Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Публично предлагане на акции на „Пи Ар Си” АДСИЦ

  09.10.2016
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД е упълномощеният инвестиционен посредник за увеличението на капитала на „Пи Ар Си” АДСИЦ чрез публично предлагане на 328 208 обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на един глас всяка при номинална и емисионна стойност 10.00 лв.

  На 21.07.2016 г. Комисията за финансов надзор одобри проспекта за публично предлагане на акции.

  Одобрен проспект

  Съобщение за начало на публично предлагане по чл. 92а на ЗППЦК

  Предлагани ценни книжа на акционерното дружество

  Регистрационен документ

  Заявка за записване на акции

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.