намаление в Чехия и Полша, а от друга страна, на значителната девалвация на валутите в Русия и Украйна.

  Ръстна нетните провизии, основно поради кризата в Украйна

  В сравнение със същия период на миналата година, нетните провизии за загуби от обезценка се увеличават с 28%, или 62 милиона евро и достигат 281 милиона евро. Украйна отчита като цяло значително по-високи нетни провизии (увеличение с 65 милиона евро), най-вече поради обезценяването на украинската гривна и произтичащата от това необходимост за провизиране на обезпечени кредити в щатски долари в размер на 30 милиона евро. В Русия, нарастващият портфейл от кредити на физически лица и обезценяването на рублата доведе до по-високи нетни провизии (увеличение с 41 милиона евро). Това, все още е на умерено ниво през първите три месеца на 2014 г., особено на фона на нетната реинтеграция на провизии, отчетена през същия период на миналата година.

  За отчетния период, показателятна необслужваните кредити (необслужваните кредити спрямо всички кредити, предоставени на клиенти) е 10.6% в сравнение с 10.7% в края на 2013 и 9.9% за първото тримесечие на 2013 г. Коефициентътна покритие на необслужваните кредити (провизиите спрямо необслужваните кредити) показва подобрение с 2.1 процентни пункта спрямо края на  2013 г., до 65.2%.

  Значително увеличаване на собствения капитал

  Собственият капитал, включително миноритарни участия, отчита увеличение от 2.48 милиарда евро в сравнение с края на 2013 г., или 23.7% и достига 12.82 милиарда евро.

  Общата капиталова адекватност на основния капитал от първи ред (преходен), преди наричан капиталова адекватност на основния капитал първи ред (общ), отчита подобрение с 3.3 процентни пункта, в сравнение с края на 2013 г. и достига 13.9%.

  Възвращаемостта на капитала преди данъци (RoE) спада на годишна база поради намалялата печалба за периода и увеличеният среден размер на собствения капитал с 1.3 процентни пункта, като възлиза на 7.9%.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.