Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна на Договора за предоставяне на овърдрафт по разплащателна/картова сметка, за физически лица

  07.04.2016
   

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим за следното:

  По всички Договори за предоставяне на овърдрафт по разплащателна сметка, сключени с Райфайзенбанк (България) ЕАД от физически лица няма да се прилагат следните клаузи

  • Член 4.9*, който гласи следното: „Кредитополучателят заплаща на банката такси и комисиони в следните случаи и размери:
   • (1) предоговаряне на ценови условия по овърдрафта (лихви, такси, комисиони) – такса в размер на 50 лева
   • (2) предоговаряне на неценови условия по овърдрафта, в т.ч.: предоговаряне на срок, промяна или частично освобождаване на обезпечение; промяна на обслужваща сметка – такса в размер на 50 лева
   • (3) увеличение на лимита на овърдрафт – такса в размер на 20 лева
   • (4) удължаване срока на овърдрафта с 1 година – такса в размер на 10 лева

  Таксите относно разглеждане на исканията за промени в договорите за кредит са обявени в Условия по кредитни продукти на физически лица.

  • Член 8.4*, който гласи следното: „Настъпи сериозно влошаване по преценка на Банката, на финансовото положение на Кредитополучателя.“
  • Член 8.5*, който гласи следното: „При налагане на запор, по която и да е сметка в лева или валута на Кредитополучателя при Банката, и/или откриване производство по несъстоятелност или ликвидация на Кредитополучателя, в качеството му на едноличен търговец.“
  • Член 8.7*, който гласи следното: „Неплащането от Кредитополучателя на суми (вноска или част от вноска, лихви, такси или комисионни), дължими по друг кредит, отпуснат от Банката на Кредитополучателя (в т.ч. и бъдещи кредити), в сроковете и при условията на съответния договор за кредит, ще се счита за Случай на неизпълнение по настоящия Договор, който дава право на Банката да упражни правата си по чл.9.2. по-долу.“
  • Член 9.2*, който гласи следното: „В случай на неизпълнение по смисъла на чл.8.1 по-горе Банката има право да блокира и служебно да прихване дължимите й се суми за погасяване на неразрешения овърдрафт от заложените парични вземания по всички сметки /разплащателни, влогови, депозитни/ на Кредитополучателя, открити при нея, независимо от валутата в която са те, без да е необходимо снабдяване с изпълнителен титул, съдебен акт или спазване на каквато и да е формална процедура от нейна страна.“
  • Член 9.3*, който гласи следното: „В случай на неизпълнение по смисъла на чл.8.9. и/или 8.2. правото за револвиране се прекратява, целият усвоен овърдрафт се оформя като неразрешен овърдрафт и става автоматично предсрочно изискуем, считано от 91-ия ден на неизпълнението по чл. 8.9, съответно 8.2. и Банката има право да пристъпи към събиране на всички дължими суми по предвидения в закона ред, без да е длъжна да спазва поредност на способите и/или имуществото, срещу което насочва изпълнението и без да уведомява за това Кредитополучателя.“
  • Член 9.4*, който гласи следното: „Настъпването на Случай на неизпълнение по чл.8.8. от настоящия Договор ще се счита за случай на неизпълнение и по други договори за кредит, сключени между Банката и Кредитополучателя, в който случай Банката ще има право едностранно, с писмено уведомление до Кредитополучателя, да обяви всички суми, усвоени и непогасени по съответния договор за кредит, в т.ч. начислената лихва (евентуална наказателна надбавка) и комисионите, за предсрочно и незабавно изискуеми.“

  Изброените по-долу клаузи са променени и ще се прилагат, както следва

  • Член 4.2*, изречение първо: „В Случай на пазарен срив и докато трае той, Банката прилага пазарния индекс, заместващ 1-месечния SOFIBOR, а ако такъв няма – Банката прилага Лихвата в размера й непосредствено преди Случая на пазарен срив за периода от датата на пазарния срив до следваща дата на промяна на лихвата съгласно настоящия Договор при условие, че вече е налична котировка на пазарния индекс.“
  • Чл. 4.1*: „За ползвания Овърдрафт, Кредитополучателят заплаща на Банката годишна лихва в размер на ….....…....... (…словом...)% (“Лихва”). Лихвата се начислява от датата на усвояване на сумата по Овърдрафта на база 360 дни годишно за реалния брой дни на ползване на сумата по Овърдрафта (включително първия и без последния ден от този период).“
  • Член 8.3*: „Кредитополучателят/Съдлъжникът предостави неверни или неточни данни във връзка със сключването и изпълнението на този Договор и/или свързаните с него договори и документи. Този Случай на неизпълнение се прилага когато данните се отнасят до съществена информация, а именно: разлика в размер над 25 % в декларираните или удостоверени доходи или имотно състояние, информация за наличие на работодател и кой е работодателят, семейно положение и брой на членовете на семейството, или необявяване на задължения, надвишаващи ½ от декларирания годишен доход. Не е Случай на неизпълнение, когато има техническа грешка и/или незначителна непълнота на представената от Кредитополучателя/съдлъжника информация.“

  * В преобладаващата част от договорите клаузите са с посочената номерация, но има и договори, в които текстовете са с различен номер.

  С уважение,

  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.