Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Обява за продажба на Урегулиран поземлен имот в гр. София, местност НПЗ “Искър – север”

  18.04.2012
   

  ОБЯВА

  “Райфайзенбанк (България)” ЕАД

  продава

  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ VI-62, 63, находящ се в гр. София, местност НПЗ “Искър – север” II ч., кв. 4, с площ от 5414 кв. м. (след прилагане на регулацията), при граници: имот с пл. № 569, имот с пл. № 899, улица, улица, който УПИ VI–62, 63 е образуван от обединяването на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /ПИ/ № 62, с площ от 3318 кв. м., находящ се в гр. София, СО, район “Искър”, попадащ в кадастрален лист 483 от цифровия регистър на адм. район “Искър”, планоснимачен район: Гара “Искър” и промишлен район 1-ва и 2-ра част (V-60), при граници: имот без планоснимачен номер, имот с планоснимачен № 121, бул. “Брюксел”, имот с планоснимачен № 63, имот с планоснимачен № 176 и имот с планоснимачен № 899 /; и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /ПИ/ № 63, с площ от 3317 кв. м., находящ се в гр. София, СО, район “Искър”, попадащ в кадастрален лист 483 от цифровия регистър на адм. район “Искър”, планоснимачен район: Гара “Искър” и промишлен район 1-ва и 2-ра част (V-60), при граници: бул. “Брюксел”, имот с планоснимачен № 569, имот с планоснимачен № 62, имот с планоснимачен № 899, като частите от гореописаните ПИ № 62 и ПИ № 63, попадащи в улица, не са очуждени.

  Теренът е равен, с правилни очертания и добра видимост от всички страни, разположен в района на Аерогара София - между ул. “Неделчо Бончев” и бул. “Брюксел”, до кръстовището с ул. “Христофор Колумб”.

  Има влязъл в сила ПУП, възможно е издаване на виза за проектиране и идеен проект за изграждане на офис сграда, с параметри на застрояване: РЗП – 18 480 кв.м. (надз.) и 9 240 кв.м. (подз.).

  Имотът се продава чрез търг, при минимална първоначална цена от 770 000 EUR, без включен ДДС.

  Само закупилите тръжна документация лица ще бъдат допуснати за участие в търга.

  Документация за участие в търга може да бъде закупена в срок до 16.05.2012г. от “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, на следния адрес: гр. София – п.к. 1504, район “Средец”, ул.”Гогол” 18-20.

  Цената на тръжната документация е в размер на 100 лв., без включен ДДС.

  Оглед от закупилите документация за участие лица може да се извърши в срок до 16.05.2012г., в часовете от 09.00 ч. до 17.00 ч., след предоставяне на писмено заявление по образец един работен ден преди заявената дата на огледа.

  Оферти за покупка се подават лично или от упълномощен представител на кандидата в “Райфайзенбанк (България)” ЕАД от 08.30 ч. до 17.00 ч. на 17.05.2012г. на адрес: гр. София – п.к. 1504, район “Средец”, ул.”Гогол” 18-20. Офертите следва да бъдат подадени в затворен плик с ненарушена цялост и да съдържат всички изискуеми документи и информация за кандидата съгласно условията в тръжната документация.

  Отварянето на офертите ще бъде извършено на 17.05.2012г., от 17.30ч.

  Оценката на подадените оферти ще бъде извършена от назначена от продавача комисия.

   

  За контакти: “Райфайзенбанк (България)” ЕАД

  Г-н Румен Домбашов 
  тел. 02/91 985 503

  Г-жа Людмила Кокудева

  тел. 02/91 985 680
  мобилен телефон: 0884 301514

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.