Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Референтен лихвен процент на Райфайзенбанк (България) ЕАД – Стойност на банковия ресурс (СБР)

  31.08.2010
   

  1. ДЕФИНИЦИЯ НА СБР

  Стойност на банковия ресурс – Лихвеният процент за съответната валута, при който Банката осигурява ресурс за финансиране на клиенти, увеличен с разходите по управление на падежната структура на активите и пасивите на банката, и други законоустановени разходи.

  Текущи стойности на СБР:

  СБР ЛЕВА: 8.00% год.
  СБР ЕВРО: 6.40% год.

  2. КРИТЕРИИ ЗА ПРОМЯНА НА СБР

  1. Стойността на банковия ресурс се определя от Комитет по управление на активите и пасивите (ALCO) на Банката и може ежемесечно да бъде преразглеждан и променян при условията по-долу:
  1.1. При промяна на пазарните условия, представляваща изменение в едно или повече от посочените по-долу условия, които в своята съвкупност влияят върху стойността на банковия ресурс, Банката може едностранно да променя Лихвата в частта СБР (дефиниция по-горе), а именно:
  1) Изменение с минимум 5% за месец на стойностите на средните годишни лихвени нива по привлечените срочни депозити от нефинансови предприятия и домакинства, обявявани в статистиката на Централната банка, или изменение с минимум 9% кумулативно за три месеца;
  2) Изменение с минимум 5% за месец на основния пазарен измерител за кредитен риск на Република България (понастоящем Credit Default Swap/CDS) за периоди между 1 и 5 години;
  3) Промяна в кредитния рейтинг на Република България според някоя от основните рейтингови агенции (S&P, Moody’s, Fitch и др.);
  4) Изменение с минимум 1% за месец на общоприетите индекси на паричните пазари за съответната валута (SOFIBOR, EURIBOR, LIBOR и др.);
  5) Промени в нормативната база и/или регулациите на Централната банка, засягащи функционирането на банките и изискванията към тях, в това число и въвеждане на рестрикции;
  6) Промяна в падежната структура на пасивите спрямо падежната структура на активите, влияеща върху разходите на Банката за управлението им.

  Забележка: Базовите стойности на показателите по т.1) и т.4) по правило се измерват в проценти, а по т.2) в базисни пунктове. Посочените в съответните точки изменения се изчисляват като процент изменение от съответния показател, а не като изменение в базисни пунктове.

  3. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФЕРЕНТНИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ (СТОЙНОСТ НА БАНКОВИЯ РЕСУРС)

  3.1. СБР в лева
  Съгласно възприетата в Банката методология, СБР за лева се изчислява посредством формула, представляваща сбор от три основни компонента:
  1. Разходи за първичен депозитен ресурс;
  2. Разходи за вторичен ресурс;
  3. Допълнителни разходи**

  Дефинирани както следва:
  1. Разходи за първичен депозитен ресурс в лева
  Разходите за първичния депозитен ресурс в лева са изчислени, като към величината ,,А (Лв)” (дефинирана по-долу), разделена на (1 – текущия размер на Минималните задължителни резерви в %) се прибавя нормативно определената премийна вноска във Фонда за гарантиране на влоговете в %, претеглена с относителния дял в % на левовите срочни депозити в общия левов ресурс на банката.

  ,,А (Лв)” се дефинира като произведение от :
  - относителния дял в %* на левовите срочни депозити в общия левов ресурс на банката;
  - усреднения лихвен процент по нови депозити на секторите „Нефинансови предприятия”, „Домакинства” и “Нетърговски организации, обслужващи домакинствата” в лева, публикувани в банковата статистика на Българска народна банка;
  - коефициент на статистическа зависимост между средните лихвени проценти по левови срочни депозити, публикувани от Българска народна банка, и тези по левови срочни депозити на Райфайзенбанк България ЕАД.

  2. Разходи за вторичен ресурс в лева
  Разходите за вторичния ресурс в лева са изчислени като произведение от:
  • относителния дял в %* от общия левов ресурс на вторичното финансиране на Райфайзенбанк България ЕАД в лева, включващо кредитни линии, суап сделки, облигационни емисии и др.
  и
  • реализираните средно-месечни стойности на 12 мес. Софибор в % за последните две години, усреднени след премахване на 10-те процента най-високи стойности (90-ти стотил).

  3. Допълнителни разходи
  Допълнителни разходи** в %, които имат ефект върху стойността на ресурса, и са възникнали поради промени в законодателството или в следствие на административни актове, след датата на влизане на Закона за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит (в сила от 31.08.2010)

  * Величините на относителните дялове отчитат динамиката на падежната структура.
  ** Настояща стойност: ,,0”.

  3.2. Стойност на банковия ресурс в евро
  Съгласно възприетата от Банката методология, СБР за евро се изчислява посредством формула, представляваща сбор от три основни компонента:

  1. Разходи за първичен депозитен ресурс;
  2. Разходи за вторичен ресурс;
  3. Допълнителни разходи**

  Дефинирани както следва:
  1. Разходи за първичен депозитен ресурс в евро
  Разходите за първичен депозитен ресурс в евро са изчислени като към величината ,,А(Е)” (дефинирана по-долу), разделена на (1 – текущия размер на Минималните задължителни резерви в %), се добавя нормативно определената премийна вноска във Фонда за гарантиране на влоговете в %, претеглена с относителния дял в % на срочните депозитите в евро в общия евров ресурс на банката.
  ,,А (Е)” се дефинира като произведение от:
  - относителния дял в %* на срочните депозити в евро в общия евров ресурс на банката;
  - усреднения лихвен процент по нови срочни депозити на секторите „Нефинансови предприятия”, „Домакинства” и “Нетърговски организации, обслужващи домакинствата”в евро, публикувани в банковата статистика на Българска народна банка;
  - коефициент на статистическа зависимост между средните лихвени проценти по срочни еврови депозити, публикувани от Българска народна банка, и тези по срочни еврови депозити на Райфайзенбанк България ЕАД.

  2. Разходи за вторичен ресурс в евро

  Разходи за вторичния ресурс в евро са изчислени като произведение от:
  • относителния дял в %* от ресурса в евро на вторичното финансиране на Райфайзенбанк България ЕАД в евро, включващо кредитни линии, суап сделки, синдикирани заеми и др.
  и

  • сбора от:
  - текущата средномесечна стойност на 12 месечния Еuribor и
  - реализираните средно-месечни стойности на дву-годишния Credit Default Swap на България за последните две години, усредненени след премахване на 10-те процента най-високи стойности (90 – ти стотил)
  Произведението се разделя на (1-Минималните задължителни резерви по привлечени средства от чужбина в %).

  3. Допълнителни разходи

  Допълнителни разходи** в %, които имат ефект върху стойността на ресурса, и са възникнали поради промени в законодателството или в следствие на административни актове, след датата на влизане на Закона за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит (в сила от 31.08.2010)

  * Величините на относителните дялове отчитат динамиката на падежната структура
  ** Настояща стойност: ,,0”.

  3.3. Правила за преглед и промяна на СБР в евро и лева

  - Банката следи ежемесечно изменението на динамичните величини от модела, като преразглежда не по-рядко от един път на шестмесечие СБР въз основа на усреднените стойности от модела за предходното шестмесечие, съпоставени с текущата стойност на СБР.
  - При наличие на отклонение, надхвърлящо 50 базисни точки, Банката приравнява СБР на усреднената стойност на математическия модел за последното шестмесечие, като я закръгля до втория знак след десетичната точка така, че СБР да може да се дели на 0.05 без остатък.
  - При обективна невъзможност за получаване на котировка за Sofibor, Euribor, CDS или съответен друг индекс, който замества цитираните, Банката си запазва правото да използва в модела, средната стойност на индикативните оферти на поне трима независими участника на пазара за съответната срочност и валута.

  Архив

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.