Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна в Тарифа за таксите и комисионите за физически лица, в сила от 20.04.2020 г.

  20.02.2020
   

  Уважаеми клиенти,

  Уведомяваме ви за предстоящи промени в Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за физически лица, с които можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.

  Извършват се следните промени в сега действащата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица:

  Промени в Глава I. Услуги в лева и валута:

  Глава I. УСЛУГИ В ЛЕВА И ВАЛУТА, т.1. Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметкиЛеваВалутаВ сила от:
  1.3. Поддържане на разплащателни сметки BGN 3.50 месечно EUR 2.50 месечно 20.04.2020
  1.4. Поддържане на разплащателна сметка с дебитна карта BGN 2.50 месечно EUR 1.20 месечно (без промяна)
  Глава I. УСЛУГИ В ЛЕВА И ВАЛУТА,
  т.2. Касови операции
  ЛеваВалутаВ сила от:
  2.1. Теглене в брой на банкноти и монети 20.04.2020
  2.1.1. Теглене в брой на банкноти
  2.1.1.1. От разплащателни или специални сметки */ Депозитна сметка към Спестовна програма / Срочни депозити и Депозит със сметка, прекратени преди падежа, с цел частично теглене на сумата или окончателното им прекратяване
  • за суми до BGN 2,000 / EUR 1,000 вкл. (дневен лимит на клиент)
  BGN 4 на транзакция EUR 3 на транзакция
  • за суми над BGN 2,000 / EUR 1,000
  0.5% върху горницата 0.6% върху горницата
  2.1.1.2. От спестовна сметка „Перспектива“ 0.5% върху цялата изтеглена сума, мин. BGN 6 0.6% върху цялата изтеглена сума, мин. EUR 4
  2.1.1.3. От Спестовна сметка „“Без ограничения“/Спестовна сметка „Premium” 0.5% върху цялата изтеглена сума, мин. BGN 4 0.6% върху цялата изтеглена сума, мин. EUR 3
  2.1.1.5. На суми над BGN 5,000 / EUR 3,000 без предварителна заявка 0.6% върху горницата надвишаваща сумата на предизвестието, мин. BGN 15 0.7% върху горницата надвишаваща сумата на предизвестието, мин. EUR 10
  2.1.2. На предварително заявени и неизтеглени суми в брой 0.5% върху неизтеглената сума 0.6% върху неизтеглената сума

  Забележки:
  7. При закриване на сметка, комисионите по т. 2.1.1.1., т. 2.1.1.2., т. 2.1.1.3. и по сметка, обслужваща кредитна карта не се дължат, в случай че наличната сума е под размера на дължимата комисиона за теглене.

  2.2. Внасяне в брой на банкноти и монети
  2.2.1. Внасяне в брой на банкноти
  2.2.1.1. По разплащателни или специални сметки *
  • за суми до BGN 2,000 / EUR 1,000 вкл. (дневен лимит на клиент)**
  BGN 1 на транзакция EUR 0.50 на транзакция

  Забележки:
  ** Комисионата не се дължи при внасяне на средства за погасяване на кредит (по сметка, обслужваща кредит) или кредитна карта (по сметка, обслужваща кредитна карта)

  Глава I. УСЛУГИ В ЛЕВА И ВАЛУТА,
  т.3. Плащания в лева
  В сила от:
  3.2. Преводи към други банки 20.04.2020
  3.2.1. Чрез БИСЕРА
  • на хартиен носител
  BGN 4
  3.2.2. Чрез БИСЕРА от Спестовна сметка „Перспектива“
  • на хартиен носител
  BGN 5
  3.2.3. Чрез РИНГС
  • на хартиен носител
  BGN 20
  3.2.4. На средства, внесени на касите на Банката от трети физически лица
  3.2.4.2. за преводно нареждане /вносна бележка за плащане от/към бюджета (многоредово) чрез БИСЕРА BGN 4 на ред, в допълнение към комисионата по т. 3.2.4.1
  3.2.4.3. чрез РИНГС 0.8%, мин. BGN 20
  3.2.4.4. за преводно нареждане /вносна бележка за плащане от/към бюджета (многоредово) РИНГС BGN 20 на ред в допълнение към комисионата по т. 3.2.4.3.
  3.3. Вътрешнобанкови преводи
  3.3.1. на хартиен носител BGN 2
  3.3.3. на хартиен носител от Спестовна сметка „Перспектива“ BGN 3
  3.3.6. при превод между собствени сметки, нареден на хартиен носител от Спестовна сметка „Перспектива“  Премахване на таксата
  3.3.7. при превод между собствени сметки, нареден електронно от Спестовна сметка „Перспектива“  Премахване на таксата
  3.5. Периодични плащания през Райфайзен ОНЛАЙН
  3.5.5. Периодични плащания между собствени сметки от Спестовна сметка „Перспектива“  Премахване на таксата
  3.8. Директен дебит
  3.8.2. Искане за директен дебит, инициирано от Банката чрез БИСЕРА по искане от клиент на Банката
  3.8.2.1. на хартиен носител  BGN 4
  3.8.4. Плащане, извършено от Банката по искане за директен дебит, инициирано от друга банка, чрез БИСЕРА
  3.8.4.1. на стойност по-малка от BGN 100,000, подлежащо на изпълнение чрез БИСЕРА BGN 4
  3.8.4.2. на стойност равна или надвишаваща BGN 100,000, подлежащо на изпълнение чрез РИНГС BGN 20
  3.8.6. Директен дебит между клиенти на Банката
  3.8.6.1. искане, инициирано от клиент на Банката (към клиент на Банката) наредено на хартиен носител BGN 2
  3.8.6.3. плащане от сметка на клиент на Банката (по искане от клиент на Банката) BGN 2
  Глава I. УСЛУГИ В ЛЕВА И ВАЛУТА,
  т.4. Плащания във валута
  В сила от:
  4.2. Преводи към други банки  20.04.2020
  4.2.1. Преводи към страни от Европейското икономическо пространство
  4.2.1.1. За преводи в евро
  Чрез платежно нареждане на хартиен носител
  • с вальор на превода 2 работни дни (спот вальор) (SEPA преводи)
  EUR 2.05
  • с вальор на превода следващ работен ден (SEPA преводи)
  EUR 2.05
  • с вальор на превода същия работен ден
  EUR 10.23
  4.3. Вътрешнобанкови преводи
  4.3.6. при превод между собствени сметки, нареден на хартиен носител от Спестовна сметка „Перспектива“ Премахва се таксата
  4.3.7. при превод между собствени сметки, нареден електронно от Спестовна сметка „Перспектива“  Премахва се таксата

  Промени в Глава II. Карти:

  Глава II. КАРТИ, т.1. Дебитни картиVisa Classic, Debit Mastercard и Visa Electron*В сила от:
  Уеднаквяване на таксите за теглене и вноска на пари в брой на АТМ на Банката: на всички дебитни карти: 20.04.2020
  1.4.2. Теглене/вноска на пари в брой на АТМ на Банката BGN 0.30 / EUR 0.15 / USD 0.20 / GBP 0.12 
  Уеднаквяване на таксата за теглене на пари в брой от АТМ на друга банка в страната и в ЕИП на всички дебитни карти:
  1.4.3. Теглене на пари в брой от АТМ на друга банка в страната и в страните от Европейското икономическо пространство BGN 1.30 / EUR 0.65 / USD 0.87 / GBP 0.52
  Уеднаквяване на таксата за справка за наличност в страната и чужбина:
  1.4.8. Справка за наличност по карта BGN 1 / EUR 0.50 / USD 0.67 / GBP 0.40
  Добавяне на допълнителна услуга:
  1.5.2. Изпращане на SMS на кратък номер за получаване на ПИН

  Събира се от мобилния оператор:
  0.25 лв. (без ДДС) за потребители на A1 и Vivacom;
  0.24 лв. (без ДДС) за потребители на Telenor

  Премахване на такса за регистрация за услугата Известяване.
  Промяна на месечната такса за съобщения за операции:
  1.5.10. Известяване – месечна такса за получаване на текстови съобщения за операции BGN 0.60 / EUR 0.30 / USD 0.40 / GBP 0.24
  Премахване на такса за получаване на карта в друг офис:
  1.5.4. Получаване на карта в друг офис на Банката (т. 1.6.4., Глава II. КАРТИ, от действащата към момента Тарифа) Без такса
  Глава II. КАРТИ, т.2. Кредитни картиVisa Classic/
  BILLA Visa Classic*
  RaiCARD FixMastercard GoldVisa PlatinumВ сила от:
  Уеднаквяване на таксата за преиздаване на всички кредитни карти: 20.04.2020
  2.9. Преиздаване на карта преди изтичане на срока на валидност (т. 2.7., Глава II. КАРТИ, от действащата към момента Тарифа) BGN 10 / EUR 5 BGN 10 /без промяна/ BGN 10 / EUR 5 BGN 10 / EUR5
  Добавяне на допълнителна услуга:
  2.13.2. Изпращане на SMS на кратък номер за получаване на ПИН

  Събира се от мобилния оператор:
  0.25 лв. (без ДДС) за потребители на A1 и Vivacom;
  0.24 лв. (без ДДС) за потребители на Telenor

  Уеднаквяване на таксата за активиране на всички кредитни карти:
  2.13.8. Активиране на карта след 3 грешни ПИН (т. 2.19., Глава II. КАРТИ, от действащата към момента Тарифа) BGN 10 / EUR 5 BGN 10 /без промяна/ BGN 10 / EUR 5 BGN 10 / EUR 5 /без промяна/
  Премахване на такса за получаване на карта в друг офис:
  2.13.9. Получаване на карта в друг офис на Банката (т. 2.20., Глава II. КАРТИ, от действащата към момента Тарифа) Без такса Без такса Без такса Без такса
  Уеднаквяване на таксата за справка за наличност на всички кредитни карти:
  2.12.9. Справка за наличност по карта BGN 1 / EUR 0.50

  Глава III. Пакети от платежни услуги:

  Глава II. КАРТИ, т.5. Аксесоари за плащанеВ сила от:
  Намаляване на таксата за аксесоар – силиконова гривна:  20.04.2020
  5.3. Силиконова гривна BGN 5 

   

  Глава III. ПАКЕТИ ОТ ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ, т.1. Сметка "За заплата"В сила от:
  1.2. Такса за поддържане  BGN 3.50 месечно  20.04.2020
  • за клиенти без превод на работна заплата/друг регулярен ежемесечен доход над BGN 145 в РББГ
  BGN 3.90 месечно

  Допълнителни промени в гореизброените Глави от Тарифата ще бъдат извършени по отношение на обединяване на точки и промяна в номерацията.

  Новата тарифа влиза в сила от 20.04.2020 г. за всички нови и настоящи клиенти на банката.

  Настоящите клиенти на банката, ползващи услуга/продукт, по която/който се променят условия с описаната по-горе промяна в тарифата, имат право, преди 20.04.2020 г., да заявят писмено в офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД несъгласието си със съответната промяна и да прекратят договора за ползване на съответната услуга/продукт, без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването.

  За повече информация относно промените можете да посетите сайта на банката www.rbb.bg, или да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД и на телефоните на Контактния център:

  • 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
  • 17 21 (A1 и Telenor) без увеличение на тарифата.

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.