Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  2015 г.: РБИ с 379 млн. евро консолидирана печалба

  16.03.2016
   
  • Нетният лихвен доход намалява с 12.2% на годишна база до 3,327 млн. евро (2014 г. : 3,789 млн. евро)
  • Оперативният приход със спад от 7.9% до 4,929 млн. евро (2014 г.: 5,350 млн. евро) 
  • Общите административни разходи намаляват с 3.6% до 2,914 млн. евро (2014 г.: 3,024 млн. евро)
  • Нетните провизии със спад от 27.8% до 1,264 млн. евро (2014 г. : € 1,750 million)
  • Печалба преди данъци от 711млн. евро (2014 г.: загуба от 105 млн. евро)
  • Печалба след данъци от 435 млн. евро (2014 г.: загуба от 587 млн. евро)
  • Консолидирана печалба от 379 млн. евро (2014 г.: загуба от 617 млн. евро)
  • Показателят необслужвани кредити се повишава с 0.5 пр.п. до 11.9 % в сравнение с края на 2014 г.
  • Капиталовата адекватност на основния капитал от първи ред (преходен) с ръст от 1.3 пр.п. до 12.1%
  • Капиталовата адекватност на основния капитал от първи ред (пълна) с ръст от 1.5 пр.п. до 11.5%
  • Печалба на акция от 1.30 евро (2014 г.: минус 2.17 евро)

  Всички данни са според Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  За 2015 г. Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) отчете печалба преди данъци от 711 млн. евро, след като приключи финансовата 2014 г. с негативен консолидиран резултат – за първи път в историята си, което се дължеше на еднократни ефекти. Печалбата след данъци през 2015 г. бе 435 млн. евро, а консолидираната печалба възлезе на 379 млн. евро.

  Към 31 декември 2015 г. броят на акциите бе 292.98 млн. (предходната година също 292.98 млн.), а печалбата на акция възлезе на 1.30 евро.

  „Зад РБИ остана една натоварена, но добра година. Върнахме се на територията на печалбата и постигнахме напредък в трансформационната ни програма. Успяхме значително да засилим капиталовите си показатели и да подобрим рисковия профил на банката“, коментира Карл Севелда, Главен изпълнителен директор на РБИ.

  Преразглеждане на финансовия резултат за предходната година

  През 2015 г. РБИ премина през рутинен преглед в рамките на Австрийския панел за финансови отчети (Austrian Financial Reporting Enforcement Panel). Той покри консолидирания отчет на банката за 2014 г. и отчета за полугодието на 2015 г. Преразглеждането на задължения за сумата от 124 млн. евро доведе до ревизия на консолидираната загуба за 2014 г. до 617 млн. евро и съответно това не се отрази на консолидираните данни за 2015 г. Общата сума от 124 млн. евро се състои от 2 фактора: 93 млн. евро търговска репутация, свързани с Райфайзен Полбанк и 34 млн. евро нетни провизии, които доведоха и до отложен данъчен приход от 3 млн. евро. Влиянието на това преразглеждане е пренебрежимо що се отнася до капиталовите показатели.

  Нетният лихвен доход намалява с 12%

  Оперативният приход намаля с 8% на годишна база или 421 млн. евро, като възлезе на 4,929 млн. евро, главно поради големи валутни обезценки.

  През 2015 г. нетният лихвен доход намалява с 12% или 462 млн. евро до 3,327 млн. евро. Заедно с валутните ефекти, намаляващите лихвени нива в Централна и Югоизточна Европа, както и проблемни кредити в Азия, също оказаха негативен ефект върху нетния лихвен марж, който спадна с 23 базисни точки до 3%.

  Общите административни разходи намаляват с 4%

  През отчетния период общите административни разходи на Групата отчитат спад от 4% или 110 млн. евро, най-вече поради движенията на руската рубла и украинската гривна. Спадът се дължи и на реинтегрирането на провизии за общо 76 млн. евро, което бе в резултат на решението да не се изплащат бонуси за 2014 г. Показателят разходи/приходи се влоши с 2.6 процентни пункта до 59.1% поради по-ниските оперативни приходи.

  Нетните провизии със спад от 28%

  Нетните провизии отчетоха спад от 28% на годишна база или 486 млн. евро и възлязоха на 1,264 млн. евро.

  Капиталова адекватност на основния капитал от първи ред (пълна) от 11.5%

  Без преходните провизии дефинирани в CRR, капиталовата адекватност на основния капитал от първи ред (пълна) възлезе на 11.5%, а общата капиталова адекватност бе в размер на 16.8%.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.