Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промени в Рамковия договор за издаване и ползване на международни кредитни карти от 01.08.2012 г.

  01.06.2012
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД Ви информира за промени в Рамковия договор за издаване и ползване на международна кредитна карта Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold, MasterCard Gold, Billa-Visa Classic, с които можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.

  Промените влизат в сила от 01.08.2012г. и се състоят в следното:

  • Чл.23 придобива следната редакция:

  Чл.23 Банката събира месечна или годишна такса (само за стандартни и златни Карти) за обслужване на Картата съгласно Тарифата, след извършване на първа операция с Картата, но не по-късно от една година от първоначално издаване на Картата. При Карти, издадени при промоционални или специални условия, месечната/годишната такса започва да се начислява след изтичане на периода на промоцията. Месечната/годишната такса за обслужване на Картата не се начислява при настъпване на предсрочна изискуемост на кредитния лимит.

  • Чл.28 се променя, както следва:

  Чл.28 В края на отчетния период Банката изготвя месечно извлечение (Извлечение) и го предоставя безплатно:

  а. на хартиен носител, изпратено на пощенския адрес за Извлечения, посочен от Картодържателя;

  б.чрез електронна поща, изпратено на електронния адрес за Извлечения, посочен от Картодържателя;

  в.чрез Райфайзен електронни излечения.

  Картодържателят избира в Искането и/или друг формуляр начина на получаване на Извлечение. В случай че избере да получава Извлечението си чрез Райфайзен електронни извлечения, Картодържателят заявява услугата в офис а Банката.

  • Добавя се нов чл.29 със следното съдържание:

  Чл.29 При заявено желание за получаване на Извлечението по електронна поща по чл.28б по-горе:

  а. Картодържателят е длъжен да предприема всички необходими действия за осигуряване на безпрепядствено получаване на електронни съобщения, съдържащи прикачени Извлечения;

  б.Картодържателят е запознат и е съгласен, че Банката няма да носи отговорност, ако е изпратила Извлечението на посочения в Искането и/или друг формуляр електронен адрес, който е недостъпен по технически причини и/или в резултат на умишлена или груба небрежност от страна на Картодържателя;

  в.Картодържателят е запознат и е съгласен, че Банката няма да носи отговорност, ако информацията в изпратеното на електронен адрес извлечение бъде модифицирана и/или използвана от неоторизирани лица след изпращане на съобщението извън контролираната среда на Банката;

  • Чл.90 придобива следната редакция:

  Чл.90 Банката си запазва правото по всяко време и без да е длъжна да посочва причина да изисква, блокира и/или деактивира Картата. В тези случаи Баката уведомява Картодържателя за предприетите действия по телефон и/или чрез SMS, e-mail, писмо преди блокиранато/деактивирането или непосредствено след това.

  • Добавя се нов чл.179 със следното съдържание:

  Чл.179 Картодържателят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг по един от следните начини:

  а.чрез писмена декларация, подадена в офис на Банката или изпратена на e-mail адрес call.center@raiffeisen.bg. Декларацията може да бъде получена в офис или свалена от интернет сраницата на Банката;

  б.на телефон 0700 10000 (за абонати на Vivacom), 1721(за абонти на M-Tel и Globul).

  Банката не носи отгоорност, ако заявление, подадено по телефон или e-mail, е подадено от трето лице и носи невярно съдържане или е подправено.

  В случай че не приемате промените в Рамковия договор, имате право дa го заявите писменo в офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД преди изтичане на 2-месечния срок, посочен по-горе, като договорът Ви ще бъде прекратен без неблагоприятни последици от прекратяването. В случай че до 01.08.2012г. не подадете писмено възражение, промените ще се считат за влезли в сила спрямо Вас.

  С уважение,

  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.