Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна в тарифа за таксите и комисионите на физически лица, в сила от 01.06.2022 г.

  01.04.2022
   

  Уважаеми клиенти,

  Уведомяваме ви за предстоящи промени в Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за физически лица, с които можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.

  Извършват се следните промени в сега действащата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица:

  Глава Първа: Услуги в лева и валута
  т.1 Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки

  1.3. Поддържане на разплащателни сметкиЛеваВ сила от
  Промяна в т. 1.3. Поддържане на разплащателни сметки 4.50 лв. месечно 01.06.2022

  Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.2 Касови операции

  Промяна в т. 2.1.1. Теглене в брой на банкнотиЛеваВалутаВ сила от
  2.1.1.1. От разплащателни, спестовни или специални сметки */ Депозитна сметка към Спестовна програма / Срочни депозити и Депозити, прекратени преди падежа, с цел частично теглене на сумата или окончателното им прекратяване
  За суми до BGN 2,000 / EUR 1,000 вкл. (дневен лимит на клиент)
  0.5% мин. 6 лв. на транзакция 0.5% мин. 3 евро на транзакция 01.06.2022
  2.1.1.1. От разплащателни, спестовни или специални сметки */ Депозитна сметка към Спестовна програма / Срочни депозити и Депозити, прекратени преди падежа, с цел частично теглене на сумата или окончателното им прекратяване
  За суми над BGN 2,000 / EUR 1,000
  0.7% върху горницата 0.7% върху горницата 01.06.2022

  Промяна в т.2.3. Внасяне (касов превод) от трети лица в полза на клиенти на Банката физически лица

  2.3.1. Внасяне в брой на банкнотиЛеваВалутаВ сила от
  2.3.1.1. По разплащателни, спестовни или специални сметки 0.5% върху цялата сума мин. BGN 4.50 0.5% върху цялата сума мин. EUR 3 01.06.2022
  2.3.2 Внасяне в брой по сметка, обслужваща кредит или по сметка на кредитна карта с основание „вноска по кредит / кредитна карта“
  • За суми до BGN 2,000 / EUR 1,000 вкл.
  2 лв. на транзакция 1 евро на транзакция 01.06.2022
  2.3.2 Внасяне в брой по сметка, обслужваща кредит или по сметка на кредитна карта с основание „вноска по кредит / кредитна карта“
  • За суми над BGN 2,000 / EUR 1,000
  0.2% върху горницата 0.3% върху горницата  01.06.2022

  Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.3 Плащания в лева

  Промяна в т.3.2. Преводи към други банкиЛеваВ сила от
  3.2.1. Чрез БИСЕРА
  На хартиен носител
  6 лв. 01.06.2022
  3.2.1. Чрез БИСЕРА
  Електронно наредени
  0.90 лв. 01.06.2022
  3.2.2. Чрез БИСЕРА от Спестовна сметка „Перспектива“
  На хартиен носител
  6 лв. 01.06.2022
  3.2.3. Чрез РИНГС
  На хартиен носител
  22 лв. 01.06.2022
  Промяна в т.3.2.4. На средства, внесени на касите на Банката от трети физически лицаЛеваВ сила от
  3.2.4.1. Чрез БИСЕРА 1 %, мин. BGN 10 01.06.2022
  3.2.4.2. за преводно нареждане /вносна бележка за плащане от/към бюджета (многоредово) чрез БИСЕРА BGN 6 на ред, в допълнение към комисионата по т. 3.2.4.1 01.06.2022
  3.2.4.3. чрез РИНГС 1 %, мин. BGN 22 01.06.2022
  3.2.4.4. за преводно нареждане /вносна бележка за плащане от/към бюджета (многоредово) РИНГС BGN 22 на ред, в допълнение към комисионата по т. 3.2.4.3. 01.06.2022
  Промяна в т.3.3. Вътрешнобанкови преводи Лева В сила от 
  3.3.1. на хартиен носител, наредени от разплащателни, спестовни или специални сметки 4 лв. 01.06.2022
  3.3.2. електронно наредени 0.50 лв. 01.06.2022
  Промяна в т.3.5. Периодични плащания през Райфайзен ОНЛАЙНЛеваВ сила от
  3.5.1. Периодични плащания към сметки в други банки
  • Чрез БИСЕРА
  0.90 лв. 01.06.2022
  3.5.2. Вътрешнобанкови периодични плащания 0.50 лв. 01.06.2022

  Промяна в т.3.8. Директен дебит

  3.8.2. Искане за директен дебит, инициирано от Банката чрез БИСЕРА по искане от клиент на БанкатаЛеваВ сила от
  3.8.2.1. на хартиен носител 6 лв. 01.06.2022
  3.8.4. Плащане, извършено от Банката по искане за директен дебит, инициирано от друга банка, чрез БИСЕРАЛеваВ сила от
  3.8.4.1. на стойност по-малка от BGN 100,000, подлежащо на изпълнение чрез БИСЕРА 6 лв. 01.06.2022
  3.8.4.2. на стойност равна или надвишаваща BGN 100,000, подлежащо на изпълнение чрез РИНГС 22 лв. 01.06.2022
  3.8.6. Директен дебит между клиенти на БанкатаЛеваВ сила от
  3.8.6.1. искане, инициирано от клиент на Банката (към клиент на Банката) наредено на хартиен носител 4 лв. 01.06.2022
  3.8.6.3. плащане от сметка на клиент на Банката (по искане от клиент на Банката) 4 лв. 01.06.2022

  Премахване на т.3.9. Комунални плащания

  Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.4 Плащания във валута

  Промяна в т.4.2. Преводи към други банкиВалутаВ сила от
  4.2.1. Преводи в евро към страни в Европейското Икономическо Пространство
  Чрез платежно нареждане, наредено електронно
  С вальор на превода следващ работен ден (SEPA преводи)
  За стойност по-малка от равностойността на BGN 100 000
  0.46 евро 01.06.2022
  4.2.1. Преводи в евро към страни в Европейското Икономическо Пространство
  Чрез платежно нареждане на хартиен носител
  С вальор на превода 2 работни дни (спот вальор) (SEPA преводи)
  За стойност по-малка от равностойността на BGN 100 000
  3.07 евро 01.06.2022
  За стойност равна или над равностойността на BGN 100 000 11.25 евро 01.06.2022
  С вальор на превода следващ работен ден (SEPA преводи)
  За стойност по-малка от равностойността на BGN 100 000
  3.07 евро 01.06.2022
  С вальор на превода следващ работен ден (SEPA преводи)
  За стойност равна или над равностойността на BGN 100 000
  11.25 евро 01.06.2022
  С вальор на превода същия работен ден 11.25 евро 01.06.2022

  Глава Втора: Карти, т.1 Дебитни карти

  Промяна в т.1.4. ОперацииЛева/ВалутаВ сила от
  1.4.2. Теглене/вноска на пари в брой на АТМ на Банката
  Теглене на пари в брой на АТМ на Банката
  BGN 0.20 + 0.1% / EUR 0.10 + 0.1% / USD 0.13 + 0.1% / GBP 0.08 + 0.1% 01.06.2022
  1.4.2. Теглене/вноска на пари в брой на АТМ на Банката
  Вноска на пари в брой на АТМ на Банката
  BGN 0.30 / EUR 0.15 / USD 0.20 / GBP 0.12 01.06.2022
  1.4.3. Теглене на пари в брой от АТМ на друга банка в страната и в страните от Европейското икономическо пространство BGN 1.20 + 0.1% / EUR 0.60 + 0.1% / USD 0.80 + 0.1% / GBP 0.50 + 0.1% 01.06.2022

  Глава Трета: Пакети от платежни услуги

  Промяна в т.1. Сметка "За заплата"ЛеваВ сила от
  1.2. Такса за поддържане BGN 4.40 месечно 01.06.2022
  • За клиенти без превод на работна заплата/друг регулярен ежемесечен доход над BGN 145 в РББГ
  BGN 4.90 месечно 01.06.2022
  Промяна в т.2. Сметка "За всеки ден"ЛеваВ сила от
  2.2. Такса за поддържане BGN 5.90 месечно 01.06.2022
  • За клиенти без превод на работна заплата/друг регулярен ежемесечен доход над BGN 145 в РББГ
  BGN 6.90 месечно 01.06.2022
  Промяна в т.4. Програма Премиум ПлатинумЛева/ВалутаВ сила от
  4.3.12.2. Касови преференции - теглене над BGN 10 000 / дневен лимит 0.7% върху горницата надвишаваща дневния лимит 01.06.2022
  4.3.13.2. Касови преференции - теглене над EUR 6 000 / дневен лимит 0.7% върху горницата надвишаваща дневния лимит 01.06.2022

  Глава Четвърта: Платежна сметка за основни операции

  Промяна в т.3. Касови операцииЛеваВ сила от
  3.1. Теглене в брой от Платежна сметка за основни операции
  За суми до BGN 1,000 вкл. (дневен лимит)
  3.60 лв. на транзакция 01.06.2022
  3.2. Внасяне в брой по Платежна сметка за основни операции
  За суми до BGN 3,120 вкл. (дневен лимит)
  BGN 0.80 на транзакция 01.06.2022
  3.2. Внасяне в брой по Платежна сметка за основни операции
  За суми над BGN 3,120
  0.2% върху горницата 01.06.2022

  Промяна в т.4. Плащания в национална валута

  Промяна в т.4.2. Преводи към други банкиЛеваВ сила от
  4.2.1. Чрез БИСЕРА
  На хартиен носител
  3.90 лв. 01.06.2022
  4.2.1. Чрез БИСЕРА
  Електронно наредени
  0.89 лв. 01.06.2022
  Промяна в т.4.3. Вътрешнобанкови преводиЛеваВ сила от
  4.3.1. на хартиен носител 2.30 лв. 01.06.2022
  4.3.2. електронно наредени 0.40 лв. 01.06.2022
  Промяна в т.5. Директен дебитЛеваВ сила от
  5.1. Искане за директен дебит, инициирано от Банката чрез БИСЕРА по искане от клиент на Банката
  5.1.1. на хартиен носител
  6 лв. 01.06.2022
  5.3. Директен дебит между клиенти на Банката
  5.3.1. По искане, инициирано от клиент на Банката (към клиент на Банката) наредено на хартиен носител
  4 лв. 01.06.2022
  Промяна в т.6. Периодични плащания през Райфайзен ОНЛАЙНЛеваВ сила от
  6.1. Вътрешнобанкови периодични плащания 0.40 лв. 01.06.2022
  6.2. Към сметки в други банки чрез БИСЕРА 0.89 лв. 01.06.2022

  Новата тарифа влиза в сила според горепосочените срокове за всички нови и настоящи клиенти на банката.

  Настоящите клиенти на банката, ползващи услуга/продукт, по която/който се променят условия с описаната по-горе промяна в тарифата, имат право, преди 01.06.2022 г., да заявят писмено в офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД несъгласието си със съответната промяна и да прекратят договора за ползване на съответната услуга/продукт, без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването. Ако клиентите не сa изразили несъгласието си, промените се смятат за приети.

  За повече информация относно промените можете да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД и на телефоните на Контактния център на банката:

  • 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
  • 17 21 (А1 и Yettel) без увеличение на тарифата.

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.