Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промени в Общите условия за издаване и обслужване на дебитна карта Maestro/Visa Electron/ MasterCard Standard/Visa Classic

  28.10.2013
   

  Уважаеми клиенти,

   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД Ви информира за промени в Общите условия за издаване и обслужване на дебитна карта Maestro/Visa Electron/ MasterCard Standard/Visa Classic, с които можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.

  Промените в Общите условия са свързани с разширяване на обхвата на услугите, влизат в сила от 28.10.2013 и се състоят в следното:

  • Добавя се нов раздел VI. Сигурни плащания в интернет  със следното съдържание:

  VI. Сигурни плащания в интернет

  37. При използване на Картата за заплащане на стоки и услуги в интернет на сайт на интернет търговец, участващ в програмите MasterCard Secure Code и Verified By Visa, Картодържателят следва да регистрира Картата си за допълнителна идентификация за сигурни плащания 3-D Secure.

  38. Регистрацията за 3-D Secure се извършва в момента на плащане в сайт на интернет търговец, участващ в програмите MasterCard Secure Code и Verified By Visa. Регистрацията за всяка Карта е еднократна. При промяна на номера на платежния инструмент (например при преиздаване на Картата) е необходимо отново да се направи регистрация.

  39. Картодържателят извършва регистрацията в отделен от сайта на интернет търговеца екран, който се появява автоматично. Картодържателят въвежда изисканата за регистрация информация и номер на мобилен телефон, на който ще получава SMS с кодове за потвърждение на плащания. Данните, които Картодържателят въвежда при регистрацията, следва да съвпадат с актуалните данни, посочени от Картодържателя в Искането за издаване на дебитна карта и/или друг документ депозиран в Банката.  

  40. След успешна регистрация съгласно чл. 38-39 по-горе при всяко плащане в интернет страници на участващи в програмата MasterCard Secure Code и Verified by Visa търговци Картодържателят получава SMS с код за потвърждаване на плащането.

  41. Банката не е страна в спорове за условията на плащането, доставка, цена, гаранция, застраховки и др., които Картодържателят урежда директно с търговеца.

  42. Въвеждането на кода за потвърждаване на плащането е допълнителната идентификация освен въвеждането на CVV2/ CVC2 кода от Картата и има правната сила на въвеждане на ПИН.

  43. При неправомерно използване на картата в интернет след узнаване от трети лица на кода за потвърждаване при условията на чл. 96, ал. 3 и 97 по-долу, Банката не носи отговорност и понесените загуби са за сметка на Картодържателя.

  • Чл.30 и чл.31 се изменят както следва:

  30. При плащания по чл.27 (в,е,з) е необходимо Картодържателят да предостави име, номер на Карта със срок на валидност и последните три цифри, изписани върху панела на гърба на Картата с наклонен шрифт (CVV2, CVC2). Ако плащането се извършва на интернет сайт на търговец, включен в програмите MasterCard Secure Code и Verified By Visa, Картодържателят въвежда и код за потвърждаване, който получава със SMS съгласно условията на Раздел VI по-долу.

  31. Картодържателят е длъжен да пази в тайна номера на своята Карта, както и CVV2/ CVC2 и кодовете за потвърждаване на плащания в интернет, които получава със SMS съгласно условията на Раздел VI по-долу.

  • Чл.81 и чл.82 придобиват следната редакция:

  81. Да пази в тайна своя ПИН, както и кодовете по раздел VI по-горе, и да вземе всички необходими мерки срещу узнаването му от трети лица.

  82. Да не записва своя ПИН, кодовете по раздел VI по-горе, други подобни кодове или удостоверителна информация по начин, който дава възможност за узнаването му от друго лице, включително върху Картата или каквато и да е друга вещ, която носи заедно с Картата.

  • Чл. 97 буква б и чл.100 буква б се изменят както следва:

  97. Страните се съгласяват, че Картодържателят е нарушил задълженията си по чл.53 от ЗПУПС  с груба небрежност, когато:

  ...........

  б. е съобщил ПИН, кодовете по раздел VI по-горе на трето лице, включително на член от семейството или роднина;

  100.  Картодържателят носи наказателна и/или гражданска отговорност по съдебен ред в следните случаи:

  ...........

  б. при нарушаване на задълженията си по опазване на Картата, ПИН, кодовете по раздел VI по-горе при умисъл или груба небрежност;

  • Чл.104 придобива следната редакция:

  чл. 104 Картодържателят следва да възрази пред Банката срещу неразрешени и неточно изпълнени операции, които се съдържат в Извлечението без неоснователно забавяне, но не по-късно от 13 месеца от датата на задължаване на сметката му. При отказ от страна на Банката или при неудовлетвореност от решението й,  Картодържателят може да претендира връщане на суми от неразрешените или неточно изпълнените операции пред Помирителната комисия по чл.111  по-долу, пред друга помирителна институция, съд или арбитраж в рамките на общите законови давностни срокове. Счита се, че Картодържателят е узнал за неразрешената или неточно изпълнена операция най-късно с получаване на месечното Извлечение по чл.12 и/или в случай, че е информиран със SMS или по друг начин от страна на Банката. Картодържателят следва да подаде възражение в писмен вид в офис на Банката. За необоснованите рекламации на операции Картодържателят заплаща такса съгласно действащата към момента Тарифа на Банката.

   

  С уважение,

  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.