Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна на Договора за банков кредит - жилищни кредити

  07.04.2016
   

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим за следното:

  По всички Договори за банков кредит – жилищни кредити, сключени с Райфайзенбанк (България) ЕАД няма да се прилагат следните клаузи

  • Чл.3.10*, който гласи следното: „Кредитополучателят заплаща на банката такси и комисиони в следните случаи и размери:
   • (1) предоговаряне на ценови условия по кредита (лихви, такси, комисиони) – такса в размер на 150 лева/75 евро
   • (2) предоговаряне на неценови условия по кредита, в т.ч.: предоговаряне на срок, сума, погасителен план; промяна или частично освобождаване на обезпечение; заместване/встъпване в дълг; промяна на обслужваща сметка; разсрочване на годишна комисиона – такса в размер на 100 лева/50 евро
   • (3) промяна на падежна дата по кредита – такса в размер на10 лева/5 евро
   • (4) промяна на валутата на кредита - такса в размер на 100 лева/50 евро
   • (5) искане за възстановяване на преференциални условия по кредита – такса в размер на 20 лева/10 евро

  Таксите относно разглеждане на исканията за промени в договорите за кредит са обявени в Условия по кредитни продукти на физически лица.

  • Член 5.16*, който гласи следното: „Банката и Кредитополучателят/и Съдлъжникът/ се съгласяват, че по всяко време, до пълното погасяване на всички дължими по Договора суми, пазарната стойност на ипотекираното по чл.7 имущество, трябва бъде най-малко .....% спрямо размера на непогасената част от Кредита.“
  • Член 5.16.2*, който гласи следното: „В случай, че покритието, което осигурява пазарната стойността на ипотекираното имущество, определена в независимата оценка по чл.5.16.1., спрямо размера на непогасената част от Кредита е по-малко от определеното в чл.5.16, и разликата е минимум 15% (петнадесет процента), Банката уведомява писмено Кредитополучателя/и Съдлъжника за необходимостта да предоставят в 2-месечен срок допълнително обезпечение или погасят част от Кредита, така, че да бъде изпълнено уговореното в чл.5.16.“
  • Член 5.16.3*, който гласи следното: „Неизпълнението от Кредитополучателя/и Съдлъжника на задължението по чл.5.16.2. - да предоставят допълнително обезпечение в уговорения срок или да погасят съответна част от Кредита, ще се счита за случай на неизпълнение по смисъла на чл. 8 от настоящия Договор.“
  • Член 8.5*, който гласи следното: „При налагане на запор, по която и да е сметка в лева или валута на Кредитополучателя при Банката, и/или откриване производство по несъстоятелност или ликвидация на Кредитополучателя, в качеството му на едноличен търговец.“
  • Член 8.6*, който гласи следното: „Неплащането от Кредитополучателя на суми (вноска или част от вноска, лихви, такси или комисионни), дължими по друг кредит, отпуснат от Банката на Кредитополучателя (в т.ч. и бъдещи кредити), в сроковете и при условията на съответния договор за кредит, ще се счита за Случай на неизпълнение по настоящия Договор, който дава право на Банката да упражни правата си по чл.9.3. по-долу.“
  • Член 9.5*, който гласи следното: „Настъпването на Случай на неизпълнение по чл.9.1. от настоящия Договор ще се счита за случай на неизпълнение и по други договори за кредит, сключени между Банката и Кредитополучателя, в който случай Банката ще има право едностранно, с писмено уведомление до Кредитополучателя, да обяви всички суми, усвоени и непогасени по съответния договор за кредит, в т.ч. начислената лихва (евентуална наказателна надбавка) и комисионите, за предсрочно и незабавно изискуеми.“
  • Член 10.1*, който гласи следното: „При неплащане от страна на Кредитополучателя изцяло или частично на което и да е парично задължение по Договора в продължение на 150 дни от падежа на това задължение, считано от 151- вия ден, Кредитът /непогасената главница, ведно с дължимите такси, разноски, лихви и Наказателна надбавка/ става автоматично предсрочно изискуем.“
  • Член 10.2*, който гласи следното: “В случаите на предходната разпоредба, Банката има право да пристъпи към събиране на всички дължими суми по предвидения в закона ред, без да е длъжна да спазва поредност на способите и/или имуществото, срещу което насочва изпълнението и без да уведомява за това Кредитополучателя.“

  Изброените по-долу клаузи са променени и ще се прилагат, както следва

  • Член 3.2.3*, изречение първо: „В Случай на пазарен срив и докато трае той, Банката прилага пазарния индекс, заместващ 6-месечния SOFIBOR, а ако такъв няма – Банката прилага Лихвата в размера й непосредствено преди Случая на пазарен срив за периода от датата на пазарния срив до следваща дата на промяна на лихвата съгласно настоящия Договор при условие, че вече е налична котировка на пазарния индекс.“
  • Член 4.5.1*: „Във връзка с чл.4.5. по-горе и като се има предвид интересите на Кредитополучателя/Съдлъжника да не изпада в просрочие на задълженията по настоящия Договор с всички неблагоприятни последици от това, Кредитополучателят/Съдлъжникът дава своето безусловно съгласие и инструктира Банката на датата на падеж на вноска по Кредита съгласно чл.4.2., в случай, че по сметката, обслужваща кредита или по друга негова разплащателна сметка няма достатъчна наличност за погасяване на вноската, да погаси дължимата вноска със средства от начислена към същата дата лихва по депозит/и на Кредитополучателя/Съдлъжника при Банката. При недостатъчност на начислената по депозит/и лихва за погасяване на всички дължими от Кредитополучателя/Съдлъжника суми на падеж съгл. 4.2. по-горе, Кредитополучателят/Съдлъжникът дава своето безусловно съгласие и инструктира Банката, на датата на падежа на вноската по Кредита, съгл. чл.4.2., да погаси дължимата вноска със средства от главницата на депозит/и на Кредитополучателя/Съдлъжника, без да се променят другите условия на депозита – размер на лихва и падеж.“
  • Член 8.1:*„Кредитополучателят/Съдлъжникът не плати която и да е вноска по главницата и/или Лихвата на дата на дължимо плащане, съгласно Погасителния план.“
  • Член 8.2*: „Кредитополучателят/Съдлъжникът предостави неверни или неточни данни във връзка със сключването и изпълнението на този Договор и/или свързаните с него договори и документи. Този Случай на неизпълнение се прилага когато данните се отнасят до съществена информация, а именно: разлика в размер над 25 % в декларираните или удостоверени доходи или имотно състояние, информация за наличие на работодател и кой е работодателят, семейно положение и брой на членовете на семейството, или необявяване на задължения, надвишаващи ½ от декларирания годишен доход. Не е Случай на неизпълнение, когато има техническа грешка и/или незначителна непълнота на представената от Кредитополучателя/съдлъжника информация.“

  * В преобладаващата част от договорите клаузите са с посочената номерация, но има и договори, в които текстовете са с различен номер.

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.