Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  РБИ с консолидирана печалба от 910 млн. евро за деветмесечието на 2017 г.

  14.11.2017
   
  • Нетният лихвен доход с ръст от 2.2% на годишна база до 2,391 млн. евро
   (
   деветмесечието на 2016 г. про форма: 2,340 млн. евро)
  • Оперативните приходи се увеличават с 4% до 3,889 млн. евро (деветмесечието на 2016 г. про форма: 3,737 млн. евро)
  • Общите административни разходи остават стабилни - 2,291 млн. евро (деветмесечието на 2016 г. про форма:   2,294 млн. евро)
  • Нетните провизии намаляват с 68.1% до 160 млн. евро
   (
   деветмесечието на 2016 г. про форма: 501 млн. евро)
  • Печалбата преди данъци с ръст от 66.6% до 1,301 млн. евро (деветмесечието на 2016 г. про форма: 781 млн. евро)
  • Печалбата след данъци нараства с 93.2% до 1,012 млн. евро (деветмесечието на 2016 г. про форма: : 524 млн. евро)
  • Консолидираната печалба се увеличава със 109.9% до 910 млн. евро (деветмесечието на 2016 г. про форма433 млн. евро)
  • Показателят необслужвани кредити намалява с 2 процентни пункта до 6.7% в сравнение с края на 2016 г. (про форма)
  • Базовият собствен капитал от първи ред (според преходните разпоредби) остана стабилен - 12.7% в сравнение края на 2016 г. (про форма)
  • Базовият собствен капитал от първи ред (според пълните изисквания на регламента) се увеличава с 0.1 пр.п. до 12.5% в сравнение с края на 2016 г. (про форма)

  Всички данни са според международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  ”Изключително сме удовлетворени от резултатите ни за деветмесечието. Нетният лихвен доход отчита лек ръст, докато нетният доход от такси и комисиони се увеличава значително, а общите административни разходи остават стабилни на годишна база“, каза главният изпълнителен директор на РБИ Йохан Щробл.

  За първите три тримесечия на 2017 г. групата, оглавявана от Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) отчита печалба преди данъци от 1,301 млн. евро, което представлява ръст от 66.6% или 520 млн. евро в сравнение със същия период на 2016 г. Нетните провизии намаляват значително на годишна база, а оперативният бизнес показва положително развитие: Оперативните приходи растат с 4% на годишна база или 151 млн. евро до 3,889 млн. евро, а общите административни разходи остават стабилни. Печалбата след данъци отчита ръст от 93.2% на годишна база и възлиза на 1,012 млн. евро. Консолидираната печалба за съответния период достигна 910 млн. евро, което представлява ръст от 109.9% или 476 млн. евро.

  ”Икономическият подем в Централна и Източна Европа влияе положително на всичките ни сегменти, като отчитаме печалби на всичките ни пазари,” коментира Щробл.

  Нетният лихвен доход с лек ръст

  През деветмесечието на 2017 г., нетният лихвен доход се увеличава с 2% на годишна база или 52 млн. евро и достигна 2,391 млн. евро, като това бе в резултат основно на 62 млн. евро нетен лихвен доход в Русия, свързан с валутни движения. Поради средата на ниски лихви, на останалите пазари, бяха отчетени минимални спадове.

  Общите административни разходи остават стабилни

  В сравнение със същия период на миналата година, общите административни разходи намаляват с 3 млн. евро до 2,291 млн. евро. Разходите за персонал спадат с 4 млн. евро на годишна база до 1,145 млн. евро.

  Съотношението разходи/приходи се подобри с 2.5 пр.п до 58.9%, най-вече поради по-високите оперативни приходи.

  Нетните провизии намаляват с 68%

  Нетните провизии отчитат спад от 68% или 341 млн. евро на годишна база и възлизат на 160 млн. евро.

  В сравнение с края на миналата година показателят необслужвани кредити се подобрява с 2.0 пр. п. до 6.7%. Необслужваните кредити спрямо провизиите възлизат на 3,778 млн. евро, като в резултат на това показателят покритие на необслужваните кредити възлезе на 69.4% в сравнение със 75.2% в края на 2016 г.

   “Отчитаме много добър напредък по отношение на необслужваните кредити и вече надхвърляме целите си поставени за цялата година в това отношение,” коментира Щробл.

  На база общ риск, базовият собствен капитал от първи ред (според преходните разпоредби) възлезе на 12.7%, а капиталовата адекватност (според преходните разпоредби) бе 18.0%.

  * * * * *

  Онлайн версията на тримесечния отчет може да бъде видяна на http://qr032017.rbinternational.com

  Отчетът на немски език е на адрес http://zb032017.rbinternational.com

  * * * * *

  Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. 14 пазара в региона са покрити от дъщерни банки, а в допълнение на това Групата се състои от многобройни други доставчици на финансови услуги като лизинг, управление на активи, сливания и придобивания.

  Общо близо 50 000 служители обслужват 16.5 милиона клиенти чрез повече от 2400 офиса, като голяма част от тях са в Централна и Източна Европа. Акциите на РБИ се търгуват на Виенската фондова борса. Регионалните банки Райфайзен притежават около 58.8% от акциите, а останалата част се търгува свободно. В рамките на Групата Райфайзен, РБИ е централната институция на регионалните банки Райфайзен и др. кредитни институции, като предоставя важни услуги в тази си функция.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.