Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

   

  Банката като инвестиционен посредник

  Информация относно обработването на лични данни съгласно общ регламент за защита на данните.

  Райфайзенбанк (България) ЕАД (Банката), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, бул. Никола Й. Вапцаров 55, Експо 2000, web: www.rbb.bg, тел. 0700 10 000, обработва вашите данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните.

  Настоящата информация има за цел да oчертае подхода към законосъобразното обработване на вашите данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от Райфайзенбанк (България) ЕАД дейност. Информацията включва следното:

  1. Какви данни обработваме

  Какви данни обработваме

  В хода на своята дейност "Райфайзенбанк (България)" ЕАД обработва различни видове лични данни, които се групират в посочените по-долу категории.

  В зависимост от конкретните продукти и/или услуги, които ползвате, "Райфайзенбанк (България)" ЕАД обработва някои или всички от изброените данни.

  • Персонална информация (имена, ЕГН/дата на раждане и място на раждане, личен номер на чужденец, гражданство, адрес/и, вкл. държава, данни по документ за самоличност, спесимен от подпис, телефон, електронен адрес, клиентски номер, IBAN на клиентски сметки, данни за представители по закон и по пълномощие, собственици/действителни собственици на капитала, участваща юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели, данни за лица, чрез които се осъществява контакт с определено физическо или юридическо лице и др.
  • Икономическа информация (свързани лица, включително участия в органи на юридически лица или в собствеността на капитала им, имотно състояние, финансово състояние, вкл. способност да понесе загуби при инвестиции във финансови инструменти и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, месечен доход, размер на инвестицията спрямо дохода, свързани лица и др.)
  • Социална информация (образование, професионална дейност, знания и предходен опит с инвестициите във финансови инструменти и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти и др.)
  • Семейна идентичност (семейно положение, родствени връзки и др.)
  • Информация, събирана при използване от вас на информационни и комуникационни технологии
   • IP адреси, онлайн идентификатори, потребителско име, парола, лог данни
   • Местоположение (напр. от вашия мобилен телефон, IP адрес, или от търговец, при който ползвате вашата карта)
   • Информация за конкретното устройство (например модела на хардуера, версията на операционната система, уникални идентификационни номера на устройството и данни за мобилната мрежа, включително телефонния номер)
   • "Бисквитки", които еднозначно могат да идентифицират вашия браузър
   • Уникален номер на мобилно приложение за електронно банкиране
  • Информация относно ползвани продукти и/или услуги (какви продукти/услуги сте ползвали и/или ползвате, вашите специфични изисквания към тях, предпочитанията ви при правене на инвестиция, какви финансови инструменти сте придобили и съхранявали при нас)
  • Комуникационна информация (информацията, която научаваме за вас от кореспонденцията помежду ни)
  • Специални категории лични данни – биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице (напр.: снимка по документ за самоличност), данни, свързани с присъди и нарушения за целите на вземане на решение дали да ви предоставим определена услуга или не, гласови данни при записване на телефонните ни разговори. 

  В редица случаи събираме и обработваме ваши данни и когато не сте наш клиент.

  Например: 

  • Когато сте поръчител, съдлъжник, ипотекарен и/или заложен длъжник по сключен с нас договор за предоставяне на услуги от Райфайзенбанк (България) ЕАД; 
  • Когато при нас е депозирано искане от трето лице за предоставяне на услуги от Райфайзенбанк (България) ЕАД, по които вие или лице, чийто представител сте, ще бъде поръчител, съдлъжник, ипотекарен и/или заложен длъжник;
  • Когато сте клиент на инвестиционен посредник, или притежавате държавни ценни книжа (ДЦК) и вашите финансови инструменти се съхраняват при нас.
  • Когато действате или сте посочен да действате в качеството ви на представител (законен или по силата на упълномощаване, както и когато сте посочен като лице за контакт) на наш клиент или друг съконтрагент, или защото вие самият сте в процес на подаване на заявление за ползване на продукт или услуга или за осъществяване на сделки с финансови инструменти;
  • Когато участвате пряко или непряко в собствеността или в органната структура на юридическо лице, което е или желае да стане наш клиент, ние сме длъжни да идентифицираме неговия действителен собственик в изпълнение на задълженията ни съгласно ЗМИП;
  • Когато вие или представлявано от вас лице е член на органите на юридическо лице, което е или желае да стане наш клиент и решенията на съответния орган касае отношенията ни с това юридическо лице;
  • Когато вашите данни са ни предоставени и необходими за изготвяне или консултиране съдържанието на проспект проспект за публично предлагане на ценни книжа, или фигурират в Правила на договорни и/или пенсионни фондове, управлявани от дружества, клиенти на Банката, в устройствени или други корпоративни документи (като устав, дружествен договор, правила за дейността на органи, политики, договори/планове за преобразуване и пр.) на наши клиенти; 
  • Когато между вас и лице, което ползва или желае да ползва инвестиционна услуга от нас, съществува свързаност (вкл. икономическа) или съществуват отношения, които са източни за погасяване на предоставяна от нас услуга (в това число в случаите, когато вие или представляваното от вас лице е длъжник по вземане, придобито или придобивано от нас) или вземанията във връзка с тези отношения служат или ще служат за обезпечение по предоставяна от нас инвестиционна услуга, както и в случаите когато сте в договорни или преддоговорни отношения с наш клиент по повод сключване на сделка, предмет на предоставяна от нас инвестиционна услуга;
  • Когато банката е страна по договор, по който вие сте трето ползващо се лице;
  • Когато вашите данни са ни предоставени в запитване или указание, касаещо вас или предствалявано от вас лице, отправено от държавен орган/институция или лице, осъществяващо публични функции (напр. частен съдебен изпълнител).

  Във всички случаи, когато имаме достъп и обработваме ваши данни, ние се задължаваме да спазваме принципите, описани в настоящия документ, и изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни.

  2. Източници на данни

  Източници на данни

  Събираме горепосочените данни по следните начини:

  • Информация, която вие ни предоставяте
  • Информация, която трети лица ни предоставят (напр. инвестиционни посредници, чиито клиенти сте и които са възложили на Банката съхранение на ваши финансови инструменти, управляващи дружества, пенсионно-осигурителни дружества, управляващи фондове, на които сме попечител, корпоративни клиенти на които предоставяме консултантски услуги във връзка със сделки по сливания, придобивания, емитиране и публично предлагане на ценни книжа, държавни органи/институции, финансови институции, наши партньори, свързани лица с вас и вашия бизнес и др.)
  • Информация, която получаваме при използването на услугите ни от ваша страна
  • Информация, достъпна в публични регистри
  • "Бисквитки" и подобни технологии
  • Интернет, вкл. социални мрежи
  • Видео и аудио наблюдение и запис в и около обектите на Банката
  • Запис на телефонни разговори при сключване на сделки с финансови инструменти
  • Други източници

  Преди да ни предоставите данни, принадлежащи на трето лице, трябва да се уверите, че сте го информирали за това и имате неговото съгласие или друго законосъобразно основание да го направите. Също така е необходимо да го запознаете с настоящата информация, приложима относно обработването и защитата на неговите данни в рамките на нашата организация.
  В случай, че бъде установено, с или без съдействието на компетентните органи, че данни за трето лице са предоставени без наличието на законосъобразно основание или без съгласието и/или знанието на техния субект или по друг незаконосъобразен начин, Райфайзенбанк (България) ЕАД ще заличи личните данни, като положи необходимите усилия незабавно да уведоми за това субекта на тези данни, доколкото това е възможно.

  3. За какви цели обработваме вашите данни

  За какви цели "Райфайзенбанк (България)" ЕАД обработва вашите данни

  Райфайзенбанк (България) ЕАД обработва вашите лични данни за следните цели:

  • Идентифициране на клиенти и лица, с които банката потенциално може да встъпи в отношения, проверка на идентификацията и предоставяне на предлаганите от Банката инвестиционни продукти и/или услуги, поискани от вас/представляваните от вас лица или трети лица, или с оглед разглеждане възможността за предоставяне на такава услуга и/или продукт, или с оглед сключване на друг вид сделка с финансови инструменти или във връзка с емитирането на такива инструменти. Предоставянето на личните данни е доброволно или се осъществява в изпълнение на нормативно изискване. В случай на отказ да бъдат предоставени, "Райфайзенбанк (България)" ЕАД няма да бъде в състояние да предостави искания банков продукт или услуга.
  • Изпълнение на сключения между "Райфайзенбанк (България)" ЕАД и вас договор, в т.ч. за регистриране на придобиването от вас на финансови инструменти в депозитарна институция, когато това се налага от нормативната уредба на съответната държава, в която са регистрирани инструментите, за съхранение и администриране на притежаваните от вас финансови инструменти, за администриране на такси и комисионни, за обслужване при корпоративни събития, свързани с притежавания от вас финансов инструмент, като например изплащане на дивиденти и пр., за които корпоративни събития ви уведомяваме своевременно, за предоставяне попълнени и подписани от вас формуляри и декларации с данни на данъчни и други органи в съответната държава, в която са регистрирани притежаваните от вас финансови инструменти, когато това се изисква от нормативната уредба на тази държава.
  • Реализация на маркетингови проучвания (получаване на информация за възприятието на бранда, поведението, нуждите и очакванията на настоящи и потенциални клиенти с оглед разработване/подобряване на продукти и/или услуги и подобряване нивото на обслужване на клиентите на Банката).
  • Статистически цели и анализи (напр. обработване на данни с оглед поддържане, подобряване на предлаганите от Банката продукти/услуги и разработване на нови, както и с цел изпълнение на регулаторни изисквания).
  • За извършване на правен анализи съдействие с оглед предоставяне, поддържане и прекратяване на предлагани от нас инвестиционни продукти и услуги (в това число и по отношение на предоставяни ан банката обезпечения).
  • За целите на определяне на сегмента (професионални клиенти, непрофесионални клиенти и приемливи насрещни страни), в който попада вашия бизнес или бизнеса на представляваното от вас лице.
  • Съхранение и архивиране на документи;.
  • Защита на вашите жизненоважни интереси или тези на друго физическо лице.
  • За целите на защита легитимните интереси на Банката (в случаи на съмнения за злоупотреба и/или измама, пране на пари, финансиране на тероризъм, свързани с правоотношенията между вас и Банката; при евентуални съдебни спорове, свързани с правоотношенията между вас и Банката и др.).
  • За установяване, превенция и управление на съществените видове риск, съпътстващи банковата дейност (кредитен, операционен, пазарен), т.ч. в рамките на групата Райфайзен.
  • За стратегическо планиране на нашия бизнес и управление на бизнес процесите.
  • Извършване на проверка и предоставяне на отговор по отправено от вас/представлявано от вас лице искане запитване, препоръка, оплакване, жалба и други видове комуникационни съобщения и необходимите в тази връзка проверки.
  • Изпращане до вас на информация на хартиен и електронен носител относно ползвани от вас инвестиционни услуги и/или продукти.
  • Управление качеството на данните с цел коригиране на информация в поддържаните от Банката системи и поддържане на точни и актуални данни.
  • Организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на Банката и нейните клиенти и контрола по изпълнението, вкл. чрез изграждане на системи за физическа защита в съответствие с Наредба  на БНБ за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и финансовите институции.
  • Постигане на нормативно съответствие на дейността на Банката съгласно изискванията на приложимите законови разпоредби и общата регулаторна рамка, напр. за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари; за мерките срещу финансирането на тероризма и др.
  • Провеждане на вътрешен одит в Банката съгласно законовите и специфичните минимални национални стандарти, които са в съответствие с Международните стандарти за вътрешен одит.
  • Одитиране на дейността на Банката, упражняване на контрол и осъществяване на отчетност от страна на Банката, в това число и на групово ниво.
  • Изпълнение на задължения на банката по повод указания, съобщения и разпореждания на държавни органи/институции или лица, осъществяващи публични функции (напр. БНБ, КФН, частни съдебни изпълнители и др.).
  • Реализация на процеса по събиране на просрочените и съдебните експозиции по кредитни продукти на физически лица, микро предприятия и корпоративни клиенти.
  • Като поддепозитар на държавни ценни книжа (ДЦК), ние водим система за тяхната регистрация и индивидуални сметки на нашите клиенти, както и на клиенти на участници в организираната от БНБ електронна система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ), които не са поддепозитари, на база сключен с тях договор.
  • Като инвестиционен посредник ние изготвяме записи на всички телефонни разговори и съобщения или на разговори и съобщения чрез електронни способи за комуникация, които се отнасят до сключването на сделки за собствена сметка или с приемането, предаването и изпълнението на нареждания на клиенти, независимо от това дали сделката е сключена за период от 5 години от тяхното създаване.
  • По възлагане от инвестиционни посредници, чиито клиенти сте, ние регистрираме придобиването от вас на финансови инструменти в депозитарна институция, когато това се налага от нормативната уредба на съответната държава, в която са регистриране инструментите, съхраняваме и администрираме притежаваните от вас финансови инструменти, извършваме обслужване на корпоративни събития, свързани с притежавания от вас финансов инструмент, като например изплащане на дивиденти и пр., за които уведомяваме вашия инвестиционен посредник, предоставяне попълнени и подписани от вас формуляри с данни на данъчни и други органи в съответната държава, в която са регистрирани притежаваните от вас финансови инструменти, когато това се изисква от нормативната уредба на тази държава.
  • При предоставяне на консултантски услуги във връзка със сделки по сливания и придобивания, изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа и тяхното предлагане за записване на инвеститори, структуриране на облигационни емисии, изпълняване на функции като банка-довереник на облигационери, ние обработваме лични данни, включени в съответните проекти и окончателни версии на проспекти, договори/планове за преобразуване, и други нормативно определени корпоративни документи (устави, вътрешни правила, политики и пр.).
  • С оглед установяване, упражняване или защита на правните претенции на банката.

  4. Директен маркетинг

  Директен маркетинг

  За целите на директния маркетинг, ние използваме и обработваме предоставените от вас данни, единствено и само, за да ви информираме за нашите най-нови продукти и услуги, за да ви предложим по-добри условия по вече ползвани от вас такива или за да ви предложим продукти, които не ползвате, но смятаме, че биха били интересни за вас, за специални оферти, изготвени специално за вас от нашите специалисти, както и за да ви предложим продукти и услуги на наши партньори, които Райфайзенбанк (България) ЕАД разпространява в качеството си на посредник, напр. застраховки, инвестиране в договорни фондове, допълнително пенсионно осигуряване.

  Информацията, която имаме за вас, се състои от данните, които вие сте ни предоставили при ползването на нашите продукти и услуги, както и такива, които събираме, когато използвате информационни и комуникационни технологии (напр.: посещение на интернет страницата на Банката), за да достъпите нашите продукти, услуги и комуникационни канали.

  Обработваме тази информация, за да можем да предположим какви биха били вашите нужди и интереси по отношение на предлаганите от Банката продукти и услуги. Изготвеното въз основа на наличните данни предположение се съпоставя с условията на нашите или на партньорите ни продукти/услуги, като по този начин се стремим да преценим кои продукти, услуги и офертите към тях биха били интересни и полезни за вас като наш клиент, с който искаме да продължим ползотворното си партньорство.

  В случай, че не желаете да получавате съобщения с маркетингова насоченост имате право да оттеглите вашето съгласие за обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг по един от следните начини:

  • Чрез писмена декларация, подадена в офис на Банката или изпратена на е-mail адрес call.center@raiffeisen.bg, както и чрез електронна декларация, достъпна в електронното банкиране Райфайзен Онлайн - декларацията може да бъде получена в офис или свалена от Интернет страницата на Банката.
  • На телефон 0700 1000 (за абонати на Vivacom ) / 17 21 (за абонати на A1 и Telenor).

  След получаване на възражение от ваша страна Банката преустановява обработването на ашите данни за тези цели.

  5. Основанията, на които обработваме вашите данни

  На какво основание "Райфайзенбанк (България)" ЕАД обработва вашите лични данни

  "Райфайзенбанк (България)" ЕАД обработва вашите лични данни законосъобразно въз основа на предвидените легални основания съгласно чл. 6 от Общия регламент за защита на лични данни.

  Договорно основание

  Ние обработваме вашите лични данни, когато това е необходимо за предприемане на стъпки за сключване на договор с или в полза на вас/представляваното от вас лице при наличие на искане за това или за изпълнение на на вече сключен такъв договор.
  Например, на договорно основание обработваме лични данни за целите на идентифициране на лицата, подали искане за ползване на предлаганите от Банката продукти/услуги, при встъпване в отношения с тях, както и в хода на изпълнение на нашите задължения по сключения помежду ни договори; също така, в изпълнение на договор обработваме данните на лицата, подали при нас нареждане за плащане, за да можем да извършим поисканите от тях преводи;

  Законово задължение

  В случаите, когато спрямо "Райфайзенбанк (България)" ЕАД се прилагат редица нормативни задължения, предвидени в различни законодателни актове, както на национално ниво, така и съгласно законодателството на ЕС, с оглед на тяхното изпълнение Банката обработва вашите лични данни за спазване на съответното задължение, което се прилага спрямо нея.
  Например, обработваме лични данни за целите на изпълнение на задълженията ни за предотвратяване на прането на пари и финансиране на тероризъм, както и за целите на подаване на информация и отчети към БНБ, КФН, НАП, Централен депозитар АД и други държавни органи в съответствие със Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за кредитните институции, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други.

  Легитимен интерес

  В редица случаи Банката обработва вашите данни на основание свои легитимни интереси на Банката, напр. за целите на предотвратяване на измами установяване, превенция и управление на операционния риск, стратегическо планиране на нашия бизнес, директен маркетинг, но само когато предлага на съществуващите си клиенти сходни на ползваните от тях свои продукти/услуги. Преди да започне обработката на данните ви за тези цели, както и в хода на обработването им, Банката проверява дали има баланс между легитимния й интерес и вашите основни права и свободи или интереси и в случай, че последните имат преимущество, не предприема или преустановява обработката на вашите данни, освен ако вие изрично не дадете своето съгласие за обработването.

  Съгласие

  В други случаи, , напр. за предлагане на наши нови продукти и услуги, които преди не сте ползвали, както и продукти и услуги на наши партньори, Банката обработва вашите лични данни единствено въз основа и след получаване на вашето изрично съгласие за това.

  6. Трети лица, на които предоставяме лични данни

  Трети лица, на които "Райфайзенбанк (България)" ЕАД предоставя лични данни

  "Райфайзенбанк (България)" ЕАД няма да предоставя личните ви данни на трети лица, освен на посочените по-долу получатели/категории получатели и ако е налице едно от следните обстоятелства:

  Обработване от друго лице по възлагане от банката

  Предоставяме лична информация на свързани или други доверени лица, за да я обработват вместо нас по силата на сключен договор помежду ни, въз основа на нашите инструкции и в съответствие с приложимото законодателство относно защитата на лични данни.
  Тук попадат следните трети лица, които обработват вашите данни по възлагане от Банката:

  • Поддепозитари, с които Банката е сключила договор за съхраняване на вашите финансови инструменти.
  • Посредници, чрез които Банката осъществява връзка с депозитарна институция, данъчен или друг орган в държавата, в която са регистрирани притежаваните от вас финансови инструменти, когато нормативната уредба на тази държава изисква предоставяне на данни за крайните притежатели на финансовия инструмент.
  • Български пощи ЕАД и/или други лица, предоставящи пощенски услуги (куриери) за целите на осъществяване на комуникацията помежду ни.
  • Партньори на Банката по договори за адвокатски услуги или услуги по превод на документи.
  • Доставчици на системи/услуги за управление и поддръжка на нашата дейност и качеството на услугите ни, вкл. такива, свързани с информационните технологии, с които Банката има сключен договор (напр. компании за маркетинг и маркетингови проучвания, доставчици на ИТ и телекомуникационни услуги, доставчици на софтуерни продукти, лица, извършващи поддръжка на електронни платформи, ползвани от банката във връзка с предостяве на услуги, доставчици на компютърна поддръжка, печатници, фирми за съхранение и унищожаване на документи, доставчици на административни услуги, доставчици на услуги по архивиране и др.).
  • Мобилният оператор, с когото имате сключен договор за абонамент за предоставяне на услуги за мобилна комуникация, "Тера Комюникейшънс" АД и/или друго лице, предоставящо телекомуникационни, SMS, MMS, JAWA или други услуги, с което Банката има сключен договор за осъществяване на дейности по уведомяване на своите клиенти за обстоятелства относно ползваните от тях банкови услуги.
  • Консултанти, одитори, свързани лица от групата "Райфайзен".
  • Подизпълнители за различни услуги, напр. събиране на вземания, финансов анализ.

  "Райфайзенбанк (България)" ЕАД предприема необходимите мерки, за да гарантира, че ангажираните лица по обработване на лични данни спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на Банката, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

  В изпълнение на законово задължение

  Споделяме ваши данни с държавни органи/институции, лица с публични функции, регулатори и надзорни органи ( в т.ч. ЕЦБ, БНБ, КФН, НАП, НОИ, ДАНС, органи на съда, прокуратурата и следствието, КЗП, КЗК, КЗЛД, държавни и частни съдебни изпълнители и др.), одитори, фирми, организации или външни лица, ако имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването им е необходимо за: 

  • Изпълнение на приложим закон или друг нормативен акт със задължителен характер.
  • Отговор по отправено запитване от страна на надзорен орган, регулатор или друга държавна институция във връзка или по повод на изпълнение на законоустановените й функции или инициирана проверка, жалба, ревизия и др.
  • Разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с измама, пране на пари, финансиране на тероризъм, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
  • Да послужат на трети лица, в полза на които Банката е прехвърлила вземанията си, които биха могли да възникнат към вас.
  • При упражняване на представителни функции – на вашите представители по закон или по пълномощие.
  • Предприемане на мерки за защита правата и собствеността на "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, осигуряване безопасността на нашите клиенти или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.

  В изпълнение на договор

  За да предоставим исканите от вас или представлявано от вас лице продукти и/или услуги или с оглед изпълнение на договор, по който вие или представлявано от вас лице е страна, предоставяме вашите лични данни на трети лица, без участието на които изпълнението на поетите от страните по договора ангажименти би било невъзможно, напр. трети лица, извършващи платежни услуги и/или посредничещи за извършване на платежни услуги (в това число кореспондентски банки), оператори на платежни системи и други лица, специализирани в обработване на транзакции с платежни инструменти, в това число на RPC (Regional Processing Center, Bratislava), специализирани в поддръжката на платформи за плащания (в това число Център за обработка и плащане на данни на Райфайзен (CRISP) Румъния, лица специализирани в поддръжка на платформата COBOS за подаване на поръчки за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на Българска фондова борса, лица, администриращи системата за обмяна на валута FX Raiffeisen, Борика АД, международните картови организации Visa и Mastercard, нотариуси, органите на Нотариалната камара на Република България, Агенция по вписванията, ЦРОЗ, Регистър на банковите сметки и сейфове, Централен депозитар, застрахователи, застрахователни брокери, независими оценители и др.

  Когато придобиваните от вас финансови инструменти са регистрирани на пазари, чиято правна уредба изисква откриване на индивидуална сметка на крайния притежател на финансовия инструмент, ние предоставяме необходимите за целта данни на съответния депозитар в тази държава, за което ви информираме.

  Когато придобиваните от вас финансови инструменти са регистрирани в държава, която има специални изисквания за деклариране пред данъчни или други органи на крайните притежатели на финансовия инструменти, ние предоставяме необходимите за целта данни на съответия орган, за което ви информираме.

  Когато обсужването на корпоративно събитие, свързано с притежавания от вас финансов инструмент, изисква предоставяне на данни на депозитарната институция, където е регистриран инструментът, на емитента на инструмента и др.

  При наличие на легитимен интерес

  Въз основа на легитимния ни интерес, свързан с вътрешните административни, отчетни и контролни цели на Групата, може да споделим вашите данни с компании, част от групата на "Райфайзен", които ни контролират.

  С вашето изрично съгласие

  Извън изброените по-горе случаи, ще споделяме ваши лични данни с фирми, организации или външни лица, когато имаме съгласието ви да правим това.

  За да предоставим исканите от Вас или представлявано от Вас лице продукти и/илиуслуги или с оглед изпълнение на договор, по който Вие или представлявано от Вас лице естрана, предоставяме Вашите лични данни на трети лица, без участието на коитоизпълнението на поетите от страните по договора ангажименти би било невъзможно, напр.трети лица, извършващи платежни услуги и/или посредничещи за извършване наплатежни услуги (в това число кореспондентски банки), оператори на платежни системи идруги лица, специализирани в обработване на транзакции с платежни инструменти, в товачисло на RPC (Regional Processing Center, Bratislava), специализирани в поддръжката наплатформи за плащания (в това число Център за обработка и плащане на данни наРайфайзен (CRISP) Румъния, лица специализирани в поддръжка на платформата COBOSза подаване на поръчки за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати дотърговия на Българска фондова борса, лица, администриращи системата за обмяна навалута FX RaiffaisenRaiffeisen, Борика АД, международните картови организации Visa иMasterCard, нотариуси, органите на Нотариалната камара на Република България,Агенция по вписванията, ЦРОЗ, Регистър на банковите сметки и сейфове, Централендепозитар, застрахователи, застрахователни брокери, независими оценители и др

  7. Какви са правата ви като субект на данни

  Правата ви като субект на данни, които "Райфайзенбанк (България)" ЕАД обработва

   Имате право:

  • На достъп до обработваните от Банката ваши лични данни и правото да изисквате от Банката коригиране и актуализиране на съхраняваните ваши лични данни. Това може да направите като подадете заявление в следната форма или във всеки банков офис на "Райфайзенбанк (България)" ЕАД.
  • Да оттеглите по всяко време предоставеното от вас съгласие за обработване и съхранение на личните ви данни в случаите, в които те се обработват само на основание съгласие (напр. при директен маркетинг на наши продукти/услуги, които не сте ползвали преди или продукти/услуги на наши партньори или за целите на маркетингови проучвания). Оттеглянето на вашето съгласие не засяга законосъобразността на обработването на данните ви, извършено до този момент.
  • Да подадете искане за изтриване на вашите лични данни, които се съхраняват и обработват от Банката, в случаите, в които вече няма основание за обработването им.
  • Да поискате ограничаване на съхранението и обработването на личните ви данни от Банката и да направите възражение срещу обработването.
  • Да получите вашите лични данни, които сте предоставил на Банката, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато данните се обработват въз основа на вашето съгласие или в изпълнение на сключен договор между вас и "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, както и когато обработването се извършва по автоматизиран начин.да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg и/или друг надзорен/регулаторен орган, когато смятате, че е налице нарушение във връзка с обработката на личните ви данни от Банката.

  Ще отговорим на всяко ваше искане без излишно забавяне в рамките на 30 дни от получаването на вашето искане.

  Ако не сме в състояние да се справим изцяло с искането ви в рамките на календарен месец (поради неговата сложност, нужда от съдействие от страна на трето лице или броя на искания), може да удължим този период и ще ви обясним причините за това.

  8. Автоматизирани анализи

  Автоматизирани анализи

  Използваме системи и механизми, които ни позволяват да правим автоматизирани анализи въз основа на информацията, която имаме за нашите клиенти. По този начин извършваме оценка за целесъобразност и оценка за уместност, съгласно приложимото законодателство, и въз основа на които ви информираме, дали предоставяна от нас услуга е подходяща за вас. Също така, посредством автоматизиран анализ взимаме информирани бизнес решения, подобряваме качеството на нашите продукти и услуги, изпробваме стабилността и правилното функциониране на нашите системи, осъществяваме дългосрочно статистическо моделиране, идентифицираме подозрителни трансакции с оглед превенция на измами, пране на пари, финансиране на тероризъм, напр. да установим необичайно за вас или вашия бизнес поведение.  Освен това, автоматизираният подход ни помага да гарантираме, че можем да ви предоставим бързо и ефективно обслужване в съответствие с вашите очаквания. Тези автоматизирани анализи могат да засегнат продуктите, услугите или условията по тях, които можем да ви предложим сега или в бъдеще.

  9. Срок за съхранение на вашите данни

  Срок за съхранение на вашите данни

  В изпълнение на законовите си задължения като инвестиционен посредник ние съхраняваме записи на всички телефонни разговори и съобщения или на разговори и съобщения чрез електронни способи за комуникация, които се отнасят до сключването на сделки за собствена сметка или с приемането, предаването и изпълнението на нареждания на клиенти, независимо от това дали сделката е сключена за период от 5 години от тяхното създаване. При определени, нормативно установени условия този период може да бъде удължен от заместник-председателят на Комисията за финансов надзор за период, не по-дълъг от 7 години от създаването на записите.

  В изпълнение на нормативните си задължения като поддепозитар на ДЦК, ние следва да съхраняваме безсрочно данните във водените от нас системи за регистрация на ДЦК, освен ако в нормативен акт, уреждащ архивната дейност, не бъде установено друго.
  Извън тези нормативно установени наши задължения, ние ще пазим вашите лични данни за срок не по-дълъг от 10 години, считано от годината, следваща годината на приключване на отношението, във връзка с което са събрани вашите лични данни и доколкото не е налице друго основание за обработване на данните.

  Ще извършваме съхранение на данните ви поради следните причини:

  • За да можем да удовлетворим ваши искания за предоставяне на информация.
  • За да можем да отговорим на вашите въпроси и жалби.
  • За да можем да докажем изпълнението на поетите от нас ангажименти към вас.
  • За да изпълним предвидените спрямо Банката законови задължения относно съхранение на данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции, както и документите, свързани с установяване и поддържане на търговски или професионални отношения.
  • За да можем да изпълним нашите законови задължения във връзка с отчетност и капиталова адекватност.
  • За осъществяване на наши легитимни интереси, напр. за установяване, предявяване и защитата на правни претенции.

  Съхранението и обработването на вашите данни след изтичане на горепосочения срок е допустимо, когато изриването им е възпрепятствано поради юридически, регулаторни или технически причини или поради причини, свързани с прилагане на мерки за предотвратяване противоправно поведение и оказване на съдействие на държавни органи/институции в тази връзка. Тук се включват случаи на възникнали съдебни или други спорове, свързани с правоотношенията между вас и Банката, промяна в нормативните изисквания относно съхранението на конкретен вид информация и други обективни причини, които налагат забавяне на изтриването на данните.

  10. Длъжностно лице по защита на данните

  Длъжностно лице по защита на данните

  С оглед защитата на вашите данни в хода на тяхната обработка от страна на "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, Банката определя и назначава длъжностно лице по защита на данните: онлайн форма.

  Можете да се обръщате към длъжностното лице по защита на данните по всички въпроси, свързани с обработването на вашите лични данни и с упражняването на вашите права съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни.

  11. Промени в настоящата информация

  Промени в настоящата информация

  Периодично ще актуализираме текста на настоящия документ с цел да ви осигурим максимално актуална и точна информация относно обработването на вашите данни в съответствие с нашата политика и в изпълнение на действащото законодателство в областта на личните данни. Всяка промяна ще бъде обявена на интернет страницата на "Райфайзенбанк (България)" ЕАД и във всеки офис на Банката, а при промяна на съществена информация, ще ви бъде съобщена чрез SMS, електронна поща или когато влезете във вашето електронно банкиране Райфайзен ОНЛАЙН или посетите банков офис на "Райфайзенбанк (България)" ЕАД.

  Необходими документи за коригиране и актуализиране на съхраняваните ваши лични данни

  Райфайзенбанк (България) ЕАД счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни обработва, за основен приоритет.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.