Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Нова тарифа за таксите и комисионите за клиенти физически лица

  14.09.2012
   

  Уважаеми клиенти,

  Уведомяваме ви, че считано от 17.09.2012 г. влиза в сила нова Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица, с която можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.

  С гореописаната нова Тарифа на банката се извършват следните промени в сега действащата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица:

  Гл. Първа Операции в лева, т.1 Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки  В сила от:
  промяна в т.1.2.6. Минимално салдо по Спестовна сметка “Без ограничения” Съгласно официално публикувания лихвен бюлетин на РББГ, в сила към дадения момент 17.09.2012
  Гл. Първа Операции в лева, т.2 Касови операции в лева  В сила от:
  промяна на т. 2.2.1.6. Внасяне на банкноти,неоформени в пачки по 100 броя, по купюри еднопосочно с лицевата страна нагоре 0.4% върху цялата сума по настоящата точка, в допълнение към комисионата по т. 2.2.1.1. (Внасяне в брой на банкноти и монети ,По разплащателни или специални сметки) 17.09.2012
  промяна на т.2.2.2.На монети на стойност над 10 лева, върху цялата сума на монетите, в допълнение към таксата по т.2.2.1.1. 1.5% върху цялата сума, мин. 5 лв. 17.09.2012
  въвеждане на забележка към т.2.1.8. Теглене в брой на банкноти, На суми без предварителна заявка Комисионата по т.2.1.8. се дължи за незаявени суми в съответния офис 17.09.2012
  въвеждане на забележка към т.2 Касови операции Размерът на касовите комисиони по т.2 вкл. минимум и максимум се изчислява набаза общата сума на всички касови операции през деня поотделно за внасяне и теглене на суми, за всяка клиентска сметка 17.09.2012
  въвеждане на забележка към т.2 Касови операции Комисионите по т.2 се изчисляват според валутата на операцията, а не според валутата на сметката 17.09.2012
  Гл. Първа Операции в лева, т.3 Плащания   В сила от:
  промяна на т.3.4. Касов превод (вноска) от трети физически и юридически лица в полза на клиенти на РББГ физически лица 0.2% върху цялата сума мин. 2 лв., в допълнение към комисионата по т.2.2.2.1 (Внасяне в брой на банкноти и монети ,По разплащателни или специални сметки) и/или т. 2.2.1.6. (Внасяне на банкноти,неоформени в пачки по 100 броя, по купюри еднопосочно с лицевата страна нагоре) 17.09.2012
  Гл. Първа Операции в лева, т.4 Директен дебит  В сила от:
  нова т. 4.6.2. По искане, инициирано от клиент на РББГ (към клиент на РББГ) наредено по електорен път 0.50 лв. 17.09.2012
  Гл. Втора Операции в чуждестранна валута, т.2 Касови операции в лева  В сила от:
  промяна в т.2.2.5. Внасяне на банкноти, неоформени в пачки по 100 броя, по купюри еднопосочно с лицевата страна нагоре 0.6% върху цялата сума по настоящата точка, в допълнение към комисионата по т.2.2.1.(Внасяне в брой на банкноти и монети ,По разплащателни или специални сметки) 17.09.2012
  въвеждане на забележка към т.2.1.7. Теглене в брой на банкноти, На суми без предварителна заявка Комисионата по т.2.1.7. се дължи за незаявени суми в съответния офис 17.09.2012
  въвеждане на забележка към т.2. Касови операции Размерът на касовите комисиони по т.2 вкл. минимум и максимум се изчислява на база общата сума на всички касови операции през деня поотделно за внасяне и теглене на суми, за всяка клиентска сметка 17.09.2012
  въвеждане на забележка към т.2. Касови операции Комисионите по т.2 се изчисляват според валутата на операцията, а не според валутата на сметката 17.09.2012
  Гл. Втора Операции в чуждестранна валута, т.3 Плащания  В сила от:
  промяна в т.3.2.1. Преводи към други банки:С вальор 2 работни дни (спот вальор) 0.15%, мин. 15 евро, макс. 200 евро (чрез платежно нареждане получено по електронен път) - не се прилага за преводи в евро към страни от ЕО чрез платежни нареждания получени по електронен път 17.09.2012
  промяна в т.3.3.Касов превод (вноска) от трети физически и юридически лица в полза на клиенти на РББГ физически лица 0.35% мин. върху цялата сума 2 евро в допълнение към комисионата по т. 2.2.5.(Внасяне на банкноти,неоформени в пачки по 100 броя, по купюри еднопосочно с лицевата страна нагоре) 17.09.2012
  промяна във формулировката на т.3.7. Запитване свързано с нареден/получен превод 17.09.2012
  Гл. Втора Операции в чуждестранна валута, т.6 Обмяна на валута  В сила от:
  промяна във формулировката По официално обявения курс на банката 17.09.2012
  Гл. Трета Операции с банкови карти  В сила от:
  т.1 Международни дебитни карти Maestro/Visa Electron   
  т.1.5.4.Теглене на пари в брой от АТМ на друга банка 0.98 лв. 17.09.2012
  т.1.6.3. Получаване на суми по карта чрез терминално устройство (credit refund) 1.0% - влиза в сила и за карти Maestro 17.09.2012
  т.3 Национална кредитна карта РайКАРТ/РайКАРТ+Dir.bg   
  т.3.10.2. Теглене на пари в брой от АТМ на РББГ 1.5%, мин. 3 лв. 17.09.2012
  т.3.10.4. Теглене на пари в брой от АТМ на друга банка 1.5%, мин. 5 лв. 17.09.2012
  т.3.10.5. Теглене на пари в брой от ПОС на РББГ 1.5%, мин. 3 лв. 17.09.2012
  т.3.10.6. Теглене на пари в брой от ПОС на друга банка 1.5%, мин. 5 лв. 17.09.2012
  т.4 Международни кредитни карти VISA Classic/Billa-Visa Classic/MasterCard Standard   
  т.4.8. Месечна/Годишна такса за обслужване на карта 4.40 лв./44 лв. При карта Billa-Visa Classic се прилага само месечна такса за обслужване 17.09.2012
  т.4.9. Месечна/Годишна такса за обслужване на допълнителна карта 2.60 лв./26 лв. 17.09.2012
  т.6 Международни кредитни карти VISA Gold/MasterCard Gold   
  т.6.8. Месечна/Годишна такса за обслужване на карта 9.40 лв./94 лв. 17.09.2012
  т.6.9. Месечна/Годишна такса за обслужване на допълнителна карта 5.60 лв./56 лв. 17.09.2012
  Гл. Четвърта Пакети от платежни услуги  В сила от:
  въвеждане на уточнителен текст Такса за прекратяване ползването на пакет се дължи за пакети, открити в период до 12 м. от датата на закриване 17.09.2012
  въвеждане на уточнителен текст При закриване на пакета не се дължи такса за поддържане на пакета за месеца, който не е изтекъл 17.09.2012
  Гл. Шеста Други  В сила от:
  нова т.7.1. Задаване на специфични права за Райфайзен ОНЛАЙН 20 лв. 17.09.2012
  нова т.7.2.Преиздаване на PIN за Райфайзен ОНЛАЙН 5 лв. 17.09.2012
  въвеждане на уточнителен текст Комисионата по т.6. (Абонамент за Автоматизираната банкова информационнасистема) се дължи само за съществуващи абонаменти към 01.01.2010 17.09.2012
  Глава Седма: Общи разпоредби  В сила от:
  отпадане на текст към. Т.6.1.1. за плащания по сметки на бюджетни институции в РББГ – до 16.00 ч. 17.09.2012
  отпадане на тект - т.8 За платежни нареждания във валута, депозирани в РББГ от бюджетни институции, се заплащат разноските за SWIFT/други преносни системи и комисионите на банките-кореспонденти. 17.09.2012
  Удължаване на крайния срок за обработка на входящи валутни преводи в Банката нареждания от други банки за плащане към т.7.1. нареждания от други банки за плащане: т.7.1.1.във валута, получени до 17.00 ч. 17.09.2012

  Новата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица, на хартиен носител, е на разположение на клиентите в офисите на Банката.

  На интернет сайта на банката новата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица е публикувана с отразени гореописаните промени в червен цвят.

  Новата тарифа влиза в сила считано от 17.09.2012 г. за всички нови и настоящи клиенти на банката.

  Настоящите клиенти на банката, ползващи услуга/продукт, по която/който се променят условия с описаната по-горе промяна в тарифата, имат право, преди 17.09.2012 г., да заявят писмено в офис на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД несъгласието си със съответната промяна и да прекратят договора за ползване на съответната услуга/продукт, без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването.

  За повече информация относно промените можете да посетите сайта на банката www.rbb.bg, или да се обърнете към служителите в офисите на РББГ и на телефоните на Райфайзен Директ:
  - 0700 10 000 (Виваком) на цената на градски разговор
  - 17 21 (М-тел и Глобул) без увеличение на тарифата.

  С уважение, Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.