Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  РБИ с консолидирана печалба от 220 млн. евро за първото тримесечие на 2017 г.

  17.05.2017
   
  • Нетният лихвен доход с ръст от 4.7% на годишна база до 796 млн. евро (първо тримесечие на 2016 г. про форма: 761 млн. евро)
  • Оперативните приходи се увеличават с 9% до 1,298 млн. евро (първо тримесечие на 2016 г. про форма: 1,193 млн. евро)
  • Общите административни разходи нарастват с 4.4% до 815 млн. евро (първо тримесечие на 2016 г. про форма: 781 млн. евро)
  • Нетните провизии намаляват с 24.1% до 80 млн. евро (първо тримесечие на 2016 г. про форма: 105 млн. евро)
  • Печалбата преди данъци с ръст от 42.5% до 330 млн. евро (първо тримесечие на 2016 г. про форма: 231 млн. евро)
  • Печалбата след данъци се увеличава с 86.1% до 255 млн. евро (първо тримесечие на 2016 г. про форма: 137 млн. евро)
  • Консолидираната печалба нараства с 98.5% до 220 млн. евро (първо тримесечие на 2016 г. про форма: 111 млн. евро)
  • Показателят необслужвани кредити със спад от 0.3 пр.п до 8.3% в сравнение с края на 2016 г. (про форма)
  • Базовият собствен капитал от първи ред (според преходните разпоредби) намалява с 0.2 пр. п. до 12.4% в сравнение с края на 2016 г.
  • Базовият собствен капитал от първи ред (според пълните изисквания на регламента) също намалява с 0.2 пр.п. до 12.2% в сравнение с края на миналата година (про форма)
  • Печалбата на акция се увеличава с 0.67 евро (първо тримесечие на 2016 г. про форма: 0.34 евро)

  Всички данни са според Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  От 1 януари 2017 г. се включва бизнесът на РЦБ. Настоящите данни на РБИ се отнасят до обединената банка. Ако не е отбелязано специално, историческите про форма данни се базират на обединената банка (взима се предвид сливането).

  През първото тримесечие на 2017 г. Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) отчита консолидирана печалба от 220 млн. евро.

  “Удовлетворени сме от старта на финансовата 2017 г. Свидетели сме на много добро икономическо развитие на почти всички от пазарите ни и искаме да се възползваме от него за селективен растеж,” коментира Йохан Щробл, Главен изпълнителен директор на РБИ.

  През първото тримесечие на 2017 г. нетният лихвен доход нарасна с 5% или 35 млн. евро до 796 млн. евро, главно поради ръст от 31 млн. евро на нетния лихвен доход в Русия, свързан с валутни разлики.

  “Нетният лихвен доход е много важен за банка като РБИ, която е клиентски ориентирана. Поради тази причина съм изключително удовлетворен от факта, че нетният лихвен марж се стабилизира през първото тримесечие,” допълни Щробл.

  В сравнение със същия период на миналата година, общите административни разходи се увеличават с 34 млн. евро и възлязоха на 815 млн. евро, най-вече поради валутни ефекти. Съотношението разходи/приходи се подобри с 2.6 пр.п. до 62.8% поради по-високите оперативни приходи.

  16.8% обща капиталов адекватност (според пълните изисквания на регламента)

  На база общ риск, базовият собствен капитал от първи ред (според преходните разпоредби) възлезе на 12.4%, а общата капиталова адекватност (според преходните разпоредби) бе 17.0%.

  Базовият собствен капитал от първи ред (според пълните изисквания на регламента) възлезе на 12.2%, а общата капиталова адекватност (според пълните изисквания на регламента) бе 16.8%.

  Ако се вземат предвид нетните приходи през първото тримесечие на годината, капиталовите показатели биха били с 0.4 пр.п. по-високи.

  Нетните провизии намаляват с 24%

  Нетните провизии отчитат спад от 24% на годишна база или 25 млн. евро и възлязоха на 80 млн. евро.

  Показателят необслужвани кредити се подобри с 0.3 пр.п. до 8.3% в сравнение с края на 2016 г. Необслужваните кредити спрямо провизиите възлязоха на 5,042 млн. евро, като в резултат на това покритието на тези кредити с провизии достигна 74% спрямо 75.2% към края на миналата година.

  “Развитието по отношение на разходите ни за риск продължава да бъде много добро. Въпреки това, трябва да се отчетат сезонните фактори, тъй като разходите за риск през първото тримесечие винаги са по-ниски“, обясни Щробл.

  Сравнение с предходното тримесечие

  В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. през първото тримесечие на тази година, нетният лихвен доход намалява със 7% или 61 млн. евро до 796 млн. евро.

  През първото тримесечие на 2017 г. общите административни разходи бяха 815 млн. евро, което представлява спад от 4% или 33 млн. евро в сравнение с предходното тримесечие.

  Спрямо четвъртото тримесечие на миналата година нетните провизии намаляват със 177 млн. евро до 80 млн. евро.

  През първото тримесечие на 2017 г., консолидираната печалба възлезе на 220 млн. евро, което представлява увеличение със 134 млн. евро спрямо последното тримесечие на 2016 г.

  Очаквания

  Целта на РБИ в средносрочна перспектива е базов собствен капитал от първи ред (според пълните изисквания на регламента) от около 13%.

  След стабилизирането на кредитните обеми, РБИ има намерение да възстанови растежа в рамките на среден годишен ръст в проценти в ниската едноцифрена зона. Очакванията на РБИ са провизиите през 2017 г. да бъдат под нивото от миналата година (758 млн. евро).

  Банката очаква показателят необслужвани кредити да бъде около 8% до края на тази година, а в средносрочна перспектива да продължи да намалява. 

  РБИ цели допълнително намаление на съотношението разходи/приходи в рамките на 50-55% в средносрочен план, като това остава непроменено спрямо предходната заложена цел.

  Целта за средносрочна възвращаемост на капитала преди данъци също остава непроменена – приблизително 14%, а целта за консолидирана възвращаемост на капитала е близо 11%.

  Онлайн версия на тримесечния отчет


   

  Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. 14 пазара в региона са покрити от дъщерни банки, а в допълнение на това Групата се състои от многобройни други доставчици на финансови услуги като лизинг, управление на активи, сливания и придобивания.

  Общо повече от 50 000 служители обслужват 16.6 милиона клиенти чрез 2500 офиса, като голяма част от тях са в Централна и Източна Европа.Акциите на РБИ се търгуват на Виенската фондова борса. Регионалните банки Райфайзен притежават 58.8% от акциите, а останалата част се търгува свободно. В рамките на Групата Райфайзен, РБИ е централната институция на регионалните банки Райфайзен и др. кредитни институции, като предоставя важни услуги в тази си функция.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.