Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промени в Рамковия договор за издаване и ползване на национална кредитна карта РайКАРТ/РайКАРТ+Dir.bg

  28.10.2013
   

  Уважаеми клиенти,

  Райфайзенбанк (България) ЕАД Ви информира за промени в Рамковия договор за издаване и ползване на национална кредитна карта РайКАРТ/РайКАРТ+Dir.bg, с които можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.

  Промените в Рамковия договор са свързани с разширяване на обхвата на услугите, влизат в сила от 28.10.2013 и се състоят в следното:

  • Добавя се нов раздел VI. Сигурни плащания в интернет със следното съдържание:

  VI. Сигурни плащания в интернет

  73. При използване на  Картата за заплащане на стоки и услуги в интернет на сайт на интернет търговец, участващ в програмите MasterCard Secure Code, Картодържателят следва да регистрира Картата си за допълнителна идентификация за сигурни плащания 3-D Secure.

  74. Регистрацията за 3-D Secure се извършва в момента на плащане в сайт на интернет търговец, участващ в програмите MasterCard Secure Code. Регистрацията за всяка Карта е еднократна. При промяна на номера на платежния инструмент (например при преиздаване на Картата) е необходимо отново да се направи регистрация.

  75. Картодържателят извършва регистрацията в отделен от сайта на интернет търговеца екран, който се появява автоматично. Картодържателят въвежда изисканата за регистрация информация и номер на мобилен телефон, на който ще получава SMS с кодове за потвърждение на плащания. Данните, които Картодържателят въвежда при регистрацията, следва да съвпадат с актуалните данни, посочени от Картодържателя в Искането за издаване на Картата и/или друг документ депозиран в Банката.  

  76. След успешна регистрация съгласно чл. 74-75  по-горе при всяко плащане в интернет страници на участващи в програмата MasterCard Secure Code търговци Картодържателят получава SMS с код за потвърждаване на плащането.

  77. Банката не е страна в спорове за условията на плащането, доставка, цена, гаранция, застраховки и др., които Картодържателят урежда директно с търговеца.

  78. Въвеждането на кода за потвърждаване на плащането е допълнителната идентификация освен въвеждането на CVV2/ CVC2 кода от Картата и има правната сила на въвеждане на ПИН.

  79. При неправомерно използване на картата в интернет след узнаване от трети лица на кода за потвърждаване при условията на чл.114, ал. 3 и 115 по-долу, Банката не носи отговорност и понесените загуби са за сметка на Картодържателя.

  • Чл.18 се изменя както следва:

  18. Картодържателят е длъжен да пази в тайна номера на своята Карта и ПИН и кодовете за потвърждаване на плащания в интернет, които получава със SMS съгласно условията на раздел VI по-долу.

  • Чл.96 и чл.97 придобиват следната редакция:

  96. Да пази в тайна своя ПИН, както и кодовете по раздел VI по-горе, и да вземе всички необходими мерки срещу узнаването му от трети лица.

  97. Да не записва своя ПИН, кодовете по раздел VI по-горе, други подобни кодове или удостоверителна информация по начин, който дава възможност за узнаването му от друго лице, включително върху Картата или каквато и да е друга вещ, която носи заедно с Картата.

  • Чл. 115 буква б и чл.117 буква б се изменят както следва:

  115. Страните се съгласяват, че Картодържателят е нарушил задълженията си по чл.53 от ЗПУПС  с груба небрежност, когато:

  …………

  б. е съобщил ПИН, кодовете по раздел VI по-горе на трето лице, включително на член от семейството или роднина;

  117. Картодържателят носи наказателна и/или гражданска отговорност по съдебен ред в следните случаи:

  …………

  б. при нарушаване на задълженията си по опазване на Картата, ПИН, кодовете по раздел VI по-горе при умисъл или груба небрежност;

   

  С уважение,

  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.