Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Изменение на Рамков Договор за издаване и ползване на международна дебитна карта Maestro/Visa Electron/MasterCard Standard/Visa Classic

  01.04.2011
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД Ви информира, че считано от 01.04.2011г. Рамков Договор за издаване и ползване на международна дебитна карта Maestro/Visa Electron/MasterCard Standard/Visa Classic се променя на Общи условия за издаване и обслужване на международна дебитна карта Maestro/Visa Electron/MasterCard Standard/Visa Classic, с които можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.

  Промените влизат в сила от 01.06.2011г. и се състоят в следното:

  • Добавя се нов Чл.5:

  Чл.5 Картодържателят може да използва сметката за извършване на платежни операции съгласно Общите условия за предоставяне на платежни услуги на физически лица на Райфайзенбанк (България) ЕАД, с или без използване на Картата.

  • Чл.11 придобива следната редакция:

  Чл.11 В случаите когато поради операции, лихви, такси, комисиони, курсови разлики и други, наличността по Сметката падне под минималния неснижаем остатък или излезе в неразрешен овърдрафт, Картодържателят е длъжен незабавно, но не по-късно от 10 дни от датата на излизане в неразрешен овърдрафт, да захрани Сметката си най-малко със сума, достатъчна да покрие неразрешения овърдрафт и минималния неснижаем остатък. При неизпълнение Банката може да деактивира Картата и на база извлечение от Сметката на Картодържателя да прибeгне до принудително изпълнение за събиране на дължимите суми по предвидения законов ред. В този случай Банката има право да предприеме действия съгласно действащото българско законодателство, включително да закрие сметката.

  • Чл.12 придобива следната редакция:

  Чл.12 Банката изготвя месечно извлечение (Извлечение) и го предоставя на Картодържателя безплатно на хартиен носител при поискване в офис на Банката.

  • Добавя се нов чл.25 със следното съдържание:

  Чл.25 Банката изпраща подновената карта за получаване от Картодържателя в обслужващия го офис.

  • Разширява се обхвата на услугите, като в чл.27 :

  - Отпада текстът “Наличността по сметката може да се ползва само чрез извършване на операции с Картата”
  - Добавя се Чл.27к). Вноска по Сметката чрез депозиране на пари в брой в специализирани за целта терминални устройства АТМ.

  • Добавя се нов чл.78:

  Чл.78 Да осигурява достатъчна наличност по Сметката, за да покрива точно и навреме задълженията, възникнали във връзка с извършени операции и свързаните с тях лихви, такси и комисиони, съгласно действащата към момента Тарифа на Банката.

  • Добавя се нов чл.92:

  Чл.92 След получаване на Картата и запечатан плик с ПИН всички последици от действия, извършени с Картата, както и всички последици от операции, извършени чрез съобщаване на информация за Картата, са за сметка на Картодържателя.

  • Чл.97 придобива следната редакция:

  Чл.97 Картодържателят следва да възрази срещу неразрешени и неточно изпълнени операции, които се съдържат в Извлечението, без неоснователно забавяне, но не по-късно от 13 месеца от датата на задължаване на сметката му. Счита се, че Картодържателят е узнал за неразрешената или неточно изпълнена операция най-късно с получаване на месечното Извлечение по чл.12 и/или в случай че е информиран със SMS или по друг начин от страна на Банката. Картодържателят следва да подаде възражение в писмен вид в офис на Банката. За необоснованите рекламации на операции Картодържателят заплаща такса съгласно действащата към момента Тарифа на Банката.

  • Чл.113 придобива следната редакция:

  Чл.113 Закриването на Сметката от Картодържателя и разпореждането със средствата по Сметката, при наличие на такива, се допуска 30 дни след прекратяване на Договора, но не преди осчетоводяване на всички операции, извършени с Картата, връщане на Картата, както и на всички други дължими лихви, такси и комисиони, свързани с използване на Картата или със Сметката.

  • Промени в раздел XIV Тарифа:
  Международни дебитни карти Maestro/Visa Electron/Visa Classic/MasterCard Standard Maestro/Visa Electron Visa Classic/MasterCard Standard
  Плащане на стоки и услуги в страната 0.20 лв Нова такса: Без разноски 0.50% Нова такса: Без разноски
  Вноска на пари в брой чрез АТМ на РББГ 0.20 лв 0.20 лв
  Плащане на стоки и услуги извън страната Без разноски 0.50% Нова такса: Без разноски
  • Отпада прилагането на такса “Справка за наличност при теглене на каса/превод от сметка” в размер на 1 лв

  Тарифа в сила от 1.06.2011г.

  • Промени в операционните лимити за Visa Electron:
  Операционни лимити Visa Electron
  Лимит за едно теглене 1000 лв Нов лимит: 400 лв
  Лимит за теглене за 24 часа 3000 лв Нов лимит: 400 лв
  Лимит за теглене за 7 дни 6000 лв Нов лимит: 2800 лв

  В случай че не приемате новите Общите условия, имате право да го заявите писмено в офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД преди изтичане на 2-месечния срок, посочен по-горе, като договорът Ви ще бъде прекратен без неблагоприятни последици от прекратяването. В случай че до 01.06.2011г. не подадете писмено възражение, промените ще се считат за влезли в сила спрямо Вас.

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.