Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Първо тримесечие на 2015 г.: РБИ с консолидирана печалба от 83 млн. евро

  21.05.2015
   
  • Нетният лихвен доход намалява с 16.2% на годишна база до 820 млн. евро (първо тримесечие на 2014 г.: 979 млн. евро)
  • Оперативните приходи със спад от 16.9% до 1,118 млн. евро (първо тримесечие на 2014 г.: 1,345 млн. евро)
  • Общите административни разходи намаляват с 8.5% до 691 млн. евро (първо тримесечие на 2014 г.: 755 млн. евро)
  • Нетните провизии със спад от 7.4%до 260 млн. евро (първо тримесечие на 2014 г.: 281 млн. евро)
  • Печалбата преди данъци намалява с 21.9%до 188 млн. евро (първо тримесечие на 2014 г.: 240 млн. евро)
  • Печалбата след данъци спада с 42.1% до 100 млн. евро (първо тримесечие на 2014 г.: 173 млн. евро)
  • Консолидираната печалба е по-малко с 48.1% и възлиза на 83 млн. евро (първо тримесечие на 2014 г.: 161 млн. евро)
  • Показателят необслужвани кредити се увеличава с 0.5 процентни пункта до 11.9% в сравнение с края на 2014 г.
  • Общата капиталова адекватност на основния капитал от първи ред (преходен) намалява с 0.4 процентни пункта до 10.4% в сравнение с края на 2014 г.
  • Печалбата на акция със спад от 52.4% до 0.29 евро (първо тримесечие на 2014 г.: 0.60 евро)

  Всички данни са според Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  “През първото тримесечие, оперативният ни бизнес се разви в рамките на очакванията ни. Първите месеци на годината, все пак, бяха белязани от висока волатилност на валутните пазари. Най-вече движенията на швейцарския франк, рублата, гривната и долара оказаха сериозно влияние върху резултатите ни. Значителната обезценка на гривната, например, повлия негативно върху приходите ни от търговски операции. Поскъпването на рублата, долара и швейцарския франк доведе до ръст на рисково претеглените ни активи (RWA). В същото време, капиталът от първи ред нарасна значително поради силната рубла, което доведе до почти непроменена капиталова адекватност на капитала от първи ред. Осъществява се изпълнението на промените в стратегията ни ”, коментира Карл Севелда, Главен изпълнителен директор на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ).

  Печалбата преди данъци възлезе на 188 млн. евро, което представлява годишен спад от 22% или 52 млн. евро.

  Печалбата след данъци намаля с 42% на годишна база до 100 млн. евро. Консолидираната печалба през първото тримесечие възлезе на  83 млн. евро, което представлява спад от 48% или 77 млн. евро.

  Средният брой на акциите през отчетния период възлезе на 292.4 млн. (същият период на миналата година: 268.1 млн.). Това доведе до печалба на акция от 0.29 евро.

  Нетният лихвен доход намаля с 16%

  Оперативните приходи намаляха със 17% или 227 млн. евро на годишна база и възлязоха на 1,118 млн. евро, като това се дължи най-вече на загуби от преоценка поради големите валутни флуктоации (предимно руската рубла и украинската гривна).

  През първите три месеца на 2015 г. нетният лихвен доход отчете спад от 16% или 158 млн. евро на годишна база и възлезе на 820 млн. евро. Освен, че беше повлиян от намаления нетен лихвен марж, влияние оказа и свързания със спадовете при валутите по-нисък приход от лихви в Русия и Украйна, както и загуби по кредити в Азия. Централата също отчете, базиран на обема, спад на нетния лихвен приход.

  Общите административни разходи намаляха с 9%

  В сравнение със същия период на миналата година общите административни разходи намаляха с 64 млн. евро и възлязоха на 691 млн. евро. Съотношението разходи/приходи се увеличи с 5.7 процентни пункта до 61.8%, най-вече поради валутни ефекти, които понижиха нетните приходи от търговски операции.

  Нетните провизии за загуба намаляват със 7%

  В сравнение със същия период на миналата година нетните провизии отчетоха спад от 7% или 21 млн. евро и възлязоха на  260 млн. евро. Това се дължеше най-вече на по-ниските с 50 млн. евро индивидуални провизии, които възлязоха  на  220 млн. евро, докато портфейлните провизии отчетоха ръст от 29 млн. евро и възлязоха на 42 млн. евро.

  Капиталовата адекватност на основния капитал от първи ред (преходна) възлезе на 10.4%

  На база общ риск, капиталовата адекватност на капитала от първи ред (преходна) възлезе на 10.4%, а показателят общ капитал (преходен) бе 15.3%.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.