Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Обява за продажба на овцеферма в с. Градище, община Шумен

  18.04.2012
   

  ОБЯВА

  “Райфайзенбанк (България)" ЕАД

  продава


  Модерна овцеферма, находяща се с. Градище, община Шумен, включваща следните имоти:

  I. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000196, находящ се в местността “Баба Армут”, в землището на с.Градище, община Шумен, ЕКАТТЕ № 17573, с площ от 41.471 дка, с начин на трайно ползване: стопански двор, при граници: стопански двор №000197 на ДПФ-МЗГ; пасище, мера № 000157 на кметството на с.Градище, пасище, мера № 000155 на кметството на с.Градище, ведно със следните сгради в гореописания поземлен имот № 000196: 1. Тухлена сграда със застроена площ от 351 кв.м., както и паянтова сграда, функционираща като ГСМ с размери 2,50х3,50х2 – общо 16 куб.м.; 2. Сграда с частично стоманенобетонна конструкция и ел.табло с функционално предназначение за ветеринарна лечебница с размери 15,50х9х3 – общо 415 куб.м. при застроена площ от 435 кв.м.; 3. Сграда от стоманенобетонна конструкция с ел.табло и отоплителна инсталация, предназначена за краварник – родилно, с размери 66х12х2,55 – общо 2020 куб.м. при застроена и прилежаща площ от 5973 кв.м.; 4. Сграда от стоманенобетонна конструкция с ел. табло, предназначена за краварник – сухостойно с размери 66х12х2,50 – общо 2020 куб.м. при застроена площ от 2277 кв.м.; 5. Втори обор – краварник с хладилна вана и ел. табло с размери 72х21х2,55 – общо 3 856 куб.м. при застроена площ от 4 363 кв.м.; 6. Открит метален навес, предназначен за сеновал, с размери 60х15х7,8 при застроена площ от 1697 кв.м.; 7. Метален навес с три стени, предназначен за патарник, с размери 60х12х3 - общо 2160 куб.м. със застроена и прилежаща площ от 4480 кв.м.; 8. Трафопост с агрегат при размери 8х8х2,5 – общо 160 куб.м., със застроена и прилежаща площ от 940 кв.м.; 9. Помпена станция с водоем при размери 6х10х2,5 – общо 150 куб.м. със застроена площ от 6 200 кв.м.; 10. Водоеми 2 броя с ел. табло и обеми, съответно 54 куб.м. и 160 куб м., с площ на първия водоем от 540 квадратни метра и площ на втория водоем 670 кв.м.; 11. Шосейна мрежа с общо предназначение за подход към сградите от парцел 16, като елемент от инфраструктурата на обекта; 12. Напорен водопровод; 13. Дворен водопровод; 14. Дезинфекционен трап; 15. Ограда – част от общата ограда на стопанския двор-север, запад и юг; 16. масивна монолитна постройка “Кланница” на един етаж, със застроена площ 66 кв.м., състояща се от складово помещение, хладилно помещение и стая за персонала; 17. монолитна масивна сграда на един етаж, със застроена площ 351 кв. м., състояща се от котелно помещение, стол с кухненско и сервизни помещения и гараж, а съгласно скица № 10452/19.12.2007г., изд. от. АГКК – същите имоти са описани като: поземлен имот с идентификатор № 17573.40.196 по кадастралната карта на с.Градище, общ. Шумен, обл.Шумен, при съседи: № 17573.40.209, № 17573.40.203, № 17573.40.208, № 17573.40.204, № 17573.40.157, № 17573.40.155, заедно с построените в него: едноетажна сграда с идентификатор № 17573.40.196.1 със застроена площ от 792 кв.м., едноетажна сграда с идентификатор № 17573.40.196.4 със застроена площ от 792 кв.м., едноетажна сграда с идентификатор № 17573.40.196.5 със застроена площ от 351 кв.м., едноетажна сграда с идентификатор № 17573.40.196.6 със застроена площ от 66 кв.м., едноетажна сграда с идентификатор № 17573.40.196.7 със застроена площ от 64 кв.м., едноетажна сграда с идентификатор № 17573.40.196.10 със застроена площ от 25 кв.м., едноетажна сграда с идентификатор № 17573.40.196.11 със застроена площ от 186 кв.м., едноетажна сграда с идентификатор № 17573.40.196.12 със застроена площ от 1 512 кв.м., едноетажна сграда с идентификатор № 17573.40.196.13 със застроена площ от 60 кв.м., едноетажна сграда с идентификатор № 17573.40.196.14 със застроена площ от 1 468 кв.м., едноетажна сграда с идентификатор № 17573.40.196.16 със застроена площ от 197 кв.м., едноетажна сграда с идентификатор № 17573.40.196.19 със застроена площ от 139 кв.м.

  II. “Депо за доотглеждане на агнета”:
  Подобект: “СГРАДА № 1 за доотглеждане на агнета”-нов строеж, с разгъната застроена площ от 1516 кв.м. и “СГРАДА № 2 за доотглеждане на агнета”- реконструкция на съществуващ обор, със застроена площ от 1400 кв.м., разположени в гореописания Поземлен имот № 000196, а съгласно скица № 10452/19.12.2007г., изд. от АГКК гореопосочената СГРАДА № 1 за доотглеждане на агнета” е описана като: едноетажна сграда с идентификатор № 17573.40.196.18, със застроена площ от 1516 кв.м., построена върху поземлен имот с идентификатор № 17573.40.196 по кадастралната карта на с.Градище, общ.Шумен, обл.Шумен, при съседи: № 17573.40.209, № 17573.40.203, № 17573.40.208, № 17573.40.204, № 17573.40.157, № 17573.40.155; и
  Подобект: “Фуражна кухня”-преустройство на съществуващи силажни ями, с вградена и оборудвана фуражна инсталация, находяща се в гореописания Поземлен имот № 000196, а съгласно скица № 10452/19.12.2007г., изд. от АГКК – същите имоти са описани като: едноетажна сграда с идентификатор № 17573.40.196.15, със застроена площ от 1 800 кв.м., построена върху поземлен имот с идентификатор № 17573.40.196 по кадастралната карта на с.Градище, общ.Шумен, обл.Шумен, при съседи: № 17573.40.209, № 17573.40.203, № 17573.40.208, № 17573.40.204, № 17573.40.157, № 17573.40.155; навес над приемна шахта и едноетажна сграда с идентификатор № 17573.40.196.17 със застроена площ от 1 400 кв.м., построена върху гореописания поземлен имот с идентификатор № 17573.40.196 по кадастралната карта на с.Градище, общ.Шумен, обл.Шумен, при съседи: № 17573.40.209, № 17573.40.203, № 17573.40.208, № 17573.40.204, № 17573.40.157, № 17573.40.155.

  III. Оборудване и съоръжения към гореописаните имоти с предназначение за отглеждане на овце и агнета

  Районът, в който е изградена Овцефермата, е на около 0,5 км от магистрален път София - Варна, на около 18 км от гр. Шумен.

  Овцефермата разполага с два собствени водоизточника, помпена станция, резервоари и трансформатор. Има площадка за дезинфекция на превозни средства и асфалтаирани алеи.

  Имотът се продава чрез търг, при минимална първоначална цена от 700 000 EUR, без включен ДДС.

  Само закупилите тръжна документация лица ще бъдат допуснати за участие в търга.

  Документация за участие в търга може да бъде закупена в срок до 16.05.2012 г. от “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, на следния адрес: гр. София – п.к. 1504, район “Средец”, ул.”Гогол” 18-20.

  Цената на тръжната документация е в размер на 100 лв., без включен ДДС.

  Оглед от закупилите документация за участие лица може да се извърши в срок до 16.05.2012 г., в часовете от 09.00 ч. до 17.00 ч., след предоставяне на писмено заявление по образец два работни дни преди заявената дата на огледа.

  Оферти за покупка се подават лично или от упълномощен представител на кандидата в “Райфайзенбанк (България)” ЕАД от 08.30 ч. до 17.00 ч. на 17.05.2012г. на адрес: гр. София – п.к. 1504, район “Средец”, ул.”Гогол” 18-20. Офертите следва да бъдат подадени в затворен плик с ненарушена цялост и да съдържат всички изискуеми документи и информация за кандидата съгласно условията в тръжната документация.

  Отварянето на офертите ще бъде извършено на 17.05.2012 г., от 17.30ч.

  Оценката на подадените оферти ще бъде извършена от назначена от продавача комисия.

   

  За контакти: “Райфайзенбанк (България)” ЕАД

  Г-н Румен Домбашов - тел. 02/91 985 503, мобилен телефон: 0884 301514

  Г-жа Людмила Кокудева -  тел. 02/91 985 680

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.