Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промени в Рамковия договор за издаване и ползване на международни дебитни карти от 01.07.2010г.

  01.05.2010
   

  Уважаеми г-жо/г-не,

  Райфайзенбанк (България) ЕАД Ви информира за промени в Рамковия Договор за издаване и ползване на международна дебитна карта Maestro/Visa Electron/Mastercard Standard/Visa Classic, с които можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.

  Промените в Рамковия Договор влизат в сила от 01.07.2010г. и се състоят в следното:

  • Чл.5 придобива следната редакция: При извършване на операции на АТМ/ПОС в страната във валута, различна от валутата на Сметката, сумата на операцията се превалутира от лева във валутата на Сметката по курс купува на Банката за безкасови операции обявен за деня на обработка на операцията. При операции извършени в чужбина, сумата на операцията се превалутира от валутата на операцията във валутата на сметката на Банката (евро) по курс на Visa/MasterCard за съответния ден на обработка на операцията от международната картова организация. Банката превалутира получената по сметката й сума във валутата на Сметката на Картата като прилага курс продава на Банката за безкасови операции обявен за деня на обработка на операцията. При операции в щатски долари, когато валутата на операцията съвпада с валутата на Сметката, Банката осчетоводява оригиналната сума на операцията по Сметката на Картодържателя. Информация за обменните курсове на международните картови организации е публикувана на интернет страници www.visaeurope.com и www.mastercard.com.
  • Разширява се обхвата на услугите за картодържатели на Maestro, като чл.23 (й) придобива следната редакция:

  Чл.23, й. Теглене на пари в брой от ПОС в търговски обект (валидно за Maestro/Visa Electron/Visa Classic, единствено в комбинация с плащане на стоки и услуги в търговски обекти обозначение с логото MAESTRO CASH BACK/ VISA CASH BACK. Mаксимална сума на теглене 50 лв.).

  • Добавя се нов чл.66 със следното съдържание:

  Чл.66 Банката има право служебно и без предизвестие до Картодържателя да закрие сметката при прекратяване на Договора по чл.18 и чл.19.

  • Чл.104,а придобива следната редакция: Банката има право едностранно без предизвестие да прекрати Договора в следните случаи:

  а. при неспазване на което и да е задължение и/или отговорност по настоящия Договор от страна на Картодържателя;

  • Добавя се нов чл.111:

  Чл.111 Когато Банката разширява обхвата на услугите, които могат да се използват с Картата, се счита че Картодържателят е дал съгласие за това, когато ако е необходимо, заяви услугата в офис на Банката или чрез технически средства за комуникация, както и като използва новата услуга за първи път, като в тези случаи не се прилага срокът по чл.110.

  • Променя се размера на следните такси в раздел XIII Тарифа:
  Международни дебитни карти Maestro/Visa Electron/Visa Classic/Mastercard Standard Maestro/Visa Electron Visa Classic/Mastercard Standard
  Годишна такса за обслужване на карта Без разноски 20 лв.
  Теглене на пари в брой от АТМ на друга банка 0.90 лв. 1.20 лв.
  Теглене на пари в брой от ПОС на РББГ 0.1%, мин. 1 лв. 0.1%, мин. 2 лв.
  • Въвежда се нова такса : «Такса превалутиране за операции в чужбина» в размер на 1%, която е описано за какви операции се прилага в нов чл.6 :

  Чл.6 Таксата превалутиране за операции в чужбина съгласно действащата към момента Тарифа се прилага:
  а. за операции във валута различна от лева и евро;
  б. за операции във валута различна от щатски долари, лева и евро, когато валутата на Сметката е щатски долари;

  В случай че не приемате новия рамков договор, имате право да го заявите писмено в офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД преди изтичане на 2-месечния срок, посочен по-горе, като договорът Ви ще бъде прекратен без неблагоприятни последици от прекратяването. В случай че до 01.07.2010г. не подадете писмено възражение, промените ще се считат за влезли в сила спрямо Вас.
  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД.

  За въпроси можете да се обръщате към Райфайзен Директ:
  - 0700 10 000 (Виваком) на цената на един градски разговор
  - 1721 (МТел и Глобул) без увеличение на тарифата

   

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.