Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

   

  Политика за поверителност за играта Райфайзенбанк търси най-големия фен на "Игра на тронове"

  Райфайзенбанк (България) ЕАД (Банката), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, бул. Никола Й. Вапцаров 55, Експо 2000, уебсайт: www.rbb.bg, тел. 0700 10 000 (Банката), обработва вашите данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общия регламент относно защитата на данните).

  Настоящата информация има за цел да oчертае подхода към законосъобразното обработване на вашите данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от "Райфайзенбанк (България)" ЕАД дейност. Информацията включва следното:

  1. Какви данни обработваме

  Какви данни обработваме

  Райфайзенбанк (България) ЕАД събира, съхранява и обработва следните лични данни на Участниците в Играта, които са се регистрирали:

  • Nickname (потребителско име)
  • Password (парола)
  • Две имена
  • Телефон
  • Е-мейл

  2. Източници на данни

  Източници на данни

  Райфайзенбанк (България) ЕАД обработва лични данни, предоставени от Участниците в Играта, които са се регистрирали на сайта на Играта (www.igra.rbb.bg).

  3. За какви цели обработваме личните ви данни

  За какви цели обработваме личните ви данни

  "Райфайзенбанк (България)" ЕАД обработва посочените по-горе лични данни на Участниците  в Играта, които са се регистрирали, за следните цели:

  • Участие в Играта, което включва: идентифициране на Участника; запазване на персоналния резултат на Участника от всяка негова сесия; участие на Участника в томболата и теглене на наградите от Играта.
  • Обработване и предоставяне на услуги във връзка с подадени заявки за продукт сметка "За всеки ден".

  4. Основанието, на което обработваме личните данни

  На какво основание "Райфайзенбанк (България)" ЕАД обработва вашите лични данни

  "Райфайзенбанк (България)" ЕАД обработва посочените по-горе лични данни на Участниците в Играта, които са се регистрирали, на основание чл.6, параграф 1, б. „а“ от Общия регламент за защитата на данните – съгласие на субекта на личните данни.

  Предоставянето на съгласие за обработка на Лични данни е изцяло доброволно. С факта на предоставяне на съгласието си участникът потвърждава верността и точността на предоставените лични данни и се задължава да уведоми незабавно администратора, за всяка промяна в личните данни.

  Субектът на личните данни може по всяко време да оттегли своето съгласие за обработването на личните му данни от "Райфайзенбанк (България)" ЕАД. Оттеглянето на съгласието не засяга  законосъобразността на обработката на лични данни, основано на съгласие, преди оттеглянето на съгласието.

  Субектът на лични данни може да оттегли съгласието си за обработването на личните му данни от банката:

  5. Трети лица, на които предоставяме личните данни на Участника

  Трети лица, на които "Райфайзенбанк (България)" ЕАД предоставя лични данни на Участника

  "Райфайзенбанк (България)" ЕАД не предоставя личните данни на Участника на трети лица за целите на участието на Участника в томболата и тегленето на наградите от Играта.

  За целите на изтегляне на печеливши Участници от томболата, в присъствието на нотариус, администраторът предоставя на "Ол Ченълс Комюникейшън" ЕООД, дружество с адрес на управление: София, бул. Сливница № 245, ет. 2, ЕИК: 131350957 представлявано от управителя Александър Минков Дурчев, номера, които не позволяват идентифицирането по директен или индиректен начин на Участниците. Изтеглените номера ще бъдат предоставени на банката и последната ще идентифицира печелившите Участници и резервните печеливши от Играта. Банката не предоставя лични данни на Участниците на "Ол Ченълс Комюникейшън" ЕООД и последното не е обработващ на лични данни по смисъла на Регламента.

  6. Правата на Участниците като субекти на лични данни

  Правата ви като субект на данни, които "Райфайзенбанк (България)" ЕАД обработва

  Участниците в Играта, които са се регистрирали и предоставили своите лични данни, имат право:

  • На достъп до обработваните от банката техни лични данни и правото да изискват от банката коригиране и актуализиране на съхраняваните лични данни - чрез заявление в следната форма или във всеки банков офис на "Райфайзенбанк (България)" ЕАД.
  • Да оттеглят по всяко време предоставеното съгласие за обработване и съхранение на личните данни в случаите, в които те се обработват само на основание съгласие (напр. при директен маркетинг на продукти/услуги на банката, които не са ползвали преди или продукти/услуги на партньори на банката или за целите на маркетингови проучвания). Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на данните на Участника, извършено до този момент.
  • Да подадат искане за изтриване на личните данни, които се съхраняват и обработват от банката, в случаите, в които вече няма основание за обработването им.
  • Да поискат ограничаване на съхранението и обработването на личните данни от банката.
  • Да получат личните данни, които са предоставили на банката, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърлят тези данни на друг администратор, когато данните се обработват въз основа на съгласие или в изпълнение на сключен договор между Участника и "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, както и когато обработването се извършва по автоматизиран начин.
  • Да подадат жалба до Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02/91-53-518, е-мейл: kzld@cpdp.bg и/или друг надзорен/регулаторен орган, когато смятат, че е налице нарушение във връзка с обработката на личните данни от банката.

  В случай на съмнение относно това, дали администраторът спазва правата на Участника, Участникът има право да поиска информация за това от администратора, както и да изисква извършване на необходимите коригиращи действия от страна на администратора.

  Банката ще отговори на всяко ваше искане без излишно забавяне в рамките на 30 дни от получаването на вашето искане.

  Ако банката не е в състояние да се справи изцяло с искането ви в рамките на календарен месец (поради неговата сложност, нужда от съдействие от страна на трето лице или броя на искания), банката може да удължи този период и ще ви предостави обяснение относно причините за това.

  7. Автоматизирани анализи и решения

  Автоматизирани анализи и решения

  Личните данни могат да бъдат обработвани автоматизирано, ако са в електронна форма.

  "Райфайзенбанк (България)" ЕАД използва системи и механизми, които позволяват на банката да направи автоматизиран анализ на персоналния резултат от дадена сесия на всеки Участник, регистрирал се за участие в Играта и въз основа на получената информация "Райфайзенбанк (България)" ЕАД класира Участниците според получения персонален резултат в низходящ  ред (започвайки от Участника с най-висок персонален резултат към Участника с най-нисък персонален резултат).

  "Райфайзенбанк (България)" ЕАД използва системи и механизми, които позволяват на банката да идентифицира печелившите Участници от Играта и резервните печеливши Участници по изтеглените от "Ол Ченълс Комюникейшън" ЕООД в присъствието на нотариус и на случаен принцип номера.

  8. Срок, в който ще обработваме личните данни

  Срок за съхранение на вашите данни

  За целите на участие на Участника в Играта, включително идентифициране на Участника, запазване на персоналния резултат на Участника от всяка негова сесия и участието на Участника в томболата и тегленето на наградите от Играта, "Райфайзенбанк (България)" ЕАД съхранява личните данни за срок до 2 (два) месеца след приключването на Играта.

  За целите на предоставяне на услуги във връзка с подадени заявки за продукт сметка "За всеки ден" "Райфайзенбанк (България)" ЕАД събира, съхранява и обработва личните данни за срок до 2 (два) месеца след приключването на Играта.

  След изтичането на горепосочените срокове "Райфайзенбанк (България)" ЕАД изтрива личните данни на Участниците, освен ако е налице друго законосъобразно основание за обработване на данните или ако съхранението и обработването на личните данни на Участника след изтичане на горепосочените срокове е допустимо на основанията, посочени в чл.17, параграф 3 от Регламента.

  9. Длъжностно лице по защита на данните

  Длъжностно лице по защита на данните

  С оглед защитата на вашите данни в хода на тяхната обработка от страна на "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, банката определя и назначава длъжностно лице по защита на данните: тел. 02/91985783, онлайн форма.

  Всеки Участник, регистрирал се за участие в Играта, може да се обърне към длъжностното лице по защита на данните по всички въпроси, свързани с обработването на неговите/нейните лични данни и с упражняването на неговите/нейните права съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни.

  Необходими документи за коригиране и актуализиране на съхраняваните ваши лични данни

  За всички неуредени в настоящата Политика въпроси се прилага общата Политика за поверителност на "Райфайзенбанк (България)" ЕАД.

  Райфайзенбанк (България) ЕАД счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни обработва, за основен приоритет.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.