Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  РБИ с ръст на печалбата преди данъци до 746 млн. евро за деветмесечието на 2016 г.

  16.11.2016
   
  • Нетният лихвен доход със спад от 12.3% до 2,187 млн. евро на годишна база (деветмесечие на 2015 г.: 2,495 млн. евро)
  • Оперативният приход намалява с 5.2% до 3,470 млн. евро (деветмесечие на 2015 г.: 3,660 млн. евро)
  • Общите административни разходи остават стабилни - 2,100 млн. евро (деветмесечие на 2015 г.: 2,101 млн. евро)
  • Нетните провизии намаляват с 36.7% до 503 млн. евро (деветмесечие на 2015 г.: 795 млн. евро)
  • Печалбата преди данъци с ръст от 5.3% до 746 млн. евро (деветмесечие на 2015 г.: 708 млн. евро)
  • Печалбата след данъци намалява с 6.9% до 480 млн. евро (деветмесечие на 2015 г.: 516 млн. евро)
  • Консолидираната печалба със спад от 14.7% до 394 млн. евро (деветмесечие на 2015 г.: 461 млн. евро)
  • Показателят необслужвани кредити намалява с 1.7 пр.п. до 10.2%, в сравнение с края на 2015 г.
  • Базовият собствен капитал от първи ред (според преходните разпоредби) нараства с 0.5 пр. п. до 12.6% в сравнение с края на 2015 г.
  • Базовият собствен капитал от първи ред (според пълните изисквания на регламента) с ръст от 0.8 пр. п. до 12.3% в сравнение с края на 2015 г.

  Всички данни са според Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  “Удовлетворен съм от резултатите през деветте месеца на тази година – важните показатели като капитала и необслужваните кредити се развиват в правилната посока. Трансформационната ни програма отчита добър прогрес и вече достигаме поставените си цели една година преди планираното”, обяснява Карл Севелда, главен изпълнителен директор на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ).

  През трите тримесечия на 2016 г. Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ) генерира печалба преди данъци от 746 млн. евро, което представлява годишен ръст от 5.3% или 38 млн. евро. Оперативният приход намаля с 5% на годишна база или със 190 млн. евро и достигна 3,470 млн. евро. Нетният лихвен доход продължи да спада, като намаля с 12% до 2,187 млн. евро, в резултат на ниските лихвени нива. Това се дължеше преди всичко на продължаващата пазарна среда на ниски лихви в много от пазарите, където Групата оперира и на излишъка от ликвидност. Сред причините е и намалението на лихвения доход от деривати със 171 млн. евро, най-вече в Русия, с цел хеджиране, повлияно от пазарните флуктоации през първата половина на 2015 г. Печалбата след данъци отчете спад от 6.9% на годишна база до 480 млн. евро. През отчетния период консолидираната печалба възлезе на 394 млн. евро, което представлява спад от 14.7% или 68 млн. евро.

  “Бих искал да отбележа обрата в Унгария, както и впечатляващия резултат на Украйна, на фона на изключително трудната среда там. Русия, Чехия, Словакия и България също допринесоха с много силни резултати“, допълни Севелда.

  Нетният лихвен доход намалява с 12%

  През деветмесечието на 2016 г., нетният лихвен доход отчете спад от 12%, или 308 млн. евро и възлезе на 2,187 млн. евро.

  “Не можем напълно да се отделим от продължаващата среда на ниски лихви и това се вижда в нетния лихвен доход. Въпреки това, лихвената среда в Централна и Източна Европа продължава да бъде по-благоприятна от тази в Западна Европа“, подчерта Севелда.

  Общите административни разходи остават стабилни

  В сравнение със същия период на миналата година, общите административни разходи отчитат спад от 1 млн. евро до 2,100 млн. евро. Съотношението разходи спрямо приходи се увеличи с 3.1 пр.п. до 60.5%, най-вече поради по-ниския нетен лихвен доход.

  Нетните провизии намалят с 37%

  В сравнение със същия период на предходната година нетните провизии намаляват с 37% или 292 млн. евро, като възлязоха на 503 млн. евро. Това се дължеше на спад в индивидуалните провизии с 280 млн. евро, които възлязоха на 543 млн. евро. През отчетния период в портфейлните провизии бяха реинтегрирани 32 млн. евро, което доведе до подобрение от 14 млн. евро.

  Базовият собствен капитал от първи ред (според пълните изисквания) възлезе на 12.3%

  На база общ риск, базовият собствен капитал от първи ред (според преходните разпоредби) възлезе на 12.6%, а общата капиталова адекватност бе 17.8%.

  Перспективи

  “Прогнозата ни остава непроменена. Оптимист съм за бъдещото развитие на РБИ, но популистките мерки за сметка на банките са нещото, което ни притеснява. На фона на това, отчитаме като положителна стъпка решението на Конституционния съд в Румъния, който спря ретроактивната намеса в свободата на договаряне и частично отмени т.нар. „Закон за плащане чрез предаване“ на ипотечните кредити. Надявам се тя да има сигнален ефект”, каза Севелда.


  Отчетът за деветмесечието може да бъде видян онлайн на английски и немски език.

  Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. 14 пазара в региона са покрити от дъщерни банки, а в допълнение на това Групата се състои от многобройни други доставчици на финансови услуги като лизинг, управление на активи, сливания и придобивания.

  Общо около 51 000 служители обслужват 14.2 милиона клиенти чрез около 2600 офиса, като най-голямата част от тях са в Централна и Източна Европа.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.