Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Уведомление за сключване на сделки извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделки) с акции на Неохим АД

  21.12.2013
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделки) с финансови инструменти на:

  Дата на сделка: 21.12.2013
  Вид на сделката: покупко-продажба
  Емитент: Неохим АД
  Емисия: BG11NEDIAT11 (борсов код: 3NB)
  Вид на финансовия инструмент: обикновени акции
  Брой акции обект на сделката:            455 540 (четиристотин петдесет и пет хиляди петстотин и четиридесет) бр.
  Цена за една акция: 64.40378451 лева
  Валута на сделката: BGN
  Обща стойност на сделката:                                                   29 338 500.00 ( двадесет и девет милиона триста тридесет и осем хиляди и петстотин лева)
  Дата и час на сключване на сделката: 21.12.2013 г., 15:10 часа
  Дата на сетълмент: 21.12.2013 г.
  Дата на сделка: 21.12.2013
  Вид на сделката: покупко-продажба
  Емитент: Неохим АД
  Емисия: BG11NEDIAT11 (борсов код: 3NB)
  Вид на финансовия инструмент: обикновени акции
  Брой акции обект на сделката: 71 666 (седемдесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест) бр.
  Цена за една акция: 65.00 лева
  Валута на сделката: BGN
  Обща стойност на сделката:                                                      4 658 290.00 (четири милиона шестстотин петдесет и осем хиляди и двеста и деветдесет лева)
  Дата и час на сключване на сделката: 21.12.2013 г., 15:10 часа
  Дата на сетълмент: 21.12.2013 г.
  Дата на сделка: 21.12.2013
  Вид на сделката: покупко-продажба
  Емитент: Неохим АД
  Емисия: BG11NEDIAT11 (борсов код: 3NB)
  Вид на финансовия инструмент: обикновени акции
  Брой акции обект на сделката:         11 696 (единадесет хиляди шестстотин деветдесет и шест) бр.
  Цена за една акция: 65.00 лева
  Валута на сделката: BGN
  Обща стойност на сделката:                                 760 240.00 (седемстотин и шестдесет хиляди и двеста и четиридесет лева)
  Дата и час на сключване на сделката: 21.12.2013 г., 15:10 часа
  Дата на сетълмент: 21.12.2013 г.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.