Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промени в Рамковия договор за издаване и ползване на международна кредитна карта UNIQA MasterCard от 15.08.2013

  14.08.2013
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД Ви информира за промени в Рамковия договор за издаване и ползване на международна кредитна карта UNIQA MasterCard, с които можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.

  Промените в Рамковия договор влизат в сила от 15.08.2013г. и се състоят в следното:

  Отпада текстът на буква "в" на чл.59:

  59. Цялата усвоена и непогасена част от кредитния лимит, ведно с дължимите такси и лихви става автоматично и незабавно изискуем и платим, без Банката да уведомява за това Картодържателя, в случай че:

  .........

  в. Картодържателят е в забава в плащането на други свои задължения към Банката, различни от дължимите по настоящия Договор;

  Отпада текстът на чл.61:

  61. Настъпване на случай на неизпълнение по настоящия Договор ще се счита за случай на неизпълнение и по който и да е друг договор за банков кредит, сключен между Банката и Картодържателя, както и настъпване на случай на неизпълнение по който и да е друг договор за банков кредит, сключен между Банката и Картодържателя ще с счита за случай на неизпълнение по настоящия Договор. По смисъла на настоящия Договор случай на неизпълнение е всеки случай на неспазване на което и да е условие по Договора от страна на Картодържателя.

  Чл.131 става чл.130 и придобива следната редакция:

  130. Картодържателят следва да възрази пред Банката срещу неразрешени и неточно изпълнени операции, които се съдържат в Извлечението без неоснователно забавяне, но не по-късно от 13 месеца от датата на задължаване на Сметката му. При отказ от страна на Банката или при неудовлетвореност от решението й, Картодържателят може да претендира връщане на суми от неразрешени или неточно изпълнени операции пред Помирителната комисия по чл.136 по долу, пред друга помирителна институция, съд или арбитраж в рамките на общите давностни срокове. Смята се, че Картодържателят е узнал за неразрешената или неточно изпълнената операция най-късно с получаване на месечното Извлечение по чл.27. Картодържателят следва да подаде възражение в писмен вид в офис на Банката. За необоснованите рекламации на операции Картодържателят заплаща такса, съгласно действащата към момента Тарифа на Банката.

  С уважение,

  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.