Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна в тарифата за физически лица, в сила от 01.06.2021 г.

  31.03.2021
   

  Уважаеми клиенти,

  Уведомяваме ви за предстоящи промени в Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за физически лица, с които можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.

  Извършват се следните промени в сега действащата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица:

   Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.1 Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметкиВ сила от: 
  Промяна в т. 1.3. Поддържане на разплащателни сметки 4 лв. месечно 01.06.2021
  Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.2 Касови операцииВ сила от:
  Промяна в т. 2.1.1. Теглене в брой на банкноти 01.06.2021
   
  2.1.1.1. От разплащателни, спестовни или специални сметки */ Депозитна сметка към Спестовна програма / Срочни депозити и Депозити, прекратени преди падежа, с цел частично теглене на сумата или окончателното им прекратяване
  • за суми до BGN 2,000 / EUR 1,000 вкл. (дневен лимит на клиент)
  5 лв. на транзакция  3 евро на транзакция 
  • за суми над BGN 2,000 / EUR 1,000
  0.6% върху горницата 0.6% върху горницата
  Промяна в т.2.1.1.4. На суми над BGN 5,000 / EUR 3,000 без предварителна заявка 0.7% върху горницата надвишаваща сумата на предизвестието, мин. BGN 15 0.7 % върху горницата, надвишаваща сумата на предизвестието, мин. EUR 10
  Промяна в т.2.1.2. На предварително заявени и неизтеглени суми в брой 0.6% върху неизтеглената сума 0.6% върху неизтеглената сума
  Промяна в т. 2.2.1. Внасяне в брой на банкноти 01.06.2021
  2.2.1.1. По разплащателни, спестовни или специални сметки */ Срочни депозити с цел учредяване / Срочни депозити, прекратени преди падежа с цел довнасяне
  • за суми до BGN 2,000 / EUR 1,000 вкл. (дневен лимит на клиент)**
  2 лв. на транзакция 1 евро на транзакция
  • за суми над BGN 2,000 / EUR 1,000
  0.2% върху горницата 0.3% върху горницата 

  Промяна в т.2.3.Внасяне (касов превод) от трети лица в полза на клиенти на Банката физически лица

  2.3.1. Внасяне в брой на банкноти
  2.3.1.1. По разплащателни, спестовни или специални сметки 0.3% върху цялата сума мин. BGN 4 0.4% върху цялата сума мин. EUR 3
  Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.3 Плащания в леваВ сила от:
  Промяна в т.3.2. Преводи към други банки 01.06.2021
  3.2.1. Чрез БИСЕРА
  • на хартиен носител
  5 лв.
  Промяна в т.3.2.4. На средства, внесени на касите на Банката от трети физически лица
  3.2.4.1. Чрез БИСЕРА 0.7 %, мин. BGN 6
  3.2.4.2. за преводно нареждане /вносна бележка за плащане от/към бюджета (многоредово) чрез БИСЕРА BGN 5 на ред, в допълнение към комисионата по т. 3.2.4.1
  Промяна в т.3.3. Вътрешнобанкови преводи
  3.3.1. на хартиен носител, наредени от разплащателни, спестовни или специални сметки 3 лв.
  Промяна в т.3.8. Директен дебит
  3.8.2. Искане за директен дебит, инициирано от Банката чрез БИСЕРА по искане от клиент на Банката
  3.8.2.1. на хартиен носител 5 лв.
  3.8.4. Плащане, извършено от Банката по искане за директен дебит, инициирано от друга банка, чрез БИСЕРА
  3.8.4.1. на стойност по-малка от BGN 100,000, подлежащо на изпълнение чрез БИСЕРА 5 лв.
  3.8.6. Директен дебит между клиенти на Банката
  3.8.6.1. искане, инициирано от клиент на Банката (към клиент на Банката) наредено на хартиен носител 3 лв.
  3.8.6.3. плащане от сметка на клиент на Банката (по искане от клиент на Банката) 3 лв.
  Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.4 Плащания във валутаВ сила от:
  Промяна в т.4.2. Преводи към други банки 01.06.2021
  4.2.1. Преводи в евро към страни в Европейското Икономическо Пространство
  Чрез платежно нареждане, наредено електронно
  • с вальор на превода следващ работен ден (SEPA преводи)
  За стойност по-малка от равностойността на BGN 100 000 0.41 евро
  За стойност равна или над равностойността на BGN 100 000 6.65 евро
  • с вальор на превода същия работен ден
  6.65 евро
  Чрез платежно нареждане на хартиен носител
  • с вальор на превода 2 работни дни (спот вальор) (SEPA преводи)
  За стойност по-малка от равностойността на BGN 100 000 2.56 евро
  За стойност равна или над равностойността на BGN 100 000 10.23 евро
  • с вальор на превода следващ работен ден (SEPA преводи)
  За стойност по-малка от равностойността на BGN 100 000 2.56 евро
  За стойност равна или над равностойността на BGN 100 000 10.23 евро
  • с вальор на превода същия работен ден
  10.23 евро
   Добавяне на нови забележки под т.4.2.3.В сила от:
  7. Електронно наредени преводи във валути на държави – членки на ЕИП, различни от евро, към страни в Европейското Икономическо Пространство се изпълняват с вальор следващ работен ден, разноски SHA и се таксува съгласно таксата за превод със СПОТ вальор.

  8. Преводи в AUD се изпълняват от Банката само със СПОТ вальор.

  01.06.2021
  Глава Трета: Пакети от платежни услугиВ сила от:
  Промяна в т.4. Програма Премиум Платинум 01.06.2021
  4.3.12.2. Касови преференции - теглене над BGN 10 000 / дневен лимит 0.6% върху горницата надвишаваща дневния лимит
  4.3.12.3. Касови преференции - теглене без предварителна заявка над BGN 10 000 / дневен лимит 0.7% върху горницата надвишаваща сумата на предизвестието, мин. BGN 15
  4.3.14.2. Касови преференции - вноска над BGN 10 000 / дневен лимит 0.2% върху горницата
  4.3.15.2. Касови преференции - вноска над EUR 5 000 / дневен лимит 0.3% върху горницата
  Глава Четвърта: Платежна сметка за основни операцииВ сила от:
  Промяна 1. Откриване, минимално салдо и обслужване 01.06.2021
  1.1. Откриване на платежна сметка за основни операции 1.50 лв.
  1.3. Поддържане на платежна сметка за основни операции 2.40 лв. месечно
  Промяна в т.3. Касови операции
  3.1. Теглене в брой от Платежна сметка за основни операции
  • за суми до BGN 1,000 вкл. (дневен лимит)
  2.80 лв. на транзакция
  3.2. Внасяне в брой по Платежна сметка за основни операции
  • за суми до BGN 3,560 вкл. (дневен лимит)
  Без комисиона
  Промяна в т.4. Плащания в национална валута
  Промяна в т.4.2. Преводи към други банки 01.06.2021
  4.2.1. Чрез БИСЕРА  
  • на хартиен носител
  3.70 лв.
  Промяна в т.4.3. Вътрешнобанкови преводи
  4.3.1. на хартиен носител 1.70 лв.
  Промяна в т.5. Директен дебит
  5.1. Искане за директен дебит, инициирано от Банката чрез БИСЕРА по искане от клиент на Банката
  5.1.1. на хартиен носител 5 лв.
  5.2. Плащане, извършено от Банката по искане за директен дебит, инициирано от друга банка, чрез БИСЕРА
  5.2.1. На стойност по-малка от BGN 100,000 , подлежащо на изпълнение чрез БИСЕРА 3.90 лв.
  5.3. Директен дебит между клиенти на Банката  
  5.3.1. По искане, инициирано от клиент на Банката (към клиент на Банката) наредено на хартиен носител 3 лв.
  5.3.3. Плащане от сметка на клиент на Банката (по искане от клиент на Банката) 2 лв.
  Промяна в т.7. Международни дебитни карти
  7.1. Платежни операции в страната
  7.1.2. Теглене на пари в брой от АТМ на Банката 0.20 лв.
  7.1.3. Теглене на пари в брой от АТМ на друга банка 1.10 лв.
   Глава Шеста: Общи разпоредбиВ сила от:
  7. Часове за приемане и обработка на изходящи платежни нареждания 01.06.2021 

  Забележка:
  1. В случай, че платежното нареждане с вальор същия работен ден е депозирано в Банката преди съответните часове, както е описано по-горе в т. 7.1. и т. 7.2., вальорът, с който ще бъде дебитирана сметката на наредителя ще бъде същият работен ден. За депозирани след тези часове платежни нареждания вальорът, с който ще бъде дебитирана сметката на наредителя, ще бъде следващият работен ден.
  Вальорът, с който ще бъде дебитирана сметката на наредителя, зависи от посочените в т.7 по-горе часове за приемане и обработка на платежни нареждания.
  2. Моментът на заверяване на сметката на бенефициента зависи от момента на депозиране на платежното нареждане в Банката спрямо часовете, описани по-горе, от работните дни в България, така и от работните дни на валутата на плащането.
  2.1. Като се вземе предвид т.2 от Забележките, за плащания във валута към други банки (електронно наредени или на хартиен носител) платежното нареждане ще бъде обработено в същия работен ден, а:
  - в случай, че е избран вальор 2 работни дни (СПОТ), стандартният вальор за заверка на сметката на бенефициента е два работни дни след деня на подаване на платежното нареждане;
  - в случай, че е избран вальор следващ работен ден, стандартният вальор за заверка на сметката на бенефициента е работният ден, следващ деня на подаване на платежното нареждане;
  - в случай, че е избран вальор същия работен ден за преводи в щатски долари и евро, стандартният вальор за заверка на сметката на бенефициента е работният ден, когато е подадено платежното нареждане.
  Вальорът за сметката на бенефициента зависи от часа в който е депозиран в банката, работните дни в България, както и от работните дни на валутата на плащането.
  3. Банката може да променя работното време на офисите, както и посочените часове за приемане и обработка на платежни нареждания, във връзка с форсмажорни обстоятелства, и/или почивни и/или празнични дни. В резултат на тези промени времето за приемане и обработка на платежни нареждания може да бъде съкратено независимо от посочените в настоящата Тарифа крайни часове. Промените ще бъдат обявени чрез писмено съобщение на сайта на Банката www.rbb.bg и/или и в офисите на Банката и/или и чрез съответните електронни канали за интернет банкиране.

  8. Часове за обработка на входящи преводи:

  8.1. Нареждания от други банки за плащане

  • Във валута, получени до 17:00 ч. – с вальор същия работен ден;
  • Във валута, получени след 17:00 ч.- на следващ работен ден с вальор датата на която е получен превода в Банката;
  • В лева, получени чрез БИСЕРА до 16:00 ч.- с вальор същия работен ден;
  • В лева, получени чрез РИНГС до 16:00 ч. - с вальор същия работен ден;

  8.2. Вътрешнобанкови преводи:

  • Във валута – до 17:00 ч. – с вальор същия работен ден; след 17:00 ч. – с вальор следващ работен ден;
  • В лева – до 22:00 ч. - с вальор същия работен ден;

  Новата тарифа влиза в сила според горепосочените срокове за всички нови и настоящи клиенти на банката.

  Настоящите клиенти на банката, ползващи услуга/продукт, по която/който се променят условия с описаната по-горе промяна в тарифата, имат право, преди 01.06.2021 г., да заявят писмено в офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД несъгласието си със съответната промяна и да прекратят договора за ползване на съответната услуга/продукт, без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването.

  За повече информация относно промените можете да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД и на телефоните на Контактния център на банката:

  • 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
  • 17 21 (А1 и Telenor) без увеличение на тарифата

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.