Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Обява за продажба на магазин на ул. “Тодор Бурмов” в гр. Пловдив

  18.04.2012
   

  ОБЯВА

  “Райфайзен сървисис” ЕАД

  продава

   

  МАГАЗИН на първи /партерен/ етаж, със застроена площ от 228.18 кв.м., състоящ се от търговска зала, складово помещение и баня с тоалетна, при граници: от юг и от запад – дворно място, от север – вход и стълбищна клетка и от изток – ул. “Тодор Бурмов”, отгоре – ап. №1 и ап. №2, отдолу – гаражи в сутеренен етаж, който магазин е разположен в изградената в степен на завършеност “груб строеж” жилищна сграда, построена в УПИ XIX – 1363, 1364, в квартал 377, по плана на “Трета градска част” на гр. Пловдив, при граници на УПИ: ул. “Тодор Бурмов”, УПИ XXI – 1367, УПИ XXV – 1365 и УПИ I – 1362, 1362а, ведно с прилежащите на магазина 10.058% идеални части от общите части на гореописаната сграда, а съгласно документ за собственост, същият магазин е описан като:
  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.523.1363.1.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри, Одобрени със Заповед РД – 18 – 48/03.06.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в гр. Пловдив, община Пловдив, с адрес: ул. “Тодор Бурмов” №4, ет. 1, обект 1, с площ от 228.18 кв.м., ведно с прилежащите 10.058% идеални части от общите части от сграда №1 с идентификатор 56784.523.1363.1, в която е разположен обекта, която сграда е изградена в поземлен имот с идентификатор 56784.523.1363. Предназначение на самостоятелния обект – за търговска дейност, брой нива на обекта – едно. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта 56784.523.1363.1.1, 56784.523.1363.1.2.

  Сградата, в която е разположен магазина, е в близост до Търговски център “Гранд” и хотел “Тримонциум”.

  Магазинът се предлага с извършени подобрения - монтирани са ключове и контакти, вътрешни врати и настилка от теракота.

  Имотът се продава чрез търг, при минимална първоначална цена от 80 000 EUR, без включен ДДС.

  Само закупилите тръжна документация лица ще бъдат допуснати за участие в търга.

  Документация за участие в търга може да бъде закупена в срок до 16.05.2012г. от “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, на следния адрес: гр. София – п.к. 1504, район “Средец”, ул.”Гогол” 18-20.

  Цената на тръжната документация е в размер на 40 лв., без включен ДДС.

  Оглед от закупилите документация за участие лица може да се извърши в срок до 16.05.2012г., в часовете от 09.00 ч. до 17.00 ч., след предоставяне на писмено заявление по образец един работен ден преди заявената дата на огледа.

  Оферти за покупка се подават лично или от упълномощен представител на кандидата в “Райфайзенбанк (България)” ЕАД от 08.30 ч. до 17.00 ч. на 17.05.2012г. на адрес: гр. София – п.к. 1504, район “Средец”, ул.”Гогол” 18-20. Офертите следва да бъдат подадени в затворен плик с ненарушена цялост и да съдържат всички изискуеми документи и информация за кандидата съгласно условията в тръжната документация.

  Отварянето на офертите ще бъде извършено на 17.05.2012г., от 17.30ч.

  Оценката на подадените оферти ще бъде извършена от назначена от продавача комисия.

   

  За контакти: “Райфайзенбанк (България)” ЕАД

  Г-н Румен Домбашов - тел. 02/91 985 503, мобилен телефон: 0884 301514

  Г-жа Людмила Кокудева - тел. 02/91 985 680

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.