Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  РБИ с консолидирана печалба от 463 млн. евро за 2016 г.

  15.03.2017
   
  • Нетният лихвен доход намалява с 11.8% на годишна база до 2,935 млн. евро (2015 г.: 3,327 млн. евро)
  • Оперативните приходи спадат с 4.8% до 4,692 млн. евро (2015 г.: 4,929 млн. евро)
  • Общите административни разходи намаляват с 2.3% до 2,848 млн. евро (2015 г.: 2,914 млн. евро)
  • Нетните провизии със спад от 40.3% до 754 млн. евро (2015 г.: 1,264 млн. евро)
  • Печалбата преди данъци се увеличава с 24.6% до 886 млн. евро (2015 г.: 711 млн. евро)
  • Печалбата след данъци с ръст от 31.9% до 574 млн. евро (2015 г.: 435 млн. евро)
  • Консолидираната печалба расте с 22.2% до 463 млн. евро(2015 г.: 379 млн. евро)
  • Показателят необслужвани кредити намалява с 2.7 пр.п. до 9.2% в сравнение с края на 2015 г.
  • Базовият собствен капитал от първи ред (CET 1)(според преходните разпоредби) се увеличава с 1.8 пр.п. до 13.9%
  • Базовият собствен капитал от първи ред (CET1)(според пълните изисквания на регламента) с ръст от 2.1 пр.п. до 13.6%
  • Печалбата на акция възлезе на 1.58 евро (2015 г.: 1.30 евро)

  Всички данни са според Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  През 2016 г. Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) генерира консолидирана печалба от 463 млн. евро.

  “Въпреки средата на ниски лихви, която все още оказва негативно влияние върху приходите ни, съм удовлетворен от постигната консолидирана печалба, като значително подобрихме резултатите си във всички региони, в които оперираме. Искам да отбележа специално Югоизточна Европа, чийто резултат нарасна с 40%. На ниво отделни държави, съм много доволен от успешния обрат в Украйна и Унгария“, коментира главният изпълнителен директор на РБИ Карл Севелда.

  През 2016 г. нетният лихвен доход намаля с 12% или 391 млн. евро и възлезе на 2,935 млн. евро. Основната причина за това бе продължаващата среда на ниски лихви на много от пазарите на Групата, както и редукцията от 215 млн. евро (най-вече в Русия) в лихвения доход от деривати поради хеджиране.

  През отчетния период, общите административни разходи на Групата спадат с 2% или 66 млн. евро до 2,848 млн. евро. Показателят разходи/приходи, въпреки това, се увеличава с 1.6 процентни пункта и възлиза на 60.7% поради по-ниските оперативни приходи.

  “Намалението на разходите ще остане наш водещ приоритет. Въпреки това, постоянно увеличаващите се регулаторни изисквания затрудняват изпълнението на тези цели”, каза бъдещият главен изпълнителен директор на РБИ Йохан Щробл.

  Базовият собствен капитал от първи ред (според пълните изисквания на регламента) възлезе на 13.6%

  През 2016 г. РБИ отново значително подобри капиталовите си показатели. На база общ риск, базовият собствен капитал от първи ред (според преходните разпоредби) възлезе на 13.9%, а общата капиталова адекватност (според преходните разпоредби) бе 19.2%. Като не се взимат предвид провизиите според преходните разпоредби, базовият собствен капитал от първи ред (според пълните изисквания на регламента) възлезе на 13.6%, а капиталовата адекватност на 18.9%.

  Проформа базовият собствен капитал от първи ред (според пълните изисквания на регламента) на обединената банка възлиза на 12.4% в края на 2016 г., а проформа базовият собствен капитал от първи ред (според преходните разпоредби) бе 12.7%.

  “Значително преизпълнихме капиталовите си цели както за РБИ, така и за обединената банка година по-рано и така изпълнихме стратегическата си програма предсрочно. Бих искал да благодаря на служителите ни, които последователно осъществиха най-голямата трансформация в историята на банката ни по образцов начин. Заедно с това те осъществиха и сливането с РЦБ, което се очаква да приключи на 18 март ”, обясни Карл Севелда.

  Нетните провизии намаляват с 40%

  Нетните провизии намаляват с 40%на годишна база или 509 млн. евро, като възлязоха на 754 млн. евро.

  Показателят необслужвани кредити намалява с 2.7 пр.п. на годишна база до 9.2%. Необслужваните кредити спрямо провизиите възлязоха на 4,905 млн. евро. На базата на отписвания и продажби покритието на необслужваните кредити се подобри от 71.3% на 75.6%.

  “Изключително сме удовлетворени от значителното намаляване на разходите за риск и подобряването на показателя ни необслужвани кредити. Намаляването на разходите за риск беше постигнато на почти всички от нашите пазари“, каза Йохан Щробл.

  Сравнение на резултатите с предходното тримесечие

  В сравнение с третото тримесечие на 2016 г., нетният лихвен доход се повишава с 2%, или 16 млн. евро, достигайки 748 млн.евро през четвъртото тримесечие.

  Общите административни разходи от 749 млн. евро през четвъртото тримесечие са по-високи с 9% или с 62 млн. евро в сравнение с 687 млн. евро, отчетени през третото тримесечие.

  Сравнени с третото тримесечие, нетните провизии се повишиха със 151 млн. евро, до 251 млн. евро. Увеличението идва основно от Русия, Азия, Хърватия и корпоративния групов сегмент.

  Консолидираната печалба през четвъртото тримесечие възлезе на 69 млн. евро, което е намаление със 114 млн. евро в сравнение с третото тримесечие на 2016 г.

  Прогноза

  Поради сливането с РЦБ, което ще бъде вписано в търговския регистър на 18 март 2017 г., може да се направи следната прогноза за обединената банка.

  РБИ достигна целта си за ниво на Базовия собствен капитал от първи ред от 12% една година по-рано, като показателят (според пълните изисквания на регламента) възлезе на 13.6% към 31 декември 2016 г. (12.4% за бъдещата обединена банка). В средносрочен план РБИ ще се стреми да достигне ниво на Базов собствен капитал от първи ред (според пълните изисквания на регламента) от около 13%.

  След стабилизирането на кредитните обеми, РБИ планира да продължи растежа със средни годишни проценти в ниската едноцифрена зона.

  РБИ очаква нетните провизии за 2017 г. да са под нивата на 2016 г. (754 млн.евро).

  РБИ планира показателят необслужвани кредити да достигне ниво от 8% до края на 2017 г., а в средносрочен план да продължи да намалява.

  Допълнително РБИ цели нивото на съотношението разходи/приходи да е между 50 и 55% в средносрочен план, цел, непроменена отпреди.

  В средносрочен план целта възвръщаемост на капитала преди данъци на РБИ остава непроменена и е около 14% с консолидирана възвращаемост от средно 11%.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.