Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  РБИ отчете консолидирана печалба от 399 млн. евро за първото тримесечие на 2018 г.

  15.05.2018
   
  • Нетният лихвен доход бележи ръст от 4% на годишна база до 829 млн. евро (към първото тримесечие на 2017 г. про форма: 797 млн. евро)
  • Оперативните приходи се увеличават с 3% до 1,291 млн. евро (първо тримесечие на 2017 г. про форма: 1,253 млн. евро)
  • Общите административни разходи намаляват с 0.7% до 740 млн. евро (първо тримесечие на 2017 г. про форма: 745 млн. евро)
  • Позитивно развитие по отношение на обезценките на финансови активи: 83 млн. евро (първо тримесечие на 2016 г. про форма: минус 82 млн. евро)
  • Печалбата преди данъци се увеличава с 60.3% до 529 млн. евро (първо тримесечие на 2017 г. про форма: 330 млн. евро)
  • Печалбата след данъци расте с 68.7% до 430 млн. евро (първо тримесечие на 2017 г. про форма: 330 млн. евро)
  • Консолидираната печалба нараства с 81.4% до 399 млн. евро (първо тримесечие на 2017 г. про форма: 220 млн. евро)
  • Показателят за необслужвани кредити със спад от 0.3 пр.п. до 5.4% в сравнение с края на 2017 г.
  • Базовият собствен капитал от първи ред (според пълните изисквания на регламента) се увеличава с 0.1 пр.п. до 12.8% в сравнение с края на миналата година (про форма)
  • Печалбата на акция се увеличава до 1.17 евро (първо тримесечие на 2017 г. про форма: 0.67 евро)

  На 1 януари 2018 г. влязоха в сила новите Международни стандарти за финансови отчети (МСФО 9). В допълнение към приемането на МСФО 9, РБИ внесе промяна в представянето на своя счетоводен баланс, който вече е в съответствие с ФИНРЕП (FINREP), издадени от Европейския банков орган (EBA). С приемането на стандартите, беше необходимо също така да се коригира сравнителния период и датата на отчитане.

  През първото тримесечие на 2018 г. Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) генерира консолидирана печалба от 399 млн. евро.

  „Започнахме годината добре. Успяхме да подобрим оперативния резултат в сравнение с предходната година и да реинтегрираме провизии за загуби от обезценка“, казва Йохан Щробл, Главен изпълнителен директор на РБИ.

  През първите три месеца на 2018 г., нетният лихвен приход нараства с 4% или 32 млн. евро до 829 млн. евро на годишна база. Увеличението се дължи на подобрение от 5 базови пункта в нетния лихвен марж до 2.49% и на 1% ръст в активите на групата, носещи лихвен доход, дължащ се на ръст в краткосрочните кредити.

  Общите административни разходи отчетоха лек спад от 5 млн. евро на годишна база до 740 млн. евро. Съотношението разходи/приходи се подобрява с 2.1 процентни пункта до 57.3%.

  Реинтеграция от 83 млн. евро

  През периода е отчетена реинтеграция на загуби от обезценка на финансови активи в размер 83 млн. евро, в сравнение с провизирани 82 млн. евро през същия период на миналата година. Това положително развитие се дължи на добра макроикономическа среда по отношение на приходите и успешното възстановяване на общо 135 млн. евро.

  В края на март 2018 г. показателят за необслужвани кредити е 5.4%, което е с 0.3 процентни пункта по-ниско в сравнение с началото на годината.

  Перспектива

  „Имаме увереност за финансовата година и амбициозни планове за нея. Ще продължим напред с работата си по дигиталните проекти и допълнително ще подобрим ефективността на РБИ“, коментира Щробл.

  РБИ ще се стреми към ръст на кредитите с годишен темп в средата на едноцифрената зона.

  Загубите от обезценки на финансови активи (разходите за риск) през 2018 г. се очаква да бъдат на нивата от 2017 г.

  РБИ прогнозира показателят необслужвани кредити да продължи да намалява в средносрочна перспектива.

  Банката се стреми да постигне съотношение на разходите спрямо приходите под 55% в средносрочна перспектива.

  Тя цели консолидирана средносрочна възвращаемост на капитала от около 11%.

  РБИ планира базовият собствен капитал от първи ред - CET1 ratio (според пълните изисквания на регламента) в средносрочна перспектива да бъде около 13% след дивидент.

  На базата на тази цел, банката има намерение да изплаща между 20 и 50% от консолидираната печалба (коефициент на дивидентно плащане).

  Целите в тази прогноза отчитат влиянието на МСФО 9 и FINREP; продажбата на основните банкови операции в Полша не са отразени.

  * * * * *

  Тримесечния отчет.

  * * * * *

  Райфайзен Банк Интернешънъл

  Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. 14 пазара в региона са покрити от дъщерни банки, а в допълнение на това Групата се състои от многобройни други доставчици на финансови услуги като лизинг, управление на активи, сливания и придобивания.

  Общо около 50 000 служители обслужват 16.6 милиона клиенти чрез повече от 2400 офиса, като голяма част от тях са в Централна и Източна Европа. Акциите на РБИ се търгуват на Виенската фондова борса. Регионалните банки Райфайзен притежават около 58.8% от акциите, а останалата част се търгува свободно. В рамките на Групата Райфайзен, РБИ е централната институция на регионалните банки Райфайзен и др. кредитни институции, като предоставя важни услуги в тази си функция.

  За допълнителна информация:

  Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com) или
  Christof Danz (+43-1-71 707-1930, christof.danz@rbinternational.com)
  http://www.rbinternational.com

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.