Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна в тарифа за таксите и комисионите на Физически лица

  31.05.2018
   

  Уважаеми клиенти,

  Уведомяваме ви за предстоящи промени в Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за физически лица, с които можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.

  Във връзка с §5 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба №3 на БНБ, както и в съответствие с публикуваните на 8 май 2018 г. данни за средния размер на таксите, начислявани от банките за услугите по Приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ, извършваме следните промени в сега действащата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица.

  Глава Шеста: Платежна сметка за основни операции, т.1 Откриване, минимално салдо и обслужванеВ сила от:
  1.1. Откриване на платежна сметка за основни операции 1.30 лв. 01.08.2018 г.
  1.3. Поддържане на платежна сметка за основни операции 1.65 лв. месечно 01.08.2018 г.
  Глава Шеста: Платежна сметка за основни операции, т.2 Закриване на платежна сметка за основни операции
  2.1. За сметки, открити в период до 6 месеца от датата на закриване Без такса 01.08.2018г.
  Глава Шеста: Платежна сметка за основни операции, т.3 Касови операции
  3.1. Теглене в брой от Платежна сметка за основни операции
  За суми до 1,000 лв. вкл. (дневен лимит) 1.00 лв. на транзакция 01.08.2018г.
  Глава Шеста: Платежна сметка за основни операции, т.3 Касови операции
  3.2. Внасяне в брой по Платежна сметка за основни операции
  За суми до 4,200 лв. вкл. (дневен лимит) Без такса 01.08.2018г.
  Глава Шеста: Платежна сметка за основни операции, т.4 Плащания в национална валута
  4.2. Преводи към други банки
  4.2.1. Чрез междубанковата система за електронни разплащания БИСЕРА: 01.08.2018 г.
  за превод чрез платежно нареждане на хартиен носител 2.20 лв.
  за превод чрез платежно нареждане по електронен път 0.79 лв.
  4.2.2. Преводно нареждане/ вносна бележка за плащане от/към бюджета (многоредово), наредено чрез междубанковата система за електронни разплащания БИСЕРА, наредено на хартиен носител и по електронен път Всяко плащане в платежното нареждане се таксува поотделно съгл. 4.2.1. от настоящата тарифа
  4.3. Вътрешнобанкови преводи
  4.3.1.
  чрез платежно нареждане на хартиен носител
  0.98 лв.
  чрез платежно нареждане, наредено по електронен път 0.39 лв.
  4.3.2.
  за преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета (многоредово), наредено на хартиен носител и по електронен път
  Всяко плащане в платежното нареждане се таксува поотделно съгл.4.3.1. от настоящата тарифа
  Глава Шеста: Платежна сметка за основни операции, т.5 Директен дебит
  5.2. Плащане, извършено от Банката по искане за директен дебит, инициирано от друга банка, чрез междубанковата система за електронни разплащания БИСЕРА  
  5.2.1. На стойност по-малка от 100,000 лв., подлежащо на изпълнение чрез БИСЕРА 2.20 лв. 01.08.2018 г.
  5.3.3. Плащане от сметка на клиент на Банката (по искане от клиент на Банката) 0.98 лв.
  Глава Шеста: Платежна сметка за основни операции нова т.6. Периодични плащания през Райфайзен ОНЛАЙН
  6.1.Вътрешнобанкови периодични плащания 0.39 лв. 01.08.2018 г.
  6.2. Към сметки в други банки чрез междубанковата система за електронни разплащания БИСЕРА 0.79 лв.
  Глава Шеста: Платежна сметка за основни операции, т.7 Международни безконтактни дебитни карти Debit MasterCard
  7.1. Платежни операции в страната
  7.1.1. Плащане на стоки и услуги Без такса 01.08.2018г.
  7.1.2. Теглене на пари в брой от АТМ на Банката 0.18 лв. за всяка транзакция
  7.1.3. Теглене на пари в брой от АТМ на друга банка 0.90 лв. за всяка транзакция

  Бихме искали да ви уведомим, за промяна в списъка с услуги по платежна сметка за основни операции, които се предоставят безплатно или срещу приемливи такси (Приложение №1 към чл.34 от Наредба №3 на БНБ). Считано от 01.08.2018г. отпадат следните услуги:

  Глава Шеста: Платежна сметка за основни операции, т.6 Плащания в евроВ сила от:
  6.1. Преводи от други банки в полза на клиенти на РББГ 01.08.2018г.
  6.2. Преводи към други банки
  6.3. Вътрешнобанкови преводи в евро
  Глава Шеста: Платежна сметка за основни операции, т.7 Международни безконтактни дебитни карти Debit MasterCardВ сила от:
   7.6. Операции извън страната  01.08.2018г.

  Новата тарифа влиза в сила според горепосочените срокове за всички нови и настоящи клиенти на банката.

  Настоящите клиенти на банката, ползващи услуга/продукт, по която/който се променят условия с описаната по-горе промяна в тарифата, имат право, преди 01.08.2018 г., да заявят писмено в офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД несъгласието си със съответната промяна и да прекратят договора за ползване на съответната услуга/продукт, без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването.

  За повече информация относно промените можете да посетите сайта на банката www.rbb.bg, или да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД и на телефоните на Райфайзен Директ:

  • 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
  • 17 21 (A1 и Telenor) без увеличение на тарифата

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.