Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  РБИ с консолидирана печалба от 1.173 млн. евро за деветмесечието на 2018 г.

  14.11.2018
   
  • Нетният лихвен доход расте с 4.6% на годишна база до 2,519 млн. евро (деветмесечието на 2017: 2,407 млн. евро)
  • Оперативните приходи се увеличават с 4.8% до 4,003 млн. евро (деветмесечието на 2017: 3,821 млн. евро)
  • Стабилни общи административни разходи - 2,228 млн. евро (деветмесечието на 2017: 2,213 млн. евро)
  • Много позитивно развитие при провизиите върху финансови активи - 56 млн. евро (деветмесечието на 2017: минус 191 млн. евро)
  • Печалбата преди данъци с ръст от 22.0% до 1,587 млн. евро (деветмесечието на 2017: 1,301 млн. евро)
  • Печалбата след данъци се увеличава с 25.7% до 1,271 млн. евро (деветмесечието на 2017: 1,012 млн. евро)
  • Консолидираната печалба расте с 28.9% до 1,173 млн. евро (деветмесечието на 2017: 910 млн. евро)
  • Показателят необслужвани кредити с понижава с 1.2 пр. п. спрямо края на 2017 г. до 4.4%
  • Базовият собствен капитал от първи ред (според пълните изисквания на регламента) възлезе на 12.8%, като включва резултата до края на отчетния период
  • Печалбата на акция се увеличава до 3.43% (деветмесечието на 2017: 2.74 евро)

  На 1 януари 2018 г. влязоха в сила новите Международни стандарти за финансови отчети (МСФО 9). В допълнение към приемането на МСФО 9, РБИ внесе промяна в представянето на своя счетоводен баланс, който вече е в съответствие с ФИНРЕП (FINREP), издадени от Европейския банков орган (EБО). С приемането на стандартите, беше необходимо също така да се коригира сравнителния период и датата на отчитане.

  Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) отчита консолидирана печалба от 1,173 млн. евро за деветмесечието на 2018 г.

  "Удовлетворен съм от резултата за деветмесечието. Двигателят за постигнатото бе развитието при разходите за риск. Тенденцията по отношение на приходите също е много добра. Успяхме да подобрим нетния лихвен доход с близо 5% в сравнение с предходната година и то в продължителната трудна среда на ниски лихви", коментира Йохан Щробл, главен изпълнителен директор на РБИ.

  Оперативните приходи нараснаха с 5% на годишна база или 182 млн. евро до 4,003 млн. евро. Нетният лихвен доход също расте с 5% и възлезе на 2,519 млн. евро, благодарение на трипроцентния ръст при лихвоносните активи на Групата.

  Общите административни разходи леко се повишиха с 16 млн. евро на годишна база до 2,228 млн. евро. Съотношението разходи спрямо приходи се подобри с 2.2 пр. п. до 55.7%.

  "Имаме стабилна основа за добър старт на четвъртото тримесечие, а и успешно приключихме важния проект за продажбата на основните банкови операции на Райфайзен Банк Полша", допълва Щробл.

  Реализация на 56 млн. евро провизии

  През отчетния период бяха направени реализации на провизии върху финансови активи за 56 млн. евро, при необходимост от заделяне на провизии за 191 млн. евро през същия период на миналата година. Позитивното развитие се дължеше на добрата макроикономическа среда.

  Продължи и подобрението на показателя необслужвани кредити; от началото на годината той намалява с 1.2 пр.п до 4.4 в края на септември. Въпреки това се увеличи и процентът на покритие със 7.9 пр.п. до 75.0%, най-вече поради продажбата на кредити с голямо покритие и прилагането на IFRS 9 за първи път.

  "По отношение на развитието при разходите за риск, се възползваме от много добрата икономическа ситуация и от стратегията ни за преструктуриране, целяща да запази стойността на необслужваните кредити", каза Щробл.

  Перспектива

  РБИ ще се стреми към ръст на кредитите с годишен темп в средата на едноцифрената зона.

  Загубите от обезценки на финансови активи (разходите за риск) през 2018 г. се очаква да бъдат под нивото от 2017 г.

  РБИ прогнозира показателят необслужвани кредити да продължи да намалява в средносрочна перспектива.

  Банката се стреми да постигне съотношение на разходите спрямо приходите под 55% в средносрочна перспектива.

  Тя цели консолидирана средносрочна възвращаемост на капитала от приблизително 11%.

  В средносрочна перспектива РБИ цели базов собствен капитал от първи ред от 13% след плащане на дивидент.

  На базата на тази цел, банката има намерение да изплаща между 20 и 50% от консолидираната печалба (коефициент на дивидентно плащане).

  Отчетът може да бъде видян на адрес http://qr032018.rbinternational.com

  * * * * *

  Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. 13 пазара в региона са покрити от дъщерни банки, а в допълнение на това Групата се състои от многобройни други доставчици на финансови услуги като лизинг, управление на активи, сливания и придобивания.

  Общо около 47 000 служители обслужват близо 16 милиона клиенти чрез повече от 2200 офиса, като голяма част от тях са в Централна и Източна Европа. Акциите на РБИ се търгуват на Виенската фондова борса. Регионалните банки Райфайзен притежават около 58.8% от акциите, а останалата част се търгува свободно. В рамките на Групата Райфайзен, РБИ е централната институция на регионалните банки Райфайзен и др. кредитни институции, като предоставя важни услуги в тази си функция.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.