Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзен Банк Интернешънъл с консолидирана загуба от 493 млн. евро за 2014 г.

  25.03.2015
   
  • Нетният лихвен приход се увеличава с 1.6% на годишна база до 3,789 млн. евро (2013 г.: 3,729 млн. евро) 
  • Оперативните приходи намаляват с 6.5% до 5,355 млн. евро (2013 г.: 5,729 млн. евро) 
  • Общите административни разходи намаляват с 9.5% до 3,024 млн. евро (2013 г.: 3,340 млн. евро)
  • Нетните провизии за обезценка се увеличават с 49.3% до 1,716 млн. евро (2013 г.: 1,149 млн. евро)
  • Печалбата преди данъци намалява с 97.3% до 23 млн. евро (2013 г.: 835 млн. евро)
  • Загубата след данъци е 463 млн. евро (2013 г.: печалба след данъци от 603 млн. евро)
  • Консолидирана загуба от 493 млн. евро (2013 г.: консолидирана печалба от 557 млн. евро)
  • Показателят необслужвани кредити нараства с 0.6 процентни пункта до 11.3% спрямо края на 2013 г.
  • Капиталовата адекватност на основния капитал от първи ред (транзитационен) се увеличава с 0.2 процентни пункта до 10.9% 
  • Печалбата на акция e минус 1.73 евро (2013 г.: 1.83 евро)

  Всички данни са според Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  След една предизвикателна година Райфайзен Банк Интернешънъл /РБИ/ реализира положителна печалба преди данъци от 23 млн. евро. Въпреки валутните сътресения и геополитическото напрежение, размерът на оперативния резултат е 2,332 млн. евро, което е незначително по-малко от равнището му през предходната година, със спад от 2% спрямо същия период на година. Спадът в печалбата преди данъци от 812 млн. евро до 23 млн. евро се дължи най-вече на редица еднократни ефекти: Законодателна промяна в Унгария причини еднократен ефект с отрицателно въздействие върху резултатите на Групата в размер на 251 млн. евро. В същото време 533 млн. евро се изискваха като нетни провизии за обезценка в Украйна, което е с 412 млн. евро повече от миналата година. Общо 306 млн. евро обезценки на търговската репутация  бяха необходими за подразделенията на Групата в Русия и Полша, в резултат на по-ниските очаквания за средносрочни печалби, както и в Албания поради промяна на фактора на дисконтирането. Загубата след данъци на Групата от 463 млн. евро не на последно място е поради обезценки, признати на отсрочени данъчни активи в размер на 196 млн. евро, поради ревизия на данъчно планиране в централния офис на Групата в Азия. Заедно с печалбата от миноритарни участия,  която намалява с 16 млн. евро до минус 30 млн. евро, Групата отчита консолидирана загуба от 493 млн. евро за годината.  Поради негативния финансов резултат РБИ няма да разпределя дивиденти за акции и за участие в капитала за финансовата 2014 г.

  Нетният лихвен приход нарасна с 2%

  Оперативните приходи отчетоха спад от 7%, или  373 млн. евро на годишна база и възлязоха на 5,355 млн. евро, докато нетният лихвен марж се подобри с 13 б.п. до 3.24%, поради по-ниските разходи за рефинансиране в централата на Групата.

  През 2014 г. нетният лихвен приход  нарасна с 2% или 60 млн. евро и достигна 3,789 млн. евро, в резултат , преди всичко на позитивните развития в Русия и в централата.

  Общите административни разходи намаляха с 9%

  През отчетния период общите административни разходи на Групата намаляха с 9%  или 316 млн. евро, и възлязоха на 3,024 млн. евро, най-вече поради движенията на руската рубла и украинската гривна. В допълнение на това, програмите за намаляване на разходите в Чехия и Полша, както и по-ниската амортизация в Чехия бяха сред причините за по-ниските административни разходи. Показателят разходи/приходи се подобри с 1.8 процентни пункта и възлезе на 56.5%.

  Нетните провизии с ръст от 49%

  Нетните провизии отчетоха ръст от 49%  или 567 млн. евро на годишна база и достигнаха 1,716 млн. евро. Това се дължеше предимно на ситуацията в Украйна, повлияна от обезценката на гривната и като цяло предизвикателната макроикономическа среда, което доведе до ръст на провизиите от  412 млн. евро, които достигнаха 533 млн. евро. Азия също допринесе за ръста поради проблеми с големи корпоративни клиенти, в резултат на което провизиите нараснаха с  215 млн. евро и достигнаха 291 млн. евро. В противовес на това, ситуацията с кредитния риск се подобри на повечето от останалите пазари.

  Капиталовата адекватност на основния капитал (преходен) възлезе на 10.9%

  Показателят за покритие възлезе на 100.2% в сравнение с 98.5% към края на 2013 г., в резултат на спада при общите изисквания за капитал. Въз основа на общия риск, капиталовата адекватност на основния капитал от първи ред (преходен) възлезе на 10.9%, а общата капиталова адекватност (преходна) бе 16.0%.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.