Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  РБИ с консолидирана печалба от 1,116 млн. евро

  14.03.2018
   
  • Нетният лихвен доход се увеличава с 0.3% на годишна база до 3,208 млн. евро (2016 г.: 3,197 млн. евро)
  • Оперативният приход с ръст от 2.3% до 5,228 млн. евро (2016 г.: 5,112 млн. евро)
  • Общите административни разходи намаляват с 1.2% до 3,104 млн. евро (2016 г.: 3,141млн. евро)
  • Нетните провизии спадат с 62.1% до 287 млн. евро (2016 г.: 758 млн. евро)
  • Печалбата преди данъци расте със 70.4% до 1,612 млн. евро (2016 г.: 946 млн. евро)
  • Печалбата след данъци се увеличава с 95.8% до 1,246 млн. евро (2016 г.: 636 млн. евро)
  • Консолидираната печалба с ръст от 114.6% до 1,116 млн. евро (2016 г.: 520 млн. евро)
  • Показателят необслужвани кредити намалява с 3.0 пр.п. в сравнение с края на 2016 г. до 5.7%
  • Базовият собствен капитал от първи ред (според преходните разпоредби) се увеличава с 0.2 пр.п. до 12.9%
  • Базовият собствен капитал от първи ред (според пълните изисквания на регламента) расте с 0.3 пр.п. до 12.7%
  • Печалба на акция от 3.34 евро (2016 г.: 1.58 г.)

  Всички данни са според международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  През 2017 г. Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) постигна консолидирана печалба от 1,116 млн. евро.

  “Много сме удовлетворени от изминалата финансова година. Постигнахме един от най-добрите резултати в историята на компанията и в същото време осъществихме важни проекти като сливането с РЦБ,” коментира Йохан Щробл, главен изпълнителен директор на РБИ.

  Поради тази причина ще предложим на Годишното общо събрание на акционерите да одобри дивидент от 0.62 евро на акция. Това би представлявало максимално дивидентно плащане от 204 млн. евро и коефициент на дивидентното плащане от 18%.

  “Радваме се, че отново можем да плащаме дивидент и за 2017 г. предлагаме 62 цента на акция, като целта ни е да постигнем коефициент на дивидентното плащане между 20 и 50%,” каза Щробл.

  Нетният лихвен доход остана до голяма степен стабилен, като отчете минимален ръст от 11 млн. евро до 3,208 млн. евро.
  Растежът на този показател в Русия (плюс 84 млн. евро), дължащ се преди всичко на валутни ефекти и маржове, бе в противовес на спада на нетния лихвен доход на всички други пазари, поради продължаващите ниски нива на лихвените проценти.

  Въпреки ефектите от поскъпването на валутата, общите административни разходи на Групата намаляват с 1% на годишна база или 37 млн. евро и възлязоха на 3,104 млн. евро. В частност – средният обменен курс на рублата се повиши с 12% на годишна база. Съотношението разходи спрямо приходи се подобри с 2.1 пр.п. до 59.4%, благодарение на по-високия оперативен приход.

  Значителен спад на нетните провизии

  Нетните провизии за обезценка намаляват с 62% на годишна база или 471 млн. евро до 287 млн. евро.

  Показателят необслужвани кредити отчита спад от 3.0 пр.п. на годишна база до 5.7%.

  На база общ риск, базовият собствен капитал от първи ред (според преходните разпоредби) възлезе на 12.9%, а общата капиталова адекватност (според преходните разпоредби) бе 17.9%.

  Перспектива

  “През тази година също планираме много неща. Искаме да растем в избрани страни и да продължим с дигиталната трансформация на РБИ. През изминалата година стартирахме Elevator Lab – най-големият Финтех Акселератор в Централна и Източна Европа, а за пролетта на тази година сме планирали второто му издание,“ допълни Щробл.

  РБИ ще се стреми към средногодишен ръст на кредитирането в средата на едноцифрената зона.

  След като през 2017 г. бяха отчетени много ниски разходи за риск (287 млн. евро), очакванията на банката са, че през 2018 г. загубите от обезценки на финансови активи ще бъдат над нивото от 2017 г.

  Прогнозата на РБИ е, че показателят необслужвани кредити ще продължи да намалява в средносрочна перспектива.

  Целта на банката е постигането на съотношение разходи спрямо приходи под 55% в средносрочен план, консолидирана възвращаемост на капитала от около 11% и базов собствен капитал от първи ред – CET 1 ratio (според пълните изисквания на регламента) от около 13% след плащане на дивидент.

  На базата на тази цел, намеренията на РБИ са да плаща като дивидент между 20 и 50% (коефициент на дивидентното плащане) от консолидираната печалба.

  Целите в тази перспектива включват влиянието на IFRS 9 и FINREP.

  * * * * *

  Онлайн версията на годишния отчет може да бъде видяна на http://ar2017.rbinternational.com.

  * * * * * 

  Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. 14 пазара в региона са покрити от дъщерни банки, а в допълнение на това Групата се състои от многобройни други доставчици на финансови услуги като лизинг, управление на активи, сливания и придобивания.

  Общо близо 50 000 служители обслужват 16.5 милиона клиенти чрез повече от 2400 офиса, като голяма част от тях са в Централна и Източна Европа. Акциите на РБИ се търгуват на Виенската фондова борса. Регионалните банки Райфайзен притежават около 58.8% от акциите, а останалата част се търгува свободно. В рамките на Групата Райфайзен, РБИ е централната институция на регионалните банки Райфайзен и др. кредитни институции, като предоставя важни услуги в тази си функция.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.