Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Срокът за предоговаряне на кредитите във връзка с COVID-19 се удължава. Клиентите могат да подадат искане до 23 март 2021 г.

  11.12.2020
   

  Райфайзенбанк удължава облекчаващия механизъм за предоговаряне на кредити на своите клиенти, които могат да подадат искане до 23 март 2021 г.

  Клиентите могат да се възползват от гратисен период, по времето на който да не плащат главницата и лихвата, или само главницата по кредита, като този период вече е 9 месеца. За отсрочване на вноските могат да кандидатстват и клиенти, които са се възползвали по време на предходния срок за предоговаряне, но общият гратисен период не трябва да надхвърля 9 месеца. Непогасените суми по време на гратисния период се изплащат на части след изтичането на отсрочването, като срокът на кредита се увеличава с периода на отсрочването. За ползване на такъв период може да кандидатства всеки клиент, който има или очаква да има затруднения във връзка с пандемията и последствията от нея, а също така е погасявал редовно кредита си или е бил в просрочие не повече от 90 дни към 1 март 2020 г. и към датата на подаване на искането.  Тъй като гратисният период е обвързан с пандемията и последствията от нея, каквито са и изискванията на Европейския банков орган, то отсрочването по този ред е приложимо за кредити, сключени преди 31.03.2020г.. Ако просрочията на клиентите не могат да се свържат само с пандемията от COVID-19 и последствията от нея или дните в просрочия не са в съответствие с политиката на банката, случаят ще бъде разгледан индивидуално и банката може да предложи друго решение.

  За да се възползват от гратисния период, клиентите трябва да подадат заявление до банката до 23 март 2021 г. Гратисният период ще важи общо за 9 месеца или за по-къс период, ако клиентът се е възползвал вече от предходния режим за отсрочване, но до не по-късно от 31 декември 2021 г. Клиентът има възможност да се откаже от предоставения гратисен период по всяко време, като предоговори схемата си на плащане, в случай че възможностите му за обслужване на кредитните задължения се подобрят.

  Гратисният период може да бъде поискан за кредити за физически лица – потребителски и ипотечни, задължения по кредитни карти, финансов лизинг. При юридическите лица гратисният период може да бъде поискан за срочни кредити (инвестиционни и оборотни), револвиращи кредити, овърдрафти и задължения по кредитни карти, както и финансов лизинг. Няма да се начислява такса за предоговарянето по нито един от посочените кредити за тези кредитополучатели, които отговарят на условията на мораториума.  

  Механизмът за облекчаване на клиентите е съобразен с изискванията на БНБ и Европейския банков орган, и е изготвен в рамките на Асоциацията на банките в България.

  Подробна информация може да бъде намерена в специалната секция на сайта на банката.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.